40/1991 Sb. kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.

Schválený:
40/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 11. ledna 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
Ministerstvo financí České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.), v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:
Čl.I
1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Vyhláškou se rovněž stanoví způsob zjištění vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely veřejné dražby.".
2. V § 1 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.
3. Za § 23c se doplňuje část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
"ČÁST ČTVRTÁ VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
 
§ 23d
Stavby
(1) Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.
+----------------------------------------------------------------+
|           tabulka č. 1               |
+----------------------------------------------------------------+
| Pořizovací cena                        |
| v cenové úrovni:                  index   |
+----------------------------------------------------------------+
| do 20. 6. 1939                    1,89   |
| 20. 6. 1939 - 31. 12. 1942              1,07   |
| 1. 1. 1943 - 31. 12. 1945              0,94   |
| 1. 1. 1946 - 31. 12. 1951              0,44   |
| 1. 1. 1952 - 31. 5. 1953               0,35   |
| 1. 6. 1953 - 30. 6. 1959               1,80   |
| 1. 7. 1959 - 31. 3. 1964               2,12   |
| 1. 4. 1964 - 31. 12. 1966              2,26   |
| 1. 1. 1967 - 31. 12. 1969              1,51   |
| 1. 1. 1970 - 31. 12. 1976              1,38   |
| 1. 1. 1977 - 31. 12. 1981              1,36   |
| 1. 1. 1982 - 31. 12. 1984              1,24   |
| 1. 1. 1985 - 31. 12. 1988              1,11   |
| 1. 1. 1989 - 31. 12. 1989              1,07   |
| 1. 1. 1990 a dále                  1,00   |
+----------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------+
|           tabulka č. 2               |
+----------------------------------------------------------------+
| stavba z roku                    koeficient |
+----------------------------------------------------------------+
| do r. 1930                      0,25   |
| 1931 až 1940                     0,40   |
| 1941 až 1950                     0,50   |
| 1951 až 1960                     0,60   |
| 1961 až 1970                     0,70   |
| 1971 až 1980                     0,85   |
| 1981 a dále                      0,95   |
+----------------------------------------------------------------+
(2) Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby, nebo její přístavba nebo nástavba, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se nepřihlíží.
(3) Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 - 13 této vyhlášky.
 
§ 23e
Pozemky a trvalé porosty
(1) Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku se přihlíží zejména k velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze, přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít vliv na výši ceny.
(2) Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.
 
§ 23f
Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 20.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. ledna 1991.
Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Související dokumenty