199/2002 Sb. o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích

Schválený:
199/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích1) zahájí činnost dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 2
Rozvrhem práce se stanoví, které věci, napadlé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona u Krajského soudu v Hradci Králové, dokončí pobočka v Pardubicích.
 
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.
1) Příloha č. 6 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Související dokumenty