MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Schválený:
MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 22. listopadu 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 23. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a to tak, že
1. v čl. I bodu 1 se slova "nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb" zrušují,
2. v čl. VI bodu 1 se slova "v případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb," zrušují.
Odůvodnění:
Dochází k drobnému upřesnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího plošné screeningové testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
Primárním cílem mimořádného opatření je stanovení povinnosti zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv. Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování rovněž prostřednictvím zdravotnických pracovníků (zejména poskytovatele pracovnělékařských služeb), které bude následně uznáno podle čl. IV odst. 1 písm. d) tohoto mimořádného opatření. Zaměstnanci se tím především zakládá možnost vždy požadovat zajištění sebetestu, např. tehdy, pokud odmítá podstoupit vyšetření v režimu zákona o zdravotních službách (včetně informovaného souhlasu atd.).
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty