202/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
202/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb. a vyhlášky č. 131/2013 Sb., se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:
 
"§ 1a
Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5), obsahují
a) převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6),
b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6),
c) úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání,
d) organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení,
e) informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a
f) platnost doporučení školského poradenského zařízení.
5) § 16 a 28 školského zákona.
6) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.".
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova "(dále jen "individuální údaje")" vkládají slova "v termínech, způsobem a".
3. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova "(dále jen "agregované údaje")" vkládají slova "v termínech, způsobem a".
4. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen "údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.".
5. V § 3 odst. 2 se text "1 a 2" nahrazuje textem "1 až 3".
6. V § 3 odst. 2 větě druhé se za slovo "údaje" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a) a b)".
7. V § 3 odst. 5 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")" a slova "v případech stanovených touto vyhláškou" se zrušují.
8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.".
9. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
10. V § 4 odst. 4 se ve větě první slovo "prvním" zrušuje.
11. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů.".
12. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
 
"§ 4a
(1) Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 a 10 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola, a
e) za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
(2) Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 5 přílohy č. 1 a podle čl. 11 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola, a
e) za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle rámcového vzdělávacího programu pro stupeň základního vzdělávání nebo v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle příslušného rámcového vzdělávacího programu pro jednotlivé ročníky stupně základního vzdělávání do maximální výše podle § 26 odst. 2 školského zákona.
(3) Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 přílohy č. 1 a podle čl. 6 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako střední škola.
(4) Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 12 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školní družiny, které
a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny,
b) není s jiným odloučeným pracovištěm spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako školní družina.
(5) Zařízení školního stravování a domovy mládeže předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4.".
13. V příloze č. 1 nadpis článku 1 zní: "Termíny a způsob předávání údajů".
14. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "s výjimkou údajů předávaných podle čl. 2, které se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku".
15. V příloze č. 1 čl. 1 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
16. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.".
17. V příloze č. 1 čl. 2 odst. 2 větě první se slova "pro studenty se zdravotním postižením" nahrazují slovy "nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona".
18. V příloze č. 1 čl. 2 odst. 2 písmena b) až d) včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:
"b) údaj, zda se jedná o studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona zařazeného do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, údaj o případném vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a údaj o případném mimořádném nadání studenta,
c) druh znevýhodnění studenta, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, identifikátor znevýhodnění,
d) údaje o potřebě navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplývající ze zdravotního postižení studenta, pokud mu dosud nebyla přiznána podpůrná opatření7).
7) Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.".
19. V příloze č. 1 čl. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje textem " , a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) údaje o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních.".
20. V příloze č. 1 čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 se slova "pro žáky se zdravotním postižením" nahrazují slovy "nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona".
21. V příloze č. 1 čl. 5 odst. 2 se slova " , včetně informace o způsobu integrace žáka" zrušují.
22. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně poznámek pod čarou č. 8 až 11 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
Čl. 1
Termíny a způsob předávání údajů
(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na výkazech elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se v souladu s částí druhou této přílohy předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 6, 10 a 11 se předávají nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.
(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školských zařízení se předávají v případě školských zařízení uvedených v
a) čl. 12 až 16 nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku,
b) čl. 17 až 20 nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.
(4) Agregované údaje podle čl. 21 se předávají do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. Rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí. Údaje podle čl. 21 odst. 1 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 31. prosince, údaje podle čl. 21 odst. 2 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 30. září.
(5) Termíny podle odstavců 2 až 4 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Organizace a orgány veřejné správy podle věty první ověří úplnost a logickou správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou osobu, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě metodickou podporu.
  
ČÁST DRUHÁ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY
Čl. 2
Předávání agregovaných údajů o právnické osobě vykonávající činnost školy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) účasti dětí a žáků na plaveckých kurzech, lyžařských kurzech a zotavovacích pobytech organizovaných školou podle druhu školy,
b) počtech žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v těchto kurzech,
c) počtech žáků ve třídách pro výuku českého jazyka a počtu vydaných osvědčení,
d) odměnách za produktivní činnost a úplatě za vzdělávání podle druhu školy,
e) dalším vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole, a
f) knihovním fondu školní knihovny, uživatelích, výpůjčních službách a pracovnících knihovny.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech učitelů podle druhu školy a pohlaví, počtech učitelů základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle skupin předmětů a pohlaví a o počtech učitelů ve třídách nebo studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu školy a pohlaví,
b) počtech vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy a pohlaví, počtech ostatních pedagogických pracovníků podle pohlaví a o počtech pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti podle pohlaví,
c) počtech studentů v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra,
d) vybavení prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich dostupnosti ve výuce podle druhu školy,
e) počtech kurzů pro získání základního vzdělání podle druhu školy a počtech žáků v těchto kurzech podle pohlaví, a
f) počtech pracovišť právnické osoby vykonávající činnost školy.
(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 se nepředávají za základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky.
Čl. 3
Předávání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol
Pro účely této vyhlášky a předávání agregovaných údajů ze školní matriky se třída nebo studijní skupina samostatně zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona označuje jako speciální třída nebo speciální skupina, a škola zřízená pouze pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona se označuje jako speciální škola. Třída nebo studijní skupina, která se podle předcházející věty neoznačuje jako speciální třída nebo speciální skupina, se označuje jako běžná třída nebo běžná skupina. Škola s alespoň jednou běžnou třídou nebo běžnou skupinou se označuje jako běžná škola.
Čl. 4
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o nástupech, odchodech a ukončení docházky do mateřské školy v členění na běžné a speciální třídy.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech tříd a dětí podle pohlaví v členění podle druhu provozu, délky docházky a vyučovacího jazyka a v členění na běžné a speciální třídy,
b) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona zařazených ve speciálních třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,
c) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,
d) údajích o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění vzdělávacích možností dítěte na rovnoprávném základě s ostatními,
f) počtech dětí podle státního občanství a pohlaví, o počtech cizinců podle režimu pobytu,
g) věkovém složení dětí podle pohlaví v členění na běžné a speciální třídy, včetně nově nastoupivších,
h) počtech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a
i) počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí.
Čl. 5
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) průměrných počtech tříd, a
b) průměrných počtech dětí a žáků podle pohlaví.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech dětí a žáků podle druhu školy,
b) počtech dětí a žáků podle pohlaví,
c) počtech dětí a žáků podle státního občanství a pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu.
Čl. 6
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy a konzervatoře týkajících se přijímacího řízení ke vzdělávání
(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech uchazečů přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání a předchozího působiště, a
b) počtech odevzdaných zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání.
(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.
Čl. 7
Předávání agregovaných údajů o přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o ukončení docházky do přípravného stupně podle pohlaví.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtu tříd přípravného stupně a o počtu dětí v přípravném stupni podle ročníku, pohlaví a podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona,
b) počtech přípravných tříd a počtech dětí v přípravné třídě podle pohlaví,
c) nově přijatých dětech do přípravného stupně,
d) věkovém složení dětí v přípravném stupni a v přípravné třídě podle pohlaví,
e) dětech podle státního občanství podle pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu,
f) počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí,
g) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními.
Čl. 8
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) žácích, kteří složili státní jazykovou zkoušku,
b) cizincích, kteří konali zkoušku z českého jazyka za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky9) (dále jen "zkouška z českého jazyka"),
c) cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka vykonali úspěšně, a
d) cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka konali bezúplatně.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) žácích podle vyučovaných jazyků a kurzů, včetně kurzů českého jazyka, a
b) evidenčním počtu pedagogických pracovníků.
Čl. 9
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní umělecké školy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o absolventech podle druhu studia, pohlaví a uměleckých oborů.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech žáků podle druhu studia, ročníků, pohlaví a uměleckých oborů s vyčleněním cizinců,
b) počtech žáků v hudebním oboru podle hudebních nástrojů,
c) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření, a
d) evidenčním počtu učitelů podle pohlaví a uměleckých oborů.
Čl. 10
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy týkajících se zápisu k předškolnímu vzdělávání
(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu, pohlaví a věku.
(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.
Čl. 11
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy týkajících se zahájení povinné školní docházky
(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu a podle věku, pohlaví, popřípadě také podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.
(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.
  
ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 12
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní družiny a školního klubu
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o pobytových akcích a příležitostné činnosti zájmového vzdělávání.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech oddělení družin s vyčleněním oddělení, která jsou tvořena pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona a o počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle pohlaví,
b) počtech zájmových útvarů a účastníků v nich,
c) počtech účastníků podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, a podle pohlaví,
d) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e) počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle státního občanství a pohlaví a cizincích podle režimu pobytu, a
f) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 13
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) rozmisťování dětí,
b) příchodech a odchodech z domova či ústavu, a
c) získané kvalifikaci dětí.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) základní charakteristice dětí,
b) počtech dětí předškolního věku podle pohlaví,
c) počtech dětí plnících povinnou školní docházku podle pohlaví,
d) počtech dětí po ukončení povinné školní docházky podle pohlaví,
e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
f) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
g) počtech dětí podle věkových skupin a podle pohlaví,
h) lůžkové kapacitě zařízení, a
i) evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 14
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska volného času
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) příležitostné činnosti zájmového vzdělávání,
b) pobytových akcích a táborové činnosti,
c) další činnosti zájmového vzdělávání podle oblastí zájmového vzdělávání, a
d) soutěžích v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech zájmových útvarů a účastníků činnosti zájmových útvarů v členění na děti, žáky, studenty a ostatní podle pohlaví a s vyčleněním cizinců,
b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
c) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle pohlaví.
Čl. 15
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení školního stravování
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o počtech vydaných a uvařených jídel v členění na obědy, večeře a doplňková jídla.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) zapsaných strávnících podle druhů škol a školských zařízení s ohledem na věkové kategorie celkem a v členění podle druhu odebírané stravy a o ostatních pravidelně stravovaných podle druhu odebírané stravy,
b) strávnících, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen v členění na strávníky podle druhů škol a druhů odebírané stravy a o ostatních stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen podle druhu odebírané stravy,
c) počtech vydaných a uvařených jídel za říjen v členění na obědy, večeře a doplňková jídla s vyčleněním dietního stravování,
d) evidenčním počtu pracovníků zařízení školního stravování podle vybraných kategorií profesí,
e) počtech zapsaných strávníků podle školy nebo školského zařízení, které navštěvují, a
f) počtech stravovaných, pro něž se jídlo odváží nebo dováží podle druhu odebírané stravy s uvedením příslušného zařízení školního stravování.
(3) Agregované údaje podle odstavců 1 a 2 předávají rovněž právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, pokud se jedná o děti, žáky a studenty, jimž je poskytováno školní stravování jinými osobami poskytujícími stravovací služby podle zvláštního právního předpisu.10)
Čl. 16
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace domova mládeže a internátu
Za stávající školní rok se předávají údaje o:
a) počtech výchovných skupin, s vyčleněním výchovných skupin, které jsou tvořeny pouze ubytovanými se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,
b) počtech ubytovaných podle pohlaví a druhu školy, s vyčleněním ubytovaných cizinců,
c) počtech ubytovaných se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění, pohlaví a druhu školy,
d) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech ubytovaných podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e) vybavení domova mládeže či internátu, a
f) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 17
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace pedagogicko-psychologické poradny
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle pohlaví, důvodu příchodu, školního zařazení, poskytnuté péče a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a
c) činnosti pedagogicko-psychologické poradny.
(2) Za stávající školní rok se předavájí údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 18
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického vyučování
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech žáků podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání, s vyčleněním žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
c) žácích podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické vyučování, a
d) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 19
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace speciálně pedagogického centra
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle pohlaví, školního zařazení, poskytnuté péče a znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení a o počtech klientů podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a
c) činnosti speciálně pedagogického centra.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 20
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska výchovné péče
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) klientech střediska v ambulantním, celodenním a internátním oddělení podle školního zařazení a podle pohlaví, s vyčleněním klientů s cizím státním občanstvím,
b) důvodech příchodu klienta podle druhu poskytované péče,
c) iniciátorech příchodu klienta podle druhu poskytované péče, a
d) aktivitách střediska.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) evidenčním počtu pracovníků podle vybraných profesních kategorií a podle pohlaví,
b) prostorových podmínkách střediska, a
c) klientech střediska podle formy poskytované péče a podle pohlaví.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 21
Předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků
(1) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, registrovanou církví, náboženskou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou předávají údaje o
a) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle kategorií zaměstnanců a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
b) evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách,
c) počtu žen na mateřské dovolené,
d) počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené, a
e) čerpání rezervního fondu podle druhů činností škol a školských zařízení.
(2) Organizace, které vyplácejí plat11), předávají dále kromě údajů podle odstavce 1 údaje o
a) evidenčním počtu zaměstnanců podle kategorií a druhů činností škol a školských zařízení, mzdových prostředcích v členění na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek platu a zdroje financování, podle kategorií zaměstnanců a druhů činností škol a školských zařízení,
b) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích vyjmutých z limitů mzdové regulace v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,
c) evidenčním počtu zaměstnanců podle platových tříd a stupňů v členění na pedagogické pracovníky podle kategorií a podle druhů činností škol a školských zařízení a nepedagogické pracovníky, a
d) počtu přiznaných vybraných složek platu podle druhů činností škol a školských zařízení.
8) § 28 odst. 5 školského zákona.
9) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
11) § 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb.".
23. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:
 
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
Předávání údajů týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého stupně
 
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ
Čl. 1
Termíny a způsob předávaní údajů
(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení se předávají elektronicky v zabezpečené podobě. Údaje týkající se žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 5 do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku. Údaje týkající se studentů vyšších odborných škol, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku.
(2) Právnická osoba na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis agregovaných statistických informací. Zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.
(3) Individuální údaje se nepředávají o žácích a studentech škol zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem spravedlnosti.
Čl. 2
Rozsah předávaných údajů
Základní soubor údajů se předává o každém žákovi základní školy, střední školy, konzervatoře a o každém studentovi vyšší odborné školy se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému na základě doporučení poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření druhého až pátého stupně. Tento soubor obsahuje v souladu s doporučením poradenského zařízení následující údaje
a) resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy, resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) kód žáka nebo studenta stanovený právnickou osobou pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných žácích nebo studentech, neumožňuje však identifikaci žáka nebo studenta,
c) kódy normované finanční náročnosti požadavků na organizaci výuky, personální podpory,
d) kódy normované finanční náročnosti přiznaných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT vybavení, formu jejich pořízení a období užívání, a
e) kontrolní položky, kterými jsou
1. datum a kód typu změny údajů, a
2. začátek a konec platnosti datové věty.
  
ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ
Čl. 3
Termíny a způsob předávaní údajů
(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na výkaze elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace mateřských škol, základních uměleckých škol, základních škol týkající se přípravného stupně základní školy speciální nebo přípravných tříd a středisek praktického vyučování se předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.
(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školních družin, školních klubů, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, středisek volného času, internátů a domovů mládeže se předávají nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku.
(4) Termíny podle odstavců 2 a 3 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
Čl. 4
Rozsah předávaných údajů
K rozhodnému datu podle čl. 3 odst. 2 a 3 se předávají následující údaje
a) resortní identifikátor školy nebo školského zařízení, a
b) kód normované finanční náročnosti poskytovaného podpůrného opatření a skutečnost, zda jsou požadovány finanční nároky na zajištění uvedených podpůrných opatření; u kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT vybavení dále forma jejich pořízení a období užívání.
  
ČÁST TŘETÍ
PRŮBĚŽNÉ PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 5
Termín a způsob předávání údajů
(1) Pokud dojde ke změně poskytovaných podpůrných opatření druhého až pátého stupně s přiřazeným kódem normované finanční náročnosti, je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, které se týká předávání údajů podle čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 a 3, povinna nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předat elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu8).
(2) Kromě údajů podle čl. 4 se uvádí důvod a datum zápisu změny údajů.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty