11/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
11/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb. a vyhlášky č. 8/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. t) bodě 1 se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v základní škole,“.
2. V § 2 odst. 5 se slovo „celkovému“ zrušuje.
3. V § 2 odst. 5 na konci textu věty první a v § 7 na konci odstavce 5 se doplňují slova „v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky“.
4. V § 4 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:
„(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 stanoví vztahem
a) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:
1/Np x P
P
x 12 x 1,Proc + 1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,
b) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:
1/Np x P
P
x 12 x 1,Proc + ONIV,
c) u školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:
1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,
kde Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance18), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb19).
17) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.