289/2002 Sb. , kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Schválený:
289/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. května 2002,
kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
Změna: 514/2004 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanoví rozsah údajů a způsob jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.
(2) Okruh zaměstnavatelů, kteří postupují podle tohoto nařízení, a okruh zaměstnanců, za které tito zaměstnavatelé poskytují údaje do Informačního systému o platech, stanoví zákon.1)
 
§ 2
Rozsah poskytovaných údajů
(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb,2) poskytuje údaje o zaměstnanci, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,3) v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
 
§ 3
Způsob poskytování údajů
(1) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku,4) příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu,5) poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen "sledované období") vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období
a) údaje podle § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu6) (dále jen "správce kapitoly"),
b) údaje podle § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném zvláštním právním předpisem.7)
(2) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli8) vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(3) Státní fond poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(4) Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do 5. kalendářního dne druhého měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(5) Připadne-li poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 až 4 na sobotu, neděli nebo svátek, který je dnem pracovního klidu,9) považuje se lhůta za dodrženou, jsou-li údaje poskytnuty v nejbližší následující pracovní den.
(6) Údaje předává zaměstnavatel v elektronické podobě podle zvláštního zákona.10)
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 4
(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, je povinen údaje opravit a opravené údaje poskytnout neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.
(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 1 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.7)
(3) Funkci správce11) Informačního systému o platech plní Ministerstvo financí.
 
§ 5
Do Informačního systému o platech poskytne správce kapitoly údaje za zaměstnance zařazené k výkonu práce v úřadu správce kapitoly poprvé za celý rok 2002. Ostatní zaměstnavatelé poskytnou údaje do Informačního systému o platech poprvé za celý rok 2003.
 
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr financí:
Ing. Rusnok v. r.
 
Příl.1
Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
--------------------------------------------------------------------------
Číslo   Název ukazatele                 Identifikátor1)
--------------------------------------------------------------------------
a) identifikační údaje
--------------------------------------------------------------------------
 1.    Sledované období                AA0226
--------------------------------------------------------------------------
 2.    Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)     AA0017
--------------------------------------------------------------------------
 3.    Fyzická osoba - kód               AA0126
--------------------------------------------------------------------------
 4.    Rok - ročník (rok narození)           AA0231
--------------------------------------------------------------------------
 5.    Pohlaví osoby - kód               AA0211
--------------------------------------------------------------------------
 6.    Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód   AA0223
--------------------------------------------------------------------------
 7.    Kód státu                    AA0033
--------------------------------------------------------------------------
 8.    Kód zařízení bez vlastního IČ          AA0113
--------------------------------------------------------------------------
b) údaje o právním vztahu
--------------------------------------------------------------------------
 9.    Zaměstnání                   AA0013
--------------------------------------------------------------------------
10.    Zaměstnanec ve státní správě          AA0125
--------------------------------------------------------------------------
11.    Druh právního vztahu - kód           AA0130
--------------------------------------------------------------------------
12.    Týdenní pracovní doba              AA0131
--------------------------------------------------------------------------
13.    Doba zaměstnání                 AA0225
--------------------------------------------------------------------------
14.    Doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání   AA0216
--------------------------------------------------------------------------
c) údaje o pracovní době
--------------------------------------------------------------------------
15.    Odpracovaná doba včetně přesčasové práce    AA0132
--------------------------------------------------------------------------
16.    Práce přesčas                  AA0133
--------------------------------------------------------------------------
17.    Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem   AA0134
--------------------------------------------------------------------------
18.    Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená AA0135
--------------------------------------------------------------------------
19.    Koeficient průměrného evidenčního stavu
      zaměstnance přepočtený             AA0136
--------------------------------------------------------------------------
    20.    Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu
      dni sledovaného období             AA0137
--------------------------------------------------------------------------
d) údaje o přiznaných složkách platu
--------------------------------------------------------------------------
21.    Platová třída zaměstnance            AA0127
--------------------------------------------------------------------------
22.    Platový stupeň zaměstnance           AA0128
--------------------------------------------------------------------------
23.    Druh platového tarifu - kód           AA0129
--------------------------------------------------------------------------
24.    Platový tarif přiznaný             AA0138
--------------------------------------------------------------------------
25.    Příplatek osobní přiznaný            AA0139
--------------------------------------------------------------------------
26.    Příplatek za vedení přiznaný          AA0140
--------------------------------------------------------------------------
27.    Příplatek za zastupování přiznaný        AA0141
--------------------------------------------------------------------------
28.    Příplatky zvláštní přiznané celkem       AA0142
--------------------------------------------------------------------------
29.    Příplatek hodnostní přiznaný          AA0143
--------------------------------------------------------------------------
e) údaje o vyplacených prostředcích
--------------------------------------------------------------------------
30.    Celkový plat zúčtovaný k výplatě        AA0144
--------------------------------------------------------------------------
31.    Platový tarif zúčtovaný k výplatě        AA0145
--------------------------------------------------------------------------
32.    Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě   AA0146
--------------------------------------------------------------------------
33.    Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatě    AA0147
--------------------------------------------------------------------------
34.    Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatě AA0148
--------------------------------------------------------------------------
35.    Další platy zúčtované k výplatě         AA0160
--------------------------------------------------------------------------
36.    Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě AA0162
--------------------------------------------------------------------------
37.    Příplatky celkem zúčtované k výplatě      AA0150
--------------------------------------------------------------------------
38.    Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatě AA0239
--------------------------------------------------------------------------
39.    Příplatek za práci v sobotu a v neděli
      zúčtovaný k výplatě               AA0240
--------------------------------------------------------------------------
40.    Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatě     AA0151
--------------------------------------------------------------------------
41.    Příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatě  AA0152
--------------------------------------------------------------------------
42.    Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě      AA0153
--------------------------------------------------------------------------
43.    Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě     AA0154
--------------------------------------------------------------------------
44.    Příplatky hodnostní zúčtované k výplatě     AA0155
--------------------------------------------------------------------------
45.    Příplatky ostatní zúčtované k výplatě      AA0156
--------------------------------------------------------------------------
46.    Odměny zúčtované k výplatě           AA0157
--------------------------------------------------------------------------
47.    Ostatní složky platu jinde nespecifikované
      zúčtované k výplatě               AA0163
--------------------------------------------------------------------------
48.    Odměna za pracovní pohotovost celkem
      zúčtovaná k výplatě celkem           AA0161
--------------------------------------------------------------------------
49.    Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti
      zúčtovaná k výplatě               AA0237
--------------------------------------------------------------------------
50.    Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště
      zúčtovaná k výplatě               AA0238
--------------------------------------------------------------------------
51.    Náhrady platu celkem zúčtované k výplatě    AA0158
--------------------------------------------------------------------------
52.    Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě    AA0159
--------------------------------------------------------------------------
53.    Průměrný hodinový výdělek pro pracovně
      právní účely                  AA0165
--------------------------------------------------------------------------
54.    Nezdanitelná částka základu daně celkem     AA0166
--------------------------------------------------------------------------
55.    Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
      - odvedené                   AA0167
--------------------------------------------------------------------------
56.    Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
      na státní politiku zaměstnanosti - odvedené   AA0168
--------------------------------------------------------------------------
57.    Datum (sběru dat)                AA0110
--------------------------------------------------------------------------
f) ostatní údaje
--------------------------------------------------------------------------
58.    Kód postavení v zaměstnání           AA0091
--------------------------------------------------------------------------
59.    Počet dnů nemoci                AA0210
--------------------------------------------------------------------------
60.    Evidenční dny v zaměstnání           AA0218
--------------------------------------------------------------------------
61.    Doba absence                  AA0219
--------------------------------------------------------------------------
62.    Místo pracoviště                AA0690
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a
  specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný
  standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve
  Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č.
  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
  některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
 
Příl.2
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
------------------------------------------------------------------
Číslo Název ukazatele               Identifikátor1)
------------------------------------------------------------------
 a) identifikační údaje
------------------------------------------------------------------
 1.  Identifikační číslo (IČ)            AA0017
------------------------------------------------------------------
 2.  Sledované období                AA0226
------------------------------------------------------------------
 3.  Kód zařízení bez vlastního IČ         AA0113
------------------------------------------------------------------
 4.  Právní forma ekonomického subjektu       AA0019
------------------------------------------------------------------
 5.  Kód NUTS okresu                AA0179
------------------------------------------------------------------
 6.  Datum (sběr dat)                AA0110
------------------------------------------------------------------
 b) údaje stanovené
------------------------------------------------------------------
 7.  Počet zaměstnanců rozpočtovaný         AA0116
------------------------------------------------------------------
 8.  Objem prostředků na platy zaměstnanců     AA0123
------------------------------------------------------------------
 c) údaje o počtu zaměstnanců
------------------------------------------------------------------
 10. Průměrný evidenční počet zaměstnanců      AA0114
   přepočtený
------------------------------------------------------------------
 11. Evidenční počet zaměstnanců fyzických osob   AA0115
------------------------------------------------------------------
 d) údaje o vyplacených prostředcích
------------------------------------------------------------------
 12. Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových   AA0118
   zdrojů
------------------------------------------------------------------
 13. Mimorozpočtové zdroje na platy celkem     AA0119
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a
  specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný
  standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve
  Věstníku Úřadu pro veřejné informační systémy,     vydaným podle
  zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  a o změně některých dalších zákonů.
 
Příl.3
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
------------------------------------------------------------------
Číslo Název ukazatele               Identifikátor1)
------------------------------------------------------------------
 a) údaj stanovený
------------------------------------------------------------------
 1.  Objem prostředků na platy zaměstnanců     AA0123
------------------------------------------------------------------
 b) údaj o počtu zaměstnanců
------------------------------------------------------------------
 2.  Průměrný evidenční počet zaměstnanců      AA0114
   přepočtený
------------------------------------------------------------------
 c) údaj o vyplacených prostředcích
------------------------------------------------------------------
 3.  Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových   AA0118
   zdrojů
------------------------------------------------------------------
 4.  Mimorozpočtové zdroje celkem          AA0119
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a
  specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný
  standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve
  Věstníku Úřadu pro veřejné informační systémy, vydaným podle
  zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  a o změně některých dalších zákonů.
1) § 1 a 2 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.
2) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., zákona č. 88/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.
3) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.
5) § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
6) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.
7) Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb.
8) § 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
9) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
10) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
11) Například zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.

Související dokumenty