163/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
163/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 2, § 111a odst. 3, § 112, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 279/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se za slovo "podle" vkládá text "§ 29 odst. 2, § 111a odst. 3,", slova "odst. 1 a" se nahrazují textem "odst. 1,", za text "odst. 5" se vkládají slova "a § 161c odst. 2 písm. c)" a na konci textu věty se doplňují slova " , ve znění zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.".
2. § 2 včetně nadpisu zní:
 
"§ 2
Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání
(1) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje
a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,
b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,
c) táborovou činností a další obdobnou činností,
d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,
e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,
f) využitím otevřené nabídky spontánních činností,
g) vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol.
(2) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky.
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou,
c) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b).".
3. Pod označení § 3 se vkládá nadpis, který zní: "Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání".
4. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a to i mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona1)".
5. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Organizační členění střediska stanoví ředitel střediska vnitřním předpisem.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
6. V § 4 odst. 3 se slova "metodickou, odbornou, popřípadě materiální" nahrazují slovy "metodickou a odbornou".
7. V § 4 odstavec 5 zní:
"(5) Středisko vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Středisko může vykonávat činnosti ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin.".
8. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Činnost střediska vykonávaná formou pravidelné docházky je určena výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do klubu, pokud činnost střediska a klubu vykonává stejná právnická osoba.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti střediska uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) nebo c) je písemná přihláška.".
10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Organizační členění klubu stanoví vnitřním předpisem ředitel.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
11. V § 6 odst. 4 se slova "především formami" nahrazují slovy "zejména činnostmi" a za číslo "2" se vkládá text "odst. 1".
12. V § 7 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "přihlášené k pravidelné denní docházce nebo pravidelné docházce".
13. V § 7 odst. 2 se slova " , který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny" zrušují.
14. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Činnost klubu vykonávaná formou pravidelné denní docházky je určena výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, pokud činnost klubu a družiny vykonává stejná právnická osoba.
(4) Činnost klubu vykonávaná formou pravidelné docházky je určena výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do střediska, pokud činnost klubu a střediska vykonává stejná právnická osoba.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
15. V § 7 odstavec 5 zní:
"(5) Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) nebo c) je písemná přihláška.".
16. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.".
17. V § 8 odstavec 3 zní:
"(3) Vzdělávací a výchovná činnost družiny se uskutečňuje především činnostmi uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a), b) a f).".
18. V § 8 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
19. V § 8 odstavec 4 zní:
"(4) Družina umožňuje účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce i odpočinkové činnosti.".
20. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "přihlášené k pravidelné denní docházce".
21. V § 9 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
22. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Činnost družiny vykonávaná formou pravidelné denní docházky je určena výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do klubu, pokud činnost družiny a klubu vykonává stejná právnická osoba.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
23. V § 9 odst. 4 se slova "Činností vykonávaných družinou ve formách uvedených v § 2 písm. a), c) a f) se" nahrazují slovy "V družině se činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a f)".
24. V § 9 odstavec 5 zní:
"(5) Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) nebo c) je písemná přihláška. Součástí přihlášky k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.".
25. V nadpisu § 10 se za slovo "Organizace" vkládají slova "a financování".
26. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Družina má nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v průměru na 1 oddělení.
(3) Družina, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost základní školy s třídami pouze prvního stupně, a má pouze 1 oddělení, má nejméně
a) 5 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 1 třídou,
b) 15 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 2 třídami,
c) 18 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 3 třídami.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
27. V § 10 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Další oddělení lze zřídit, pouze pokud na oddělení připadá v průměru více než 27 účastníků.
(6) Druhé oddělení lze zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 27 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 20. Třetí oddělení je možné zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 54 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 40.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
28. V § 10 odst. 7 se za slovo "je" vkládají slova "nejnižší a" a za slovo "s" se vkládají slova "nejnižším a".
29. V § 10 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 11, které znějí:
"(8) Ředitel může provozní dobu družiny upravit podle místních podmínek. Odstavec 9 tím není dotčen.
(9) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve družině financovaný ze státního rozpočtu v závislosti na její organizační struktuře. Není-li dále stanoveno jinak, je PHmax stanoven v příloze této vyhlášky.
(10) Je-li průměrný počet účastníků v oddělení družiny na základě výjimky podle školského zákona nižší než počet stanovený v odstavci 2 nebo 3, snižuje se PHmax družiny stanovený podle přílohy připadající průměrně na každé toto oddělení poměrně podle počtu účastníků, o který je skutečný počet nižší.
(11) PHmax stanovený podle přílohy se v případě oddělení uvedeného v odstavci 7, kterému byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o
a) 0,05násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení, je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních nejméně 5 a méně než 6,
b) 0,1násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení, je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních nejméně 4 a méně než 5, a
c) 0,6násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení, je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních méně než 4.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 12.
30. V § 10 se odstavec 12 zrušuje.
31. V § 12 se slova "rozvojem škol a" zrušují.
32. V § 15 se slova "formy zájmového" nahrazují slovy "činnosti v zájmovém" a za číslo "2" se vkládá text "odst. 1".
33. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.
(3) Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona1), zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem.".
34. Doplňuje se příloha, která zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 74/2005 Sb.
Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí
I------------I---------------------------------------------------------------I
I Celkový  I        Celkový PHmax za školní družinu        I
I  počet  I                                I
I oddělení I                                I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     1 I                             32,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     2 I                             57,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     3 I                             80,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     4 I                             97,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     5 I                             130,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     6 I                             155,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     7 I                             177,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     8 I                             195,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     9 I                             227,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     10 I                             252,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     11 I                             275,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     12 I                             292,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     13 I                             325,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     14 I                             350,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     15 I                             372,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     16 I                             390,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     17 I                             412,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     18 I                             435,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     19 I                             457,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     20 I                             480,0 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I     21 I                             502,5 I
I------------I---------------------------------------------------------------I
                                      ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty