Otevřené vzdělávací zdroje pomohou změnit školu

Vydáno:

Zkuste si otevřít nejnovější vydání učebnice dějepisu, občanské výchovy či ZSV a těžko v ní budete hledat odpověď na otázku, proč do Evropy přicházejí statisíce migrantů. Lépe na tom nebudou ani matematikáři, kteří budou chtít z doporučených zdrojů učebnice najít vhodné mobilní aplikace na trénování malé násobilky. Proto se ve světě stále více prosazuje využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, které vedle zapojení moderních technologií umožňují reagovat ve výuce na aktuální témata a trendy. Jejich benefitem je, že jsou též nástrojem celoživotního vzdělávání a snižují nerovnost v přístupu ke vzdělávacím zdrojům.

Otevřené vzdělávací zdroje pomohou změnit školu
Mgr.
Michal
Kaderka,
spolupracovník EDUin, o. p. s.
Otevřené vzdělávací zdroje (z anglického Open Educational Resources, dále jen „OER“) jsou materiály, které lze volně upravovat, kombinovat s jinými zdroji a svobodně je dále šířit. Za touto jednoduchou definicí se skrývá komfort učitele neřešit, zda může z hlediska autorských práv využít vzdělávací materiál, přizpůsobit ho pro potřeby svých žáků, rozeslat jim ho nebo ho případně zveřejnit na svém či školním webu. Otevřené vzdělávání není v rozporu s tradičním konceptem školy a školní docházky, ale přináší do něj nové možnosti a navozuje změny, jako je využití vlastní profilace pedagogických cílů a vize školy. Tvorba OER propojuje školy s mimoškolním vzděláváním, zvyšuje jejich prestiž, digitální gramotnost učitelů i studentů, urychluje výměnu příkladů dobré praxe mezi učiteli a podporuje změny v pedagogickém přístupu.
Přínosy pro učitele
Již dnes šetří spousta pedagogů čas využíváním již vypracovaných příprav umístěných na Metodickém portálu RVP.cz či Dumy.cz, kde jsou nabízeny pod otevřenou licencí Creative Commons (CC) CC BY-NC-SA a umožňují přípravy „rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, remixovat, změnit a vyjít z původního díla“. Vyšší profesní úrovní je však tvorba těchto materiálů pod licencí CC. Pokud se učitel cítí silný v nějakém tématu, může jej kompletně zpracovat a zveřejnit pod některou z variant otevřené licence CC na metodických portálech nebo například na Slideshare.com. Příkladem tvorby otevřených vzdělávacích materiálů pod otevřenou licencí CC učiteli či školami jsou třeba multimediální učebnice chemie http://www.echembook.eu či fyziky http://fyzika.jreichl.com.
Nejvíce se člověk naučí tím, že učí. Ještě více se vzdělá, pokud připravuje materiály pro své kolegy. Tvorba OER motivuje k používání inovativních metod a učitelé tak získávají profesní kredit, protože se o jejich vzdělávacích materiálech dozvídá komunita oborových pedagogů, pedagogické fakulty či firmy podnikající ve vzdělávání. Učitelé dostávají ke své výuce zpětnou vazbu přímo od profesionálů a získávají cenné podněty ke zlepšení. To se odráží i na kvalitě výuky a dává také učiteli pocit, že dělá něco smysluplného nejen pro své studenty.
Studenti si osvojí dovednost celoživotně se vzdělávat
Je více než pravděpodobné, že studenti během života několikrát změní obor, kterým se budou živit. Postupná automatizace a robotizace však budou ukrajovat jejich pracovní příležitosti, pokud se nebudou celoživotně vzdělávat. Proto je nutné u nich posilovat dovednost využívat technologie a internet při vyhledávání a vyhodnocování vzdělávacích příležitostí.
Dostupnost OER je globální, a pokud se budou chtít současní žáci na trhu uplatnit i za třicet let, budou muset brát své celoživotní vzdělávání vážně. Je zřejmé, že spoustu studentů je těžké přesvědčit se vzdělávat jen v češtině, natož doma a že jejich ochota zasednout k počítači kvůli škole se obvykle rozplyne v moři zábavy na internetu. Tyto bariéry je však nutné prolomit, častá práce s OER a vytváření nových multimediálních remixů umožní studentům propojit jejich zájmy s cíli výuky a také se zlepší jejich orientace ve vzdělávacím prostředí internetu.
Škola přidá na svém renomé
Pokud ředitelé zdravotnických škol, stavebních učilišť či gymnázií najdou motivační nástroj pro učitele, aby vytvářeli OER, pomohou škole budovat jméno, zlepší její prestiž, sdílením know-how učitelů poroste kvalita školy a efektivita práce vyučujících. Zároveň se buduje kultura spolupráce a sdílení mezi učiteli a školami a pedagogové se cítí být více odpovědní za obsah výuky.
Sdílení je propojování, proto spolupráce učitelů školy s ostatními vyučujícími z jiných škol při využívání a tvorbě OER pomáhá vytvořit síť spolupracujících institucí a organizací. To je důležité hlavně při odborné profilaci a současně i v komunikaci s firmami. Prostřednictvím OER lze také přispět ke zlepšení připravenosti žáků na obor již na základních školách, a to například tvorbou či úpravou odborných článků na Wikipedii či jiných naučných webech.
Článek byl napsán za použití brožury společnosti EDUin Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání, publikovanou pod licencí CC BY-SA 4.0.

Související dokumenty