Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu

Vydáno:

Střední škola elektrotechnická v Ostravě realizovala v uplynulém projektovém období řadu projektů. Ty byly zaměřeny na vzdělávání dospělých, pedagogů i žáků středních škol. Celkový podíl čerpaných prostředků přesáhl 15 milionů Kč. Jako všechny technické školy jsme společně s pedagogy odborných předmětů vsadili na inovaci technického zařízení a výukových postupů. Naším cílem bylo především zvýšit motivaci žáků ke studiu.

Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu
Ing.
Petr
Vavřiňák,
hlavní manažer projektu, Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30
Projekt Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu slouží k získání znalostí a dovedností v oblasti robotických systémů, jež jsou na pracovním trhu nedostatkové, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů naší školy. Realizační tým projektu proto vytvořil potřebné učební materiály a proškolil nejprve pedagogické pracovníky a poté žáky naší školy. V rámci doplňkové aktivity projektu navštívili členové týmu žáky základních škol, aby zvýšili jejich zájem o technické obory s důrazem na robotiku a automatizaci.
Co je to robot? Na tuto otázku se dá odpovědět různě, například učitel českého jazyka a literatury by řekl: „Slovo českého původu, které vymyslel Josef Čapek a které se objevilo v dramatu R. U. R., přičemž vycházel ze slova robota neboli práce.“ Malé dítě by asi řeklo: „Železný stroj, co vypadá jako člověk.“ My samozřejmě víme, že je to stroj, který nahrazuje lidskou práci, ale vůbec nemusí vypadat jako člověk.
Abychom našim žákům roboty představili, abychom jim umožnili s nimi pracovat a abychom je nadchli pro robotiku a automatizaci obecně, vytvořili jsme projekt Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu. Slouží ke zlepšení výuky automatizace na naší škole pomocí nejmodernějších robotických stavebnic a výukových materiálů, pro práci s nimi, k získání znalostí a dovedností v oblasti robotických systémů, jež jsou na pracovním trhu nedostatkové. Tím zvyšujeme konkurenceschopnost absolventů naší školy a rozvíjíme jejich dovednosti s důrazem na samostatné osvojování si problematiky. Připravujeme ho pro úspěšné studium obdobného oboru na vysoké škole, k získání dovedností v oboru motivující formou hry, k překonání strachu udělat něco sám, k praktickému řešení problémů a k získání a aplikaci teoretických znalostí v praxi. V neposlední řadě zvyšujeme motivaci žáků při teoretickém vyučování jeho přímým propojením s praxí.
V rámci projektu byly vytvořeny učební texty a pracovní listy pro moduly praktické výuky Manipulátory a vozíky a Roboti a učební texty a výukové prezentace pro tři moduly teoretického základu robotiky Elektrické stroje -pohony, Senzory a snímače a Základy programování. Doplňkovou aktivitou projektu bylo a je zvýšení zájmu o technické obory s důrazem na robotiku a automatizaci u žáků základních škol a jejich nadšení pro technické obory obecně. Naše robotky jsme při realizaci projektu představili žákům 21 tříd z 11 základních škol a v této činnosti pokračujeme i nadále. Uskutečnili jsme také exkurzi na téma využití robotů v odborné praxi a navštívili jsme firmy Hyundai, ABB robotika, ABB elektrické stroje a ABB elektrické pohony, kde žáci viděli přímé použití různých typů robotů, jejich údržbu a servis i jejich projektování a programování.
Pro zpětnou vazbu na vytvořené učební materiály i vlastní výuku se ve všech modulech uskutečnily hodnoticí semináře, ve kterých účastníci diskutovali s tvůrci a vyučujícími o vytvořených výukových materiálech, o obsahu učiva a o dalším vývoji jednotlivých modulů.
Na konci projektu jsme uspořádali závěrečnou konferenci, na které byli účastníci informováni o projektu a o naplnění jeho cílů, byli seznámeni s vytvořenými učebními materiály ke všem výukovým modulům a byly jim prakticky předvedeny ukázky práce s manipulátory, vozíky i složitějšími roboty.
Byly rovněž vytvořeny a dne 1. ledna 2014 spuštěny webové stránky projektu: http://www.sse-najizdarne.cz/projekty/ roboti/index.php, na kterých jsou dostupné veškeré informace o projektu, všechny výukové materiály a naleznete zde i několik fotografií z realizace projektu.

Související dokumenty