Vybrané specifické úkoly ČŠI ve školním roce 2016/2017 - střední školy

Vydáno:

Česká školní inspekce se stejně jako v minulých letech bude i ve školním roce 2016/2017 věnovat v rámci svých hodnoticích a kontrolních činností také několika specificky pojatým tématům. Jejich celkový přehled je součástí Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017, který ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání na poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. 7. 2016 a který je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce. V následujícím článku přibližuji ty specifické úkoly, které se dotýkají segmentu středního školství.

 

Vybrané specifické úkoly ČŠI ve školním roce 2016/2017 - střední školy
Mgr.
Tomáš
Zatloukal,
ústřední školní inspektor
Společné vzdělávání
Klíčovým tématem nového školního roku je přirozeně zavádění společného vzdělávání. S účinností k 1. 9. 2016 došlo v důsledku schválené novely školského zákona k zásadní změně v rámci počátečního vzdělávání v České republice, jejímž cílem je umožnit všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim pro tuto individuální integraci adekvátní podporu. Česká školní inspekce bude sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem jsou zákonné parametry uplatňovány v praxi a jak se daří naplňovat principy společného vzdělávání definované školským zákonem.
Česká školní inspekce bude sledovat úpravy školních vzdělávacích programů, nastavení, realizaci a účinnost podpůrných opatření k naplnění vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo samotné vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. Smyslem činností České školní inspekce je také poskytovat školám a školským zařízením metodickou podporu při implementaci společného vzdělávání.
Prevence rizikového chování
Velmi důležitým tématem, kterému se Česká školní inspekce bude ve školním roce 2016/2017 intenzivně věnovat, je také efektivita primárně preventivních aktivit škol a školských zařízení směřující k minimalizaci rizik spojených s výskytem nežádoucího chování. Zajištění bezpečnosti všech účastníků vzdělávání je stěžejním úkolem každé školy a každého školského zařízení. Cílem České školní inspekce bude ověřit, zda nastavené minimální preventivní programy škol nejsou pouze formálním dokumentem, zda jsou funkční, mají reálný dopad do školní praxe a zda účelně přispívají k vytváření bezpečného prostředí a eliminaci projevů rizikového chování.
Vzdělávání sluchově postižených žáků
Rovnost a kvalita vzdělávání dětí, žáků a studentů s různým zdravotním postižením je dlouhodobou prioritou rezortu školství. Ve školním roce 2016/2017 se Česká školní inspekce zaměří na ty střední školy, které vzdělávají žáky s různou mírou sluchového postižení. Tato inspekční činnost se bude týkat speciálních škol.
Vysoká míra neúspěšnosti u maturitní zkoušky
Významnou pozornost bude Česká školní inspekce věnovat také těm středním školám, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky. Cílem bude důsledně posoudit kvalitu a efektivitu vzdělávání v daných školách, neboť opakovaná vysoká neúspěšnost u maturitní zkoušky je zásadním faktorem, který si zaslouží samostatné vyhodnocení.
Organizace a průběh zkoušek
Česká školní inspekce se bude rovněž zaměřovat na průběh maturitních zkoušek ve společné i profilové části, na kontrolu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, stejně jako na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol využívající centrálně zadávané jednotné testy. Tato činnost však není ničím novým, protože Česká školní inspekce věnuje těmto oblastem pozornost dlouhodobě.
Hodnocení gramotností
Ve školním roce 2016/2017 se Česká školní inspekce zaměří také na podporu rozvoje, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti, a to v rámci tematicky zaměřené inspekční činnosti, jejíž součástí bude také elektronické ověřování výsledků žáků 3. ročníku středních škol, které bude provedeno v listopadu 2016.
Výsledky tematicky zaměřené inspekční činnosti budou souhrnně prezentovány v rámci samostatně vydávaných tematických zpráv nebo v rámci výroční zprávy za školní rok 2016/2017.

Související dokumenty