Jak na předčasné odchody ze středních škol?

Vydáno:

V rámci projektu „Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy“ (VIP Kariéra II) byla v letošním roce vydána příručka „Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol“. Záměrem této publikace je seznámit širší pedagogickou a poradenskou veřejnost s nástroji prevence a intervence, které školy, úřady práce, případně i neziskové organizace v této oblasti využívají. Cílem je ukázat metody a postupy, které se v praxi ukázaly jako nejužitečnější a nejefektivnější a které mohou sloužit jako vhodná inspirace pro hledání cest při řešení tohoto problému.

Jak na předčasné odchody ze středních škol?
Ing.
Jana
Trhlíková,
odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání
Jak příručka vznikla?
Příručka vznikla na základě rozhovorů s poradenskými pracovníky i dalšími experty a rovněž i analýz výsledků šetření na školách a úřadech práce. Dále přináší výsledky sběru příkladů dobré praxe. Publikace tedy shrnuje především konkrétní zkušenosti a poznatky samotných pedagogických, poradenských a odborných pracovníků.
Komu je příručka určena?
Příručka by měla sloužit zejména jako zdroj inspirace poradenským pracovníkům, školním psychologům a kariérovým poradcům, kteří s ohroženými žáky přímo pracují. Zajímavé informace může poskytnout i vedení škol, řídícím orgánům a dalším odborníkům, kteří zde najdou základní přehled o problematice předčasných odchodů ze středních škol i metodách prevence a intervence.
Co v příručce najdete?
Příručka reflektuje skutečnost, že předčasné odchody ze středních škol jsou zpravidla postupným procesem a že každá z fází tohoto složitého a často dlouhodobého procesu vyžaduje poněkud jiné postupy a metody řešení. Zároveň obsahuje jak informace souhrnného charakteru, založené na výsledcích šetření a analýz, tak i konkrétní zkušenosti a příklady dobré praxe. Konkrétně zde najdete:
-
Úvod do problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání v kontextu širších souvislostí a stručný nástin vybraných teoretických přístupů.
-
Přehled nástrojů prevence, intervence a podpory návratu žáků do vzdělávání.
Tato část se věnuje otázkám prevence, zvláště kariérovému poradenství, dále nástrojům identifikace žáků ohrožených předčasným odchodem, možnostem, jak tyto žáky motivovat, i způsobům řešení problémů žáků, kteří jsou aktuálně ohroženi odchodem ze školy. Uvedeny jsou i nástroje podpory návratu žáků, kteří vzdělávání již opustili, používané na úřadech práce.
-
Katalog vybraných námětů z příkladů dobré praxe. V této části příručky je uveden katalog dílčích námětů z příkladů dobré praxe. Jelikož však mají zpravidla komplexní charakter, byly z jednotlivých příkladů z důvodu jejich snadnějšího využití v praxi vybrány dílčí inspirativní náměty a přehledně roztříděny podle následujících oblastí a témat:
-
jak podpořit volbu vhodného oboru a školy žáků (přípravný kurz pro žáky ZŠ, náborové akce),
-
podpora žáků s nedostatky ve studiu,
-
způsoby identifikace ohrožených žáků,
-
úspěšné začlenění žáků a jejich adaptace (např. tzv. dny třídy, peer programy),
-
finanční podpora žáků prostřednictvím stipendií,
-
řešení problémů ohrožených žáků (individuální akční plán, výchovné komise, působení školního poradenského pracoviště a další),
-
motivace a výuka (využití e-learningu, propojení školy s praxí),
-
pedagogický sbor a spolupráce s dalšími subjekty (vytvoření manuálu k modelovým situacím, pořádání kulatých stolů).
Příklady dobré praxe
Příklady dobré praxe popisují komplexně způsoby zavádění a využívání preventivních i intervenčních opatření na školách nebo úřadech práce, včetně konkrétních zkušeností a případných problémů spojených s jejich realizací. Příručka obsahuje celkem patnáct ucelených příkladů dobré praxe, z toho třináct námětů pochází ze zkušeností středních škol, dva příklady dobré praxe byly zpracovány na úřadech práce a uveden je i příspěvek neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s.
Kde je možné příručku získat?
Příručka je dostupná v elektronické formě na stránkách komplexního informačního systému www.infoabsolvent.cz, stáhnout si ji můžete zde: http://www.infoabsolvent.cz/ Temata/PublikaceZP?StrankaZ9-0-107&NazevSeoZPrevencea-intervence-predcasnych-odchodu-ze-.
Informační systém www.infoabsolvent.cz pomáhá žákům při rozhodování o pokračování ve studiu, přináší důležité informace o trhu práce i o požadavcích zaměstnavatelů. Výchovným a kariérovým poradcům a učitelům poskytuje podporu pro provádění kariérového poradenství a managementu škol pro úpravu vzdělávací nabídky a vzdělávacích programů. V sekci Bez bariér až na trh práce je možno kromě příručky najít i řadu dalších článků a příkladů dobré praxe zaměřených na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Související dokumenty