28 768/2005-45 , kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

Schválený:
28 768/2005-45
SMĚRNICE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 12. prosince 2005,
kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
Změna: 27 985/2007-26
Změna: 27005/2010-26
Změna: 30 176/2011-26
Změna: MSMT-14219/2012-26
Změna: MSMT-21/2013-200
Změna: MSMT-34867/2015-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vydává v souladu s § 170 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., tuto směrnici:
Čl.I
Podle této směrnice postupují
a) krajské úřady při rozpisu a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona(dále jen "přímé výdaje") právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (dále jen "právnická osoba") postupem podle § 161 odst. 6 školského zákona,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "obecní úřad") při zpracování návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnickým osobám zřizovaným obcemi a svazky obcí podle § 161 odst. 7 písm. a) školského zákona.
Čl.II
(1) V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad:
a) zpracuje krajskou bilanci předpokládaných potřeb a finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5 školského zákona v základní struktuře rozpočtových ukazatelů, která obsahuje neinvestiční výdaje celkem, z toho:
1. prostředky na platy,
2. prostředky na ostatní osobní náklady,
3. odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních potřeb,
4. ostatní neinvestiční výdaje, které zejména obsahují další výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, výdaje na zajištění vzdělávacích služeb pro žáky (například zajištění praktického vyučování, zajištění výuky plavání), výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby a další přímé výdaje,
b) stanoví krajské priority zajišťující počáteční vyrovnanost potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů v kraji na základě bilance,
c) vyčlení z finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5školského zákona prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů v průběhu příslušného kalendářního roku, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu jednotlivých právnických osob prostřednictvím krajských normativů (dále jen "rezerva"); zvláštní pozornost krajský úřad věnuje zejména financování:
1. vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v těch případech, kdy stanovení přímých výdajů prostřednictvím krajských normativů nezabezpečuje realizaci upravených vzdělávacích programů či specifika individuálního vzdělávacího plánu projednaná s krajským úřadem,
2. funkce asistenta pedagoga podle § 16 odst. 9školského zákona, pokud tato problematika není dostatečně řešena příplatkem k normativu,
3. vzdělávání žáků ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce, v nichž je vzdělávání ukončováno odlišným způsobem podle § 81 odst. 8školského zákona, a ve školách zřízených na základě mezinárodních smluv,
4. dopadů změn v rejstříku škol a školských zařízení, které budou realizovány v průběhu příslušného kalendářního roku,
5. vzdělávání žáků základních škol uskutečňujících rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů,
6. výuky náboženství podle § 15 odst. 3školského zákona, pokud tuto problematiku neřeší obecně ve výši normativu,
7. právnických osob podle čl. III odst. 2 písm.b) v souladu s čl. IV odst. 4,
8. výsledných rozpisů přímých výdajů podle čl. V.
(2) Krajský úřad vytváří rezervy zejména na úkor rozpisu přímých výdajů právnickým osobám, u kterých lze vlivem poklesu výkonů v průběhu příslušného kalendářního roku odůvodněně předpokládat snížení potřeby přímých výdajů. Rezervy se vytváří ve výši nejméně 1,0 % a nejvíce 3,1 % celkového objemu finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5 školského zákona pro příslušný kalendářní rok. Vytvořené rezervy se rozepisují do rozpočtů právnických osob v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.
(3) Ustanovení odstavce 2 věty poslední se nepoužije, pokud ministerstvo v průběhu příslušného kalendářního roku provedlo vázání finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5 školského zákona.
Čl.III
(1) Obecní úřad podle krajských normativů zpracuje a předloží krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnických osob zřizovaných obcemi nebo svazky obcí v členění závazných ukazatelů podle čl. IV odst. 2.
(2) V návrzích rozpisů rozpočtů uvede obecní úřad rovněž případy, u kterých je vhodné normativní metodu doplnit dalšími kroky, zejména vykonává-li právnická osoba činnosti:
a) uvedené v § 2 odst. 6 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
b) uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a § 2 odst. 4 věta druhá vyhlášky o krajských normativechs alespoň 1 odloučeným pracovištěm; v tomto případě obecní úřad předloží krajskému úřadu spolu s návrhem rozpisu rozpočtu pro příslušnou právnickou osobu na vědomí návrhy rozpisů rozpočtů pro školu, popřípadě školské zařízení a jejich odloučená pracoviště vypracované postupem, který by se uplatnil, kdyby tato odloučená pracoviště byla samostatnými školami nebo samostatnými školskými zařízeními,
c) pro něž lze stanovit opravný koeficient podle § 4 odst. 5 a 9vyhlášky o krajských normativech,
d) pro něž se stanoví opravný koeficient podle § 4 odst. 6 a 8vyhlášky o krajských normativech.
(3) V návrzích rozpisů rozpočtů uvede obecní úřad údaje o počtech cizinců, kterým se podle § 20 odst. 1 a 3školského zákona neposkytuje vzdělávání a školské služby za stejných podmínek jako státním občanům České republiky a kterým je v jednotlivých školách a školských zařízeních poskytováno vzdělávání nebo školské služby, nelze-li počet těchto cizinců zjistit z údajů předávaných z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).
(4) Obecní úřad v průběhu příslušného kalendářního roku podává krajskému úřadu návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci 1, pokud u nich dojde ke změně počtu jednotek výkonů, a na základě dohody i návrhy na další úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci 1.
Čl.IV
(1) Krajský úřad prostřednictvím krajských normativů a příslušných jednotek výkonu provede rozpis přímých výdajů na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé právnické osoby zřizované krajem, obcemi nebo svazky obcí.
(2) Součástí rozpisu jsou závazné ukazatele ve struktuře:
a) limit počtu zaměstnanců (Lim),
b) přímé výdaje (NIV) celkem, z toho:
1. prostředky na platy (PPl),
2. prostředky na ostatní osobní náklady (OON).
(3) Limit počtu zaměstnanců (Lim) se právnické osobě stanoví z celkového stanoveného ukazatele prostředků na platy na příslušný kalendářní rok (P
Pl
) a průměrného rozpočtovaného měsíčního platu pro zabezpečení činnosti právnické osoby v příslušném kalendářním roce (P
prům
) vztahem

                 P
Pl
(v Kč) Lim = ----------------------------- 12×P
prům
(v Kč/měsíc).
P
prům
se pro příslušný kalendářní rok stanoví jako podíl závazného ukazatele prostředků na platy stanoveného právnické osobě krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce k dvanáctinásobku limitu počtu zaměstnanců, stanoveného právnické osobě krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce. Pprům se upraví v souladu s případnými změnami v poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům příspěvkových organizací a školských právnických osob zřizovaných územními samosprávnými celky a svazky obcí1)a v souladu se změnou výše prostředků na platy přidělených krajskému úřadu v příslušném kalendářním roce ze státního rozpočtu podle § 161 odst. 5 školského zákona, s přihlédnutím k případným změnám ve struktuře zaměstnanosti. Krajský úřad může limit počtu zaměstnanců stanovený podle věty první upravit s přihlédnutím k ukazatelům průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka a průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka jednotlivých právnických osob v příslušném kalendářním roce stanovených podle vyhlášky o krajských normativech.
(4) Krajský úřad v odůvodněných případech poskytne z rezervy právnickým osobám finanční prostředky na činnosti uvedené v čl. III odst. 2 písm. b), a to do výše rozdílu přímých výdajů podle rozpisu přímých výdajů provedeného krajským úřadem a podle návrhů rozpisů rozpočtů předložených na vědomí obecním úřadem vypracovaných pro školu či školské zařízení a jejich odloučená pracoviště postupem podle čl. III odst. 2 písm. b).
Čl.V
(1) Na žádost právnické osoby zřizované obcí či svazkem obcí, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. IV za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná obecní úřad s touto právnickou osobou:
a) finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích právnické osoby na příslušný kalendářní rok, která umožňuje posouzení:
1. vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v příslušném kalendářním roce ve vazbě na skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním roce, stávajícím školním roce a očekávaný vývoj výkonů v následujícím školním roce,
2. vývoje ostatních běžných výdajů ve vazbě na skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce v jednotlivých hlavních položkách (dále jen "finanční rozvaha"),
b) porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a
c) návrhy právnické osoby na odstranění disproporcí, předložené právnickou osobou obecnímu úřadu v termínech stanovených krajským úřadem.
(2) Obecní úřad předloží projednané a objektivizované finanční rozvahy jednotlivých právnických osob podle odstavce 1 včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů podle čl. IV a návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů těchto právnických osob na příslušný kalendářní rok. Zároveň krajskému úřadu předloží o jednotlivých právnických osobách doplňující údaje, které obsahují:
a) strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů v jednotlivých školách a školských zařízeních, jejichž činnost tato právnická osoba vykonává,
b) výkony stávajícího školního roku a výhled změn výkonů od následujícího školního roku,
c) údaje o počtu cizinců, kterým je ve školách a školských zařízeních, jejichž činnost vykonává daná právnická osoba, poskytováno vzdělávání a školské služby a kterým se v souladu s § 20 odst. 1 a 3školského zákona neposkytuje vzdělávání nebo školské služby za stejných podmínek jako státním občanům České republiky,
d) další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky zajištění některých činností službou či vlastními zaměstnanci.
(3) Na žádost právnické osoby zřizované krajem, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. IV za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná krajský úřad s touto právnickou osobou podklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) předložené právnickou osobou krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Právnická osoba zároveň krajskému úřadu předloží doplňující údaje podle odstavce 2.
(4) Krajský úřad provede kontrolu porovnání rozpisu přímých výdajů podle čl. IV s finančními rozvahami jednotlivých právnických osob a návrhů na odstranění disproporcí.
(5) V případě zjištění přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou právnické osoby projedná krajský úřad konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí:
a) s obecním úřadem, jde-li o právnickou osobu podle odstavce 1,
b) v ostatních případech přímo s právnickou osobou.
(6) Obecní úřad na základě výsledků projednání podle odstavce 5 písm. a) projedná konkrétní opatření a postup k odstranění disproporcí s právnickou osobou a o výsledku projednání informuje krajský úřad.
(7) Na základě výsledků projednání krajský úřad jednotlivým právnickým osobám rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví.
(8) O projednání rozpisu podle odstavců 5 a 6 a jeho výsledcích zpracuje krajský úřad a obecní úřad protokol, se kterým prokazatelným způsobem seznámí právnickou osobu. Neníli výsledkem projednání odpovídající úprava rozpisu podle odstavce 7, uvedou se v protokolu konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací v průběhu příslušného kalendářního roku a zejména od 1. září příslušného kalendářního roku lze zajistit vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými krajským úřadem.
(9) Krajský úřad písemně informuje příslušné obecní úřady o výsledném rozpisu přímých výdajů ve struktuře rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé právnické osoby zřizované obcemi nebo svazky obcí, a to nejpozději do 30 dnů od výsledného rozpisu přímých výdajů.
Čl.VI
(1) Krajský úřad nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z ministerstva zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:
a) termíny pro předložení návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnických osob obecními úřady krajskému úřadu,
b) strukturu finančních rozvah a doplňujících údajů a termíny předložení finančních rozvah, jejich porovnání s rozpisy přímých výdajů a návrhů na odstranění disproporcí podle čl. V odst. 1 a 3 příslušnému správnímu úřadu,
c) termíny pro projednání konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí v souladu s čl. V odst. 5,
d) termíny pro předložení, popřípadě projednání podkladů právnických osob k čerpání rezervy podle čl. II odst. 2.
(2) Krajský úřad písemně informuje ministerstvo o:
a) krajské metodice rozpisu přímých výdajů právnických osob,
b) výsledcích rozpisu přímých výdajů právnických osob.
Čl.VII
Zrušuje se směrnice č.j. 33 377/2004-45ze dne 25. února 2005.
Čl.VIII
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková v. r.
1) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty