107/2009 Sb. o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010

Schválený:
107/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Státní dluhopisový program
(1) Účelem státního dluhopisového programu je poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010.
(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 200 000 000 EUR, z toho v roce
a) 2009 100 000 000 EUR,
b) 2010 100 000 000 EUR.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.
 
§ 2
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty