Kritéria přijímání do školní družiny

Vydáno:

Jaké jsou podmínky a případně jsou někde stanovena kritéria přijímání do školní družiny / školního klubu?

Připravujeme ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT
 
Podmínky přijímání účastníků tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je vhodné stanovit ve školním vzdělávacím programu i nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále stanovit povinnost placení úplaty ve stanovených termínech, pokud je tato úplata vybírána.
Přijímání účastníků k činnosti je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku:
 
činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních;
 
činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny;
 
pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.
K přijetí účastníka do školní družiny k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je nutná písemná přihláška, její povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. K přijetí účastníka do střediska volného času nebo do školního klubu k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, je také nezbytná písemná přihláška.
O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce. Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání jsou součástí povinné dokumentace školského zařízení.

Související dokumenty