261/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
261/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 242/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb. a vyhlášky č. 21/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 60. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 20.
(2) Nejnižší počet žáků ve třídě ve střední škole je 15. Nejnižší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole při zahájení vzdělávání v prvním ročníku je 5.“.
2. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden v období měsíce ledna až března. Termín jejich konání stanoví ředitel školy v období měsíce ledna až března a vyhlásí jej nejpozději do 30. září předchozího kalendářního roku.“.
3. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů,“.
4. V § 8 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) úraz žáka nebo studenta, jehož důsledkem nebyla jeho nepřítomnost nebo byla nepřítomnost kratší 2 po sobě následujících vyučovacích dnů, u kterého lze očekávat poskytnutí náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, nebo“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
5. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
6. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.
7. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Nasvědčují-li okolnosti úrazu tomu, že jednáním, jímž k němu došlo, byl spáchán trestný čin, učiní škola nebo školské zařízení bezodkladné ohlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky a Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“).“.
8. § 10 včetně nadpisu zní:
 
㤠10
Zasílání záznamu o úrazu
(K § 29 odst. 3 zákona)
Záznam o úrazu podle § 8 odst. 1 se nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyhotovení zasílá
a) ministerstvu,
b) zdravotní pojišťovně zraněného žáka nebo studenta,
c) v případě těžkého nebo smrtelného úrazu Policii České republiky.“.
9. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem školy, které určí ředitel školy, například doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných profesních kvalifikacích5a) nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole.“.
10. V § 13 odst. 2 se slova „7. května“ nahrazují slovy „30. dubna“.
11. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
12. V § 13 odst. 6 větě druhé se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „7 dnů“.
13. V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
14. V § 15 odst. 2 se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.
15. V § 17 odst. 7 se slova „není horší než“ nahrazují slovy „není vyšší než“.
16. V § 20 odst. 2 se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
17. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:
 
㤠26a
Profilová část maturitní zkoušky
(K § 81 odst. 11 zákona)
Pro pravidla průběhu a způsobu, kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, pro pravidla pro přípravu, organizaci a řízení profilové části maturitní zkoušky a pro pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní, náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení příslušných evidencí, o způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů v nich obsažených a o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu19.
19) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.“.
18. V § 27 odst. 2 se slova „15. června“ nahrazují slovy „1. června“.
19. V § 34 odst. 4 se za slova „předseda zkušební komise v“ vkládá slovo „poslední“.
20. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Termín se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
21. V § 45 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) rámcový popis personálního zabezpečení školy,“.
22. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
„j) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
k) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.“.
23. § 46 a 47 se včetně nadpisů zrušují.
24. V § 48a odst. 2 se za slova „zaměstnance bezpečnostních sborů“ vkládají slova „ , zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem“.
25. § 48b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:
 
㤠48b
Výkon inspekční činnosti
(K § 175 odst. 6 zákona)
(1) Výkon inspekční činnosti vůči policejním školám a školským zařízením zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům je svěřen organizačnímu článku (odboru) ministerstva, určenému organizačním řádem ministerstva. Oprávnění k výkonu této inspekční činnosti prokazují zaměstnanci určeného organizačního článku ministerstva průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Výkon inspekční činnosti vůči školám a školským zařízením požární ochrany zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům náleží Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky20). Oprávnění k výkonu této inspekční činnosti prokazují příslušníci a zaměstnanci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
20) § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.“.
26. § 49 včetně nadpisu zní:
 
㤠49
Společná ustanovení
Ustanovení upravující střední vzdělávání, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. a), b) a f), odst. 3 a 4 a § 12 odst. 1, se vztahují i na nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.“.
27. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které znějí:
 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.
VZOR průkazu inspekčního pracovníka vykonávajícího inspekční činnost vůči policejním školám a školním zařízením zřizovaným ministerstvem a jejich smluvním subjektům
Průkaz je ve formě plastové karty o rozměru 85 x 55 mm. Barva podtiskového rastru je v odstínech bílé a světle modré barvy proměnlivé sytosti, s reliéfem vodorovně orientovaných písmen výšky 15 mm, tvořících text "MV ČR".
V horní části průkazu je vystředěně umístěn text "Průkaz inspekčního pracovníka", provedený temně modrými písmeny výšky 3 mm.
V levé třetině průkazu je pod textem "Průkaz inspekčního pracovníka" umístěna fotografie inspekčního pracovníka a pod ní je černým písmem výšky 1 mm uveden text "č. průkazu:" a vlastní číslo průkazu, provedené číslicemi černé barvy výšky 3 mm.
V pravých dvou třetinách je pod textem "Průkaz inspekčního pracovníka" uveden v horní části temně modrými písmeny výšky 1 mm vlevo orientovaný text "titul, jméno, příjmení" a pod ním tyto vlastní údaje konkrétního inspekčního pracovníka, provedený písmeny černé barvy výšky 3 mm. Pod ním je uveden temně modrými písmeny výšky 2 mm vlevo orientovaný text "OEČ:" a pod ním konkrétní šestimístné osobní evidenční číslo zaměstnance ministerstva, provedené tučnými písmeny černé barvy výšky 3 mm. Pod ním je temně modrými písmeny výšky 1 mm vpravo orientovaný text "ředitel odboru", nad kterým bude umístěn fyzický podpis ředitele organizačního článku Ministerstva vnitra (odboru), jemuž podle vnitřního předpisu (organizačního řádu) Ministerstva vnitra náleží výkon této působnosti, a červený otisk úředního razítka se státním znakem.
ObrázekZadní strana průkazu obsahuje text:
"Držitel tohoto průkazu v souladu s § 172 odst. 5 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) vykonává na Ministerstvu vnitra působnost České školní inspekce podle § 173 až 175 školského zákona vůči policejním školám MV a jejich smluvním subjektům.
 
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.
VZOR průkazu inspekčního pracovníka vykonávajícího inspekční činnost vůči školám požární ochrany a školním zařízením zřizovaným ministerstvem a jejich smluvním subjektům
Průkaz je ve formě plastové karty o rozměru 85 x 55 mm. Barva podtiskového rastru je v odstínech bílé a světle červené barvy proměnlivé sytosti, s reliéfem vodorovně orientovaných písmen výšky 15 mm, tvořících text "MV ČR".
V horní části průkazu je vystředěně umístěn text "Průkaz inspekčního pracovníka", provedený temně modrými písmeny výšky 3 mm.
V levé třetině průkazu je pod textem "Průkaz inspekčního pracovníka" umístěna fotografie inspekčního pracovníka a pod ní je černým písmem výšky 1 mm uveden text "č. průkazu:" a vlastní číslo průkazu, provedené číslicemi černé barvy výšky 3 mm.
V pravých dvou třetinách je pod textem "Průkaz inspekčního pracovníka" uveden v horní části temně modrými písmeny výšky 1 mm vlevo orientovaný text "titul, jméno, příjmení" a pod ním tyto vlastní údaje konkrétního inspekčního pracovníka, provedený písmeny černé barvy výšky 3 mm. Pod ním je uveden temně modrými písmeny výšky 2 mm vlevo orientovaný text "OEČ:" a pod ním konkrétní šestimístné osobní evidenční číslo příslušníka nebo zaměstnance Hasičského záchranného sboru České republiky, provedené tučnými písmeny černé barvy výšky 3 mm. Pod ním je temně modrými písmeny výšky 1 mm vpravo orientovaný text "generální ředitel", nad kterým bude umístěn fyzický podpis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a červený otisk úředního razítka se státním znakem.
ObrázekZadní strana průkazu obsahuje text:
"Držitel tohoto průkazu v souladu s § 172 odst. 5 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) vykonává na Ministerstvu vnitra působnost České školní inspekce podle § 173 až 175 školského zákona vůči odborným školám požární ochrany MV a jejich smluvním subjektům."
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.