Podpora finanční gramotnosti

Vydáno:

Finanční gramotnost je sice v současné době hodně diskutované téma, ale znalosti a dovednosti ze zmiňované oblasti jsou stále bohužel na nedostatečné úrovni, o čemž svědčí závěry a výsledky celé řady uskutečněných šetření a výzkumů. To byl také jeden z hlavních impulzů pro vznik knihy Finanční gramotnost - Výpočty v Excelu.

Podpora finanční gramotnosti
Ing.
Zbyněk
Bárta
 
metodik NIDV, lektor finanční gramotnosti
Publikace není určená pouze pro studenty a žáky škol, ale i pro
nejširší veřejnost
zajímající se o zmíněnou oblast. Je zaměřená především na podporu řešení základních modelových příkladů, výpočtů a situací, které prolínají problematikou finanční gramotnosti v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. K jeho aplikaci není zapotřebí žádných složitých znalostí, ale pouze základní uživatelské dovednosti rozšířené o nové informace uvedené v této knize. Odhaluje jednoduchým způsobem možnosti programu Excel ve finanční oblasti, které zpravidla zůstávají běžnému uživateli skryty. Propojení matematiky na středoškolské úrovni se znalostmi základů finanční gramotnosti a vlastní využití tabulkového kalkulátoru ve výpočtech je těžištěm knihy.
Vzorové příklady jsou, pokud je to vhodné a smysluplné, řešeny postupně v jednotlivých krocích a více možnými postupy tak, aby čtenář lépe pochopil význam, rozměr a logiku prováděných výpočtů, analýz, závěrů a doporučení.
U více než stovky podrobně popsaných příkladů a úloh je detailně naznačen postup sestavení modelu řešení včetně odpovídajících vzorců s objasněním všech uvedených veličin. Popisované situace jsou jasně a názorně vysvětleny s využitím velkého množství ukázek, schémat, obrázků či vhodně zvolených typů grafů.
U komplikovanějších příkladů jsou vypsány všechny důležité adresy (buňky), vzorce, funkce a použité vztahy s výslednými hodnotami. Toto umožňuje snadné sestavení, přípravu, popř. zkontrolování zvoleného postupu vedoucího ke správnému výsledku a následně k odpovídajícímu závěru – rozhodnutí. Každý čtenář si tak může konkrétní příklad prakticky vyřešit.
SEZNÁMENÍ S KNIHOU
Protože bývá úroveň znalostí Excelu u čtenářů různá, je to nejdůležitější pro jeho použití zopakováno a vysvětleno v úvodní části. Ta zahrnuje
zásady potřebné pro práci v tabulkovém kalkulátoru
(struktura aplikace, tvorba vzorců, využití připravených finančních funkcí i dalších vhodných nástrojů) a rekapitulaci základů finanční matematiky. Z těchto důvodů může i začátečník dobře porozumět aplikovaným výpočtům.
Celou publikací prostupují
výpočty časové hodnoty peněz
odvozené ze základního vztahu pro složené úročení. Názorně si můžeme představit, jak inflace ovlivňuje naše peníze. Jak je důležité sledovat, kdy peníze obdržíme, ale také kdy a za jakým účelem je vydáváme. Dokážeme zjistit, jak se peníze v čase zhodnotí nebo jak velkou částku budeme muset obětovat v případě jejich vypůjčení. Značná pozornost je věnována rodinnému rozpočtu, jeho sestavení a práci s ním. Nutné je i neustálé a průběžné sledování deficitu či přebytku rodinného rozpočtu. Kromě toho je velký prostor dáván vyhodnocování a skladbě rodinných financí. Ukazuje se důležitost všech výdajů, které nejvíce ovlivňují finanční situaci.
Autor se dále pokusil velmi podrobně vysvětlit a popsat v současnosti často diskutovaný ukazatel RPSN, který by měl pomoci klientovi s výběrem spotřebitelského úvěru. Z řady jednoduchých příkladů vyplývá, na co by si měl dát pozor, které prvky (veličiny) a jakým způsobem ovlivňují velikost tohoto ukazatele. Zmiňovaný ukazatel bývá často vysvětlován, používán a interpretován nesprávným způsobem. Autor nabízí běžnému žadateli o úvěr nejen potřebné informace pro rozhodování, ale i návod, jak RPSN jednoduchým způsobem zjistit a co konkrétně po poskytovateli úvěru požadovat.
V knize jsou zařazeny i komplexnější rozhodovací problémy, jako například způsob řešení bydlení, pořízení automobilu i různé možnosti zajištění vyššího důchodu.
V závěrečné části jsou pak nastíněny různé
alternativy zhodnocování volných finančních prostředků
= investování a spoření včetně odpovídajících výpočtů výnosnosti a výnosového procenta (IRR), čisté současné hodnoty (NPV) a návratnosti. Vhodné možnosti spoření doplňuje propočet výnosnosti stavebního spoření, které je nyní nejčastějším způsobem uložení, zhodnocení peněz v ČR a doplňkového penzijního spoření.
Pro důležité nebo opakující se výpočty nabízí publikace
podrobný návod na sestavení kalkulačky:
 
spoření a doby spoření;
 
spoření k důchodu;
 
roční procentní sazby nákladů;
 
půjčky a splátkového kalendáře.
ZÁVĚR
Kniha, kromě řady výpočtů, přináší i zajímavá data a údaje, jako například vzorek vývoje údajů cen vybraných výrobků a služeb v období 1989–2012 včetně odpovídající úrovně inflace, složení výdajů na konečnou spotřebu domácností podle účelu v České republice v čase odvozené ze skladby spotřebitelského koše.
Obsažená témata finanční gramotnosti jsou zpracována s vynikající odbornou úrovní, a přesto jsou dobře pochopitelná. Publikace je široce využitelná v celé problematice finanční gramotnosti a lze ji doporučit každému, kdo se zajímá o samotnou finanční gramotnost či o praktické využití Excelu. Přináší do oblasti FG nový a zcela jiný pohled prostřednictvím řešených praktických výpočtů a příkladů. Jistě tak bude dobrým příspěvkem ke zlepšení úrovně FG v České republice.

Související dokumenty