Křest knihy "Jak úspěšně řídit mateřskou školu"

Vydáno:

Ve čtvrtek 4. února proběhl v Brně křest knihy „Jak úspěšně řídit mateřskou školu“. Autoři knihy společně s redaktorkami Wolters Kluwer a kmotrami publikace „pokřtili“ již druhé, aktualizované vydání této knihy.

Křest knihy „Jak úspěšně řídit mateřskou školu“
PhDr.
Zora
Syslová,
Ph.D.,
garant oboru učitelství pro MŠ na PedF MU v Brně
První vydání knihy, které vyšlo na sklonku roku 2012, bylo během dvou let vyprodáno, a ohlasy na knihu byly více než pozitivní. Ředitelky mateřských škol oceňovaly široký záběr knihy, který pokryl všechny oblasti řízení mateřské školy. Autorský tým složený z odborníků, jakými byli pedagogové, inspektorky, ekonomové, právníci, ale i mzdová účetní a bezpečnostní technik, poskytl záruku kvality a fundovaných rad a zkušeností v jednotlivých oblastech.
Původní text této velmi úspěšné knihy byl v roce 2015 doplněn o novelizované zákonné dokumenty, ale i informace např. v kapitole o tvorbě školních vzdělávacích programů. Publikace se pokouší popsat hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Zvyšování kvality školního vzdělávání je jedno z nejčastějších témat vzdělávací politiky řady zemí Evropské unie, ale také například USA a Austrálie. Důkazy lze nalézt v mezinárodních dokumentech UNESCO, OECD apod.
Nejdůležitějším faktorem kvality je kvalita práce učitele. Hned vzápětí je však stěžejní také kvalita práce ředitele školy a jeho styl vedení organizace a lidí v ní. Je tím, kdo vytváří tým a podporuje jej v dosahování co nejvyšších výsledků, nebo naopak. Ředitel může svými rozhodnutími, příkladem, nasazením a stylem řízení ovlivnit i negativně celkovou úroveň školy i její image.
Současné decentralizované řízení všech typů a stupňů škol položilo před ředitele řadu úkolů, na které nebyl v průběhu svého vzdělávání připraven. Školám, respektive řediteli přinesla reforma školství daleko větší samostatnost a rozhodovací pravomoci, ale také zodpovědnost za průběh i výsledky vzdělávání.
Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze ziskových organizací. Ředitel se tak stává nejen odborníkem na pedagogickou oblast řízení školy, ale také ekonomem a právníkem. Očekává se tedy, že bude disponovat manažerskými dovednostmi v celé jejich šíři a se všemi jejich funkcemi. Právě funkce managementu se staly stěžejním východiskem tvorby této publikace. Snahou autorů bylo poskytnout ředitelům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, kterými jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Nezastupitelné místo v řízení organizace má znalost základních právních předpisů, které je věnována samostatná úvodní kapitola.
K efektivnímu řízení školy může přispět řada důležitých aspektů. Jedním z nejdůležitějších je schopnost umět si efektivně zorganizovat nejen svůj osobní čas, ale umět smysluplně zorganizovat chod celé mateřské školy. Smysluplnou organizací myslíme výběr zaměstnanců a jejich vedení k samostatnosti a zodpovědnosti delegováním úkolů. Patří sem také promyšlené a systematické plánování rozvoje mateřské školy a pravidelné vyhodnocování jejích pokroků. To vše s podporou, zapojením rodičů a také vhodnou motivací ke spolupodílení se na výchově a vzdělávání jejich dětí.
Doufáme, že prezentovaná témata z oblasti řízení mateřské školy budou pro čtenáře zajímavá, užitečná a inspirativní. Věříme, že příklady, které jsou v některých částech textu doplněny, budou vodítkem pro lepší pochopení a případnou realizaci ve vlastní praxi. Kniha vznikla s vírou, že může pomoci ředitelům, kteří mají zájem provádět změny a přijímat nové věci, kteří mají jasný cíl - aby se jejich mateřská škola stala kvalitní a efektivní.

Související dokumenty