300/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Schválený:
300/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se za slova "Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu" vkládají slova " , případně dvojlistu".
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo "a" nahrazuje slovy " , střední škole nebo" a za slova "získání základního vzdělání" se vkládají slova "a v případě získání základů vzdělání v základní škole speciální".
3. V příloze č. 1 vzor tiskopisu "1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů" zní:
1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů

".
4. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. b)
Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře
2.1 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů
2.2 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 30 povinných předmětů - str. 1 až 4
2.3 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4
2.4 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4
2.5 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 16 povinných předmětů - polské
2.6 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 4 - polské
2.7 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské
2.8 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské
2.1 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů

2.2 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 42.3 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 42.4 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 42.5 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 16 povinných předmětů - polské

2.6 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 4 - polské2.7. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské2.8 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské".
5. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení o získání stupně základního vzdělání a základů vzdělání
3.1. Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (klasifikace)
3.2. Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (slovní hodnocení)
3.3 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B
3.4 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)
3.5 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení)
3.6 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B
3.7 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole - polské
3.8 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) - polské
3.9 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení) - polské
3.10 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - polské
3.11 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 18 povinných předmětů
3.12 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 30 povinných předmětů
3.13 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (slovní hodnocení)
3.14 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (klasifikace i slovní hodnocení)
3.15 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list A
3.16 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list B
3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole

3.2 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (slovní hodnocení)

3.3 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B

3.4 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)

3.5 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení)

3.6 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělávání list B

3.7 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole - polské

3.8 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) - polské

3.9 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení) - polské

3.10 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - polské

3.11 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 18 povinných předmětů

3.12 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 30 povinných předmětů3.13 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (slovní hodnocení)3.14 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (klasifikace i slovní hodnocení)3.15 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list A

3.16 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list B

".
6. Příloha č. 4 zní:
 
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)
4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory
4.3 Výuční list - dvouleté obory
4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory
4.5 Výuční list - tříleté obory
4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)

4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory

4.3 Výuční list - dvouleté obory

4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory

4.5 Výuční list - tříleté obory

".
7. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.
Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. c)
Vysvědčení o maturitní zkoušce
5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části
5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části
5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři
5.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech
5.5 Vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky v českém jazyce a v cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - dva povinné předměty společné části
5.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - tři povinné předměty společné části
5.7 Vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky v českém jazyce a v cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu ukončování vzdělávání
5.8 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části - polské
5.9 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části - polské
5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části

5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části

5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři

5.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech

5.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - dva povinné předměty společné části

5.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - tři povinné předměty společné části

5.7 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu ukončování vzdělávání

5.8 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části - polské

5.9 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části - polské

".
8. V příloze č. 6 vzory tiskopisů "6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str." a "6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru" zní:
"6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str.6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoří

".
9. V příloze č. 7 vzor tiskopisu "7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole" zní:
"7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole

".
10. V příloze č. 8 vzor tiskopisu "8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce" zní:
8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce

".
11. Příloha č. 9 zní:
 
"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.
9.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni
9.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní
9.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované
9.4 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni
9.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní
9.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované
9.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

9.4 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Do 31. října 2020 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty