279/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Schválený:
279/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 344/2013 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Termín posledního kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října.".
2. V § 2 odst. 5 se slova "nejpozději do 30. září" nahrazují slovy "tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty