137/1993 Sb. , kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Schválený:
137/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. dubna 1993, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky:
 
§ 1
(1) Žadatel o udělení státního občanství České republiky prokáže pohovorem 1) znalost českého jazyka, jestliže
a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života,
b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
(2) Pohovor trvá nejdéle 30 minut.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Piťha v.r.
1) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Související dokumenty