Jak zlepšit kvalitu praxí žáků ve firmách?

Vydáno:

Přestože školy i zaměstnavatelé volají po absolventech s praktickými dovednostmi, žáci odborných škol často během praktického vyučování ve firmách provádějí pomocné práce, které jsou v danou chvíli potřeba, ale při kterých se toho pro vykonávání řemesla příliš nenaučí. Projekt Pospolu zavádí do praxe evropské prvky a principy, které napomohou vylepšit dohodu školy a firmy, zvýší transparentnost praxí žáků ve firmách, a tím zároveň podpoří kvalitu jejich přípravy.

Jak zlepšit kvalitu praxí žáků ve firmách?
Martina
Kaňáková
vedoucí oddělení pro sociální partnerství a mezinárodní spolupráci, Národní ústav pro vzdělávání
Lucie
Šnajdrová
PR projektu Pospolu a mezinárodních aktivit a projektů, Národní ústav pro vzdělávání
Jde konkrétně o princip ECVET – Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání,který je založen na dohodě školy, firmy a žáka o tom, co se má žák na pracovišti firmy naučit, aby to vyhovovalo všem aktérům, bylo v souladu se vzdělávacím programem a aby došlo při praxi na pracovišti firmy k rozvoji žádoucích kompetencí žáka. Hlavním cílem využití prvků ECVET ve stážích učitelů nebo odborného výcviku / praxe žáků je umožnit jim získat nové dovednosti ve svém oboru, např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízeními nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením. Partnerem může být kromě podniku tedy i škola, která nabídne svůj materiální či personální potenciál jiným školám. Cílem je, aby se v obou případech jednalo pokud možno o vzdělávací nadstandard, který žáka či učitele obohatí o nové
kompetence.
JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ
Jedním z prvků ECVET je vytvoření tzv. jednotky výsledků učení. Ta představuje určitou část kvalifikace, přičemž může být specifická pro jednu kvalifikaci, ale může být také společná pro více kvalifikací. Tuto jednotku tvoří
ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí
– předpokládaných výsledků učení, které lze ověřit, hodnotit a uznávat. Definuje ji firma ve spolupráci s vysílající školou. Příkladem jednotky výsledků učení může být např. výroba restauračních moučníků. Definované kompetence by měly vycházet z reálných pracovních úkolů, a tím propojit svět vzdělávání se světem práce. Jednotka výsledků učení obsahuje jak předpokládané výsledky učení, tak kritéria jejich hodnocení. Za výkony na pracovišti je žák hodnocen pouze instruktorem odborného výcviku, není tedy hodnocen dvakrát za to samé.
Důležitým předpokladem ECVETu je vzájemná důvěra mezi školou a firmou. Tu mohou partneři stvrdit sestavením rámcové smlouvy o spolupráci (např. smlouva o poskytování odborného výcviku). Škola, firma i žák mohou uzavřít také smlouvu o učení, která stanovuje nejen konkrétní podmínky mobility – délku, jakých výsledků má účastník dosáhnout, ale také kritéria jejich hodnocení. Přílohou smlouvy o učení je konkrétně vypracovaná jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe / výcviku, ve které jsou popsány konkrétní výsledky učení a příslušné hodnotící úkoly, které prověří, zda žák danou kompetenci získal, nebo ne. Příklad vyplněné přílohy – jednotky výsledků učení – najdete na www.projektpospolu.cz/ecvet.
Přínosy ECVET pro školu, firmu a žáka:
*
transparentnost – jasné definování obsahu a vyšší kvalita přípravy žáka na pracovišti firmy;
*
možnost žáků prokázat své dovednosti, které na reálném pracovišti získal, které jsou nad rámec ŠVP a o kterých má doklad;
*
doklad o získaných výsledcích učení může jeho držiteli pomoci při uplatnění na trhu práce;
*
dobře navržená jednotka výsledků učení může zvýšit atraktivitu školy i podniku;
*
možnost pro nadané žáky získat další dovednosti, možnost pomoci žákům, kteří vyžadují specifický přístup;
*
vytvořené jednotky výsledků učení mohou být v budoucnu součástí databáze, která podpoří mobilitu na národní úrovni v širším měřítku – tedy napříč regiony;
*
podpora celoživotního učení;
*
možnost vytvořit jakousi průřezovou jednotku výsledků učení a naučit žáka nějakou dovednost nad rámec konkrétního RVP, kterou dobře využije v praxi (např. dýhování využijí obory truhlář, umělecký truhlář a řezbář či uměleckořemeslné zpracování dřeva nebo např. úprava mořských a sladkovodních ryb, kterou využijí žáci v oborech kuchař-číšník i v oboru gastronomie).
CO KDYŽ UZAVŘENÁ DOHODA ŠKOLY S FIRMOU NEFUNGUJE
Z praxe se ozývají hlasy, že ani předem domluvená spolupráce školy s firmou o tom, co budou žáci na praxích dělat, ještě neznamená, že to firma dodrží. Například v gastronomických oborech mají pedagogové zkušenost, že hotely nechávají žáky při praxích sklízet nádobí namísto přípravy pokrmů a jejich servírování. Co s tím?
Součástí dohody mohou být také mechanismy pro zajištění kvality. To by mělo být i v zájmu firmy, protože ze žáků, kteří projdou rukama zodpovědným a zkušeným instruktorům odborného výcviku, se mohou v budoucnu stát zaměstnanci firmy. Kvalitu lze kontrolovat pomocí předem nastavených kritérií kvality, na jejich tvorbě by se měli podílet zástupci vysílající i hostitelské organizace. Zpětná vazba žáků, instruktorů odborného výcviků i učitelů praktického vyučování je cenným podkladem pro vyhodnocení spolupráce a provedení případných korekcí.
KDE SE O PRINCIPECH ECVET DOZVĚDĚT VÍC?
Na www.projektpospolu.cz/ecvet je k dispozici publikace Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET, ve které najdete příklady zpracovaných jednotek výsledků učení pro různé obory, na stránkách je i šablona pro vyplnění jednotek výsledků učení. Možnost využití ECVET je také jedním z témat bezplatných kurzů pro pedagogy, kteří se tu naučí vytvořit jednotku výsledků učení. Na akce je možné se přihlásit na www.projektpospolu.cz/vzdelavaci-akce.

Související dokumenty