1/2006 Sb. , kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

Schválený:
1/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2005,
kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
Změna: 260/2013 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
 
§ 1
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druhy dalšího vzdělávání jsou
a) odborné vzdělávání pedagogických pracovníků,
b) průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků,
c) vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.
 
§ 2
Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků
(1) Odborným vzděláváním se pro účely této vyhlášky rozumí získávání znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd v rozsahu požadovaném pro činnost pedagogického pracovníka.
(2) Pro odborné vzdělávání jsou pedagogičtí pracovníci ředitelem školy nebo školského zařízení zařazováni do odborných stupňů za těchto podmínek:
a) první odborný stupeň - pedagogická praxe v délce do 3 let,
b) druhý odborný stupeň - pedagogická praxe v délce nejméně 3 let, podíl na tvorbě učebních textů a učebních pomůcek a podíl na lektorské činnosti v rámci škol nebo školských zařízení zřízených Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“) a
c) třetí odborný stupeň - pedagogická praxe v délce více než 7 let, z toho nejméně 3 roky praxe na škole nebo školském zařízení zřízených ministerstvem, samostatná tvorba učebních textů a učebních pomůcek, aktivní lektorská činnost a podíl na tvorbě vzdělávací koncepce školy nebo školského zařízení.
(3) Jednotlivé etapy odborného vzdělávání se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí1) nebo rezortním vzdělávacím zařízením2).
 
§ 3
Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
(1) Pro zdokonalení aktuálních znalostí a dovedností souvisejících s procesem vzdělávání a výchovy se pedagogičtí pracovníci zúčastňují po celou dobu výkonu své pedagogické činnosti průběžného vzdělávání.
(2) Průběžným vzděláváním se pro účely této vyhlášky rozumí
a) získávání nových poznatků z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, prevence sociálně patologických jevů, obecné didaktiky a vědních a technických oborů a jejich oborových didaktik a dalších poznatků potřebných pro výkon pedagogické praxe, nebo
b) udržování stávajících a získávání nových profesních znalostí a dovedností v oblasti policejních činností nebo činností v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, včetně jejich právního, technického a administrativního zajištění.
(3) Jednotlivé etapy průběžného vzdělávání se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí1) nebo rezortním vzdělávacím zařízením2).
 
§ 4
Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
(1) Pro získání znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti řízení organizační složky státu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se ředitelé škol nebo školských zařízení a zástupci ředitelů škol nebo školských zařízení při prvním ustanovení do funkce účastní vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.
(2) Ředitelé škol nebo školských zařízení, zástupci ředitelů škol nebo školských zařízení a vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ve funkci nejméně 4 roky, se účastní vzdělávání pro prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí uvedených v odstavci 1.
(3) Jednotlivé etapy vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí nebo rezortním vzdělávacím zařízením2).
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Ministr:
Mgr. Bublan v. r.
1) § 25 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
2) § 8 odst. 3 a § 172 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 101 odst. 1 a příloha č. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty