MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření

Schválený:
MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Praha 12. května 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), postupem podle § 69 odst. 1 a 2 ve spojení s podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
I.
ruší mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN,
II.
ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN.
III.
Toto zrušení mimořádných opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 21. října 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen "služby"), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru, pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, a stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 12. dubna 2021 nařízeno všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), a jejich uživatelům, aby v případě vycházky uživatele mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, byly dodrženy stanovení podmínky.
Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.
Vzhledem ke skutečnosti, že se epidemiologická situace zlepšuje a velké množství seniorů užívajících uvedené zdravotní a sociální služby bylo již očkováno proti onemocnění COVID-19 je na místě obě uvedená mimořádná opatření bezodkladně zrušit.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty