MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách

Schválený:
MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 19. dubna 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 26. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, a to tak, že se v čl. I bodu 1 věta druhá nahrazuje větou "Omezení podle věty první se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji, a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.".
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádným opatřením se zrušuje testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v mateřských školách ve vybraných krajích, ve kterých již s ohledem na epidemiologický vývoj není potřebné zachovávat omezení prezenčního předškolního vzdělávání.
V okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje lze pozorovat dlouhodobý a kontinuální pokles nejen počtu případů onemocnění COVID-19, ale i počtu hospitalizovaných pacientů, včetně pacientů na jednotkách intenzivní péče. Celková situace v těchto krajích je již dlouhodobě stabilizována, což dokladují hodnoty sledovaných ukazatelů využívaných pro hodnocení vývoje epidemie, a to hodnoty 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru a počty celkových hospitalizací včetně počtů pacientů na jednotkách intenzivní péče. V obou krajích je hodnota 7denní incidence pod hranicí 100 případů na 100 tisíc obyvatel, tj. hodnota více než dvojnásobně nižší, než je celorepublikový průměr; obdobně je tomu i u hodnot 7denního klouzavého průměru. Aktuální denní průměr počtu nově diagnostikovaných případů onemocnění v Karlovarském kraji je méně než 30 případů a v Královéhradeckém okolo 60 případů. Stabilizovaná je taktéž situace v oblasti nemocniční péče, kdy počty jak celkových hospitalizací, tak hospitalizací na jednotkách intenzivní péče jsou nejnižší od října loňského roku, což má také souvislost s počtem případů onemocnění COVID-19 zjištěných u seniorní/zranitelné skupiny obyvatel. V obou krajích jsou denně v průměru hlášeny jednotky nových případů onemocnění u osob ve věkové kategorii 65 a více let. Všechny sledované parametry tak ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické situace v obou jmenovaných krajích.
Testování nejmenších dětí v jejich množství by navíc bylo obtížně proveditelné.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty