86/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
86/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2013,
kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb., vyhlášky č. 63/2008 Sb., vyhlášky č. 205/2010 Sb. a vyhlášky č. 431/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) v základní škole jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) v základní škole speciální jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,“.
2. V § 1 odst. 6 se číslo „290“ nahrazuje číslem „297“.
3. V § 1 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která vykonává činnost školy8), uvádí zkratkou „RED IZO“.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.“.
4. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení pro základní školu
1.1 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - líc a rub
1.2 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - líc a rub
1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - líc a rub
1.4 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - líc a rub
1.5 Vysvědčení pro základní školu - list B - líc a rub
1.6 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - polské - líc a rub
1.7 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - polské - líc a rub
1.8 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - polské - líc a rub
1.9 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - polské - líc a rub
1.10 Vysvědčení pro základní školu - list B - polské - líc a rub
1.1 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - líc a rub
       

1.2 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - líc a rub
       

1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - líc a rub
       

1.4 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - líc a rub
       

1.5 Vysvědčení pro základní školu - list B - líc a rub
       

1.6 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - polské - líc a rub
       

1.7 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - polské - líc a rub
       

1.8 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - polské - líc a rub
       

1.9 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - polské - líc a rub
       

1.10 Vysvědčení pro základní školu - list B - polské - líc a rub
       

5. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 223/2005 Sb. se zrušuje.
6. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. zní:
 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení pro základní školy speciální
2.1 Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4
2.2 Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4
2.1 Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4
       2.2 Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4
       7. Příloha č. 2a k vyhlášce č. 223/2005 Sb. se zrušuje.
8. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. zní:
 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 3 písm. d)
Vysvědčení pro základní umělecké školy
4.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
4.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
4.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
4.4 Závěrečné vysvědcení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
4.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
4.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
4.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
       

4.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
       

4.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
       

4.4 Závěrečné vysvědcení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
       

4.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
       

4.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
       

9. Příloha č. 8a zní:
 
„Příloha č. 8a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 3 písm. e)
Vysvědčení o maturitní zkoušce
8a.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
8a.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub
8a.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech - líc a rub
8a.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce - líc a rub
8a.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT - líc a rub
8a.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - polské - líc a rub
8a.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
       

8a.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub
       

8a.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech - líc a rub
       

8a.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce - líc a rub
       

8a.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT - líc a rub
       

8a.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - polské - líc a rub
       

Čl. II
Přechodné ustanovení
Do konce školního roku 2014/2015 lze používat tiskopisy vysvědčení pro základní školy, pro základní školy speciální a pro základní umělecké školy vydané podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.
Ministr:
Fiala v. r.

Související dokumenty