Mateřská škola U Vysočanského pivovaru v Praze 9 slaví 50. výročí svého založení

Vydáno:

Mateřskou školu U Vysočanského pivovaru v Praze 9 jsem představila ve Speciálu pro MŠ č. 5/2015 (viz článek Sportovní hry dětí MŠ na „devítce“ aneb Hrajeme si na olympiádu). Areál MŠ U Vysočanského pivovaru se nachází v nádherném, klidném prostředí lokality vysočanského parku - nedaleko stanice metra trasy B Vysočanská. Budovy jsou obklopeny zelení, děti mohou denně využívat dvě rozlehlé školní zahrady s mnoha vzrostlými okrasnými stromy a keři. Prostředí přímo stvořené pro provozování předškolního zařízení.

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru v Praze 9 slaví 50. výročí svého založení
Marie
Ledererová,
ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9
Zdeněk
Davídek
radní MČ Praha 9
HISTORIE
Mateřská škola byla postavena a slavnostně otevřena v roce 1966. Majitelem a tehdejším provozovatelem byl závod ČKD Praha, jednalo se tedy o závodní čtyřtřídní mateřinku s vlastní školní jídelnou. Do mateřské školy byly přijímány děti výhradně zaměstnanců ČKD. Strojírenský závod ČKD Praha rozšiřoval komplexy svých závodů, např. ČKD Trakce, ČKD Lokomotivka, ČKD Kompresory, ČKD Elektrotechnika, Dodavatelský závod ČKD, ČKD Služby atd. a potřeboval nutně přijímat nové zaměstnance. Ti zase potřebovali umístit děti do mateřské školy. Kapacita závodní školky nestačila pokrýt zájem zaměstnaných rodičů o umístění jejich dětí do předškolního zařízení, aby se maminky mohly plně věnovat pracovnímu procesu. Kapacitu mateřské školy bylo nutné rozšířit. 1. září 1977 byly otevřeny další 4 třídy ve dvou dřevěných montovaných pavilonech.
Od té doby zde byla dvě ředitelství. Závod ČKD věnoval dostatek finančních prostředků na zařízení a vybavení interiéru i exteriéru mateřských škol. Třídy byly vybaveny moderním nábytkem a učebními pomůckami. Na školní zahrady byly instalovány dřevěné herní prvky navržené panem profesorem V. Kubátem ze Střední umělecko-průmyslové školy v Praze. Dřevěná zvířátka, houpadla, prolézačky a kolotoče nádherně zapadaly do prostředí vysočanského parku. 1. MŠ ČKD i 2. MŠ ČKD měly ještě další výhody závodních mateřských škol. Některé závody si vzaly nad MŠ patronát. Patronátní závod poskytoval dětem navíc např. zdarma autobusy na výlety, vhodná rekreační střediska na školy v přírodě nebo věnoval dětem peníze na nákup hraček a pomůcek. Děti měly také možnost navštěvovat závod ČKD a prohlédnout si prostředí, ve kterém pracovali jejich rodiče. Před vánočními svátky zpívaly děti koledy v závodním rozhlase. Spolupráce se velmi slibně vyvíjela, ale přišly i starosti.
NASTALY ZLÉ ČASY
Po revoluci v listopadu 1989 nastaly pro obě dvě mateřské školy ČKD zlé časy. Závod ČKD, který zajišťoval provoz mateřských škol, neměl peníze na provoz předškolních zařízení. Městská část Praha 9 neměla peníze na odkoupení celého areálu MŠ. Závod ČKD navrhoval mateřské školy zrušit a majetek prodat nebo budovy využívat k jiným účelům. Údajně se tehdy hovořilo o provozování hotelu a ubytoven. Budovy i pozemky byly ve vlastnictví ČKD. Ve 2. MŠ ČKD jsem byla zaměstnána jako učitelka od 1. 9. 1977. Funkcí ředitelky jsem byla pověřena v roce 1989. Nemohla jsem se smířit a vyrovnat s tím, že v době mého působení ve vedoucí funkci bude mateřská škola zrušena. Vysočany tehdy svým prostředím moc nevábily, stála zde stále funkční vysočanská spalovna, bloky závodů ČKD, začaly demolice starých domů a rozvíjela se stavba metra. Hrozilo, že děti z Vysočan budou dojíždět do vzdálených MŠ a o tento nádherný areál přijdou. Začala jsem bojovat o záchranu mateřských škol. Často proti všem. Situace se od roku 1990 měnila den po dni. Požádala jsem o pomoc Magistrát hl. města Prahy, konkrétně paní doktorku Milenu Černou, která tenkrát pracovala na MHMP (pozn. nyní ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové). Paní doktorka nechala celou záležitost přešetřit a nastal zásadní zlom, MHMP rozhodl, že areál musí zůstat předškolním dětem. Závod ČKD a MČ Praha 9 se měly dohodnout, jak situaci vyřeší. Podařilo se mi přesvědčit pana ředitele z ČKD, který měl mateřinky ve svém referátu, aby celý areál mateřských škol převedl městské části Praha 9 zdarma. Panu řediteli i závodu ČKD patří náš velký dík. Majetek i pozemky byly převedeny MČ v Praze 9 k 1. 11. 1991. Bylo zřízeno opět jedno ředitelství a my jsme slavili vítězství.
LÉTA DEVADESÁTÁ A NOVÉ MILÉNIUM
Zřizovatelem osmitřídní mateřské školy se stala (po převedení majetku) městská část Praha 9. Od té doby mohly MŠ navštěvovat děti z Vysočan, Proseka, části Libně a Hrdlořez. Osm tříd bylo stále naplněných. Jak se postupně měnila legislativa, mohlo docházet do MŠ celkem 200 dětí. Od roku 1989 se Vysočany změnily k nepoznání. Stavba metra byla dokončena, byly vybudovány nové ulice a mladým rodinám předáno mnoho bytů. Postupem času bylo v mateřských školách málo míst pro umístění předškolních dětí. MČ Praha 9 hledala pochopitelně řešení. Začalo se hovořit o přestavbě MŠ U Vysočanského pivovaru. Dřevěné pavilony dosluhovaly, zděná budova čekala na rozsáhlou rekonstrukci. Dřevěné pavilony se dočkaly v roce 2012 důkladných oprav.
I. ETAPA PŘESTAVBY MŠ
20. srpna 2012 byla zahájena výstavba nových pavilonů v areálu naší MŠ. V té době navštěvovalo mateřskou školu 208 dětí. Stavěly se celkem tři pavilony, dva pro děti a jeden hospodářský. Školní rok 2012/2013 byl pro nás velmi náročný. Firma, která prováděla výstavbu nových budov, potřebovala využívat jednu školní zahradu pro své zázemí. Tudy přijížděly ke stavbám kamiony se stavebním materiálem. Před zahájením staveb bylo nutné zrušit tři velká pískoviště a všechny herní prvky v tomto prostoru. Často jsme pracovali i v sobotu, protože novostavba se napojovala na stávající zděnou budovu. Práce technického charakteru bylo možné provádět bez přítomnosti dětí.
Vzhledem k tomu, že v areálu bylo umístěných 208 dětí, museli stavebníci dodržovat určitá pravidla, např. dbát na to, aby respektovali přítomnost dětí a neprováděli hlučné práce v době obědů a odpoledního odpočinku. Uzavírání přívodu vody nebo elektriky mohli pouze po dohodě s ředitelkou MŠ apod. Naštěstí nebyla tuhá zima, stavby velmi rychle rostly a konečně dostávaly svoji podobu. V červnu 2013 se konala kolaudace. O hlavních prázdninách bylo nutné novostavby zařídit potřebným vybavením a zorganizovat zápis dětí do dalších 4 tříd. Kapacita MŠ se navýšila o 112 míst. 1. 9. 2013 jsme zahájili provoz ve 12 třídách, MŠ začalo navštěvovat celkem 320 dětí. Od září nastoupilo do nových tříd 6 absolventek bakalářského studia Pedagogické fakulty UK v Praze s dosaženým vzděláním učitelství na mateřských školách a 2 zkušené učitelky.
II. ETAPA PŘESTAVBY MŠ
Stávající zděná budova z roku 1966 vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Dlouho plánované opravy byly zahájeny 1. července 2014 a trvaly do konce listopadu - celkem 5 měsíců. Děti budovu navštěvovat nemohly, bylo nutné hledat náhradní řešení. Z jídelny v nových pavilonech jsme vybudovali interiér pro 2 třídy na sobě nezávislé, jedna třída byla dočasně rozdělena do 4 tříd v dřevěných pavilonech, další třída byla rozdělena do 4 tříd v nových pavilonech. Zděná budova byla zateplena, byla vyměněna okna a topná tělesa, včetně rozvodů topení a byl vybudován výtah pro dospělé osoby ze suterénu do 2. patra. Původní varna byla zrušena a místo ní vznikly sklady potravin, šatny pro kuchařky a provozní pracovnice. V celé budově byly vyměněny podlahové krytiny.
Současně s rekonstrukcí zděné budovy se budovala nová moderní školní kuchyně v suterénu nového hospodářského pavilonu, která se nestihla zařídit v roce 2013 současně s výstavbou nových pavilonů. Od samého začátku školního roku do konce listopadu 2014 se do MŠ dovážela veškerá strava pro děti i zaměstnance. Zděnou budovu mohly děti opět navštěvovat od 5. prosince téhož roku.
III. ETAPA PŘESTAVBY MŠ
Koncem června 2015 byla provedena demolice jednoho dřevěného pavilonu a zahájena výstavba dalšího nového pavilonu pro děti, který bude součástí novostaveb. Stavba rychle roste, nový pavilon už je pod střechou. Dokončení stavby je plánováno na jaro 2016. Příští školní rok zahájí další 2 třídy v novém, moderním prostředí. Poslední čtyři školní roky byly opravdu velmi náročné. Zažili jsme výstavbu nových budov, rekonstrukci stávající budovy i demolici pavilonu. Zvládli jsme navýšení kapacity MŠ na 320 dětí a organizaci dětských kolektivů ve 12 třídách. Po celou dobu přestavby MŠ jsme se snažili, aby mateřská škola plnila své poslání, úkoly, cíle a neměla dopad na život dětí v mateřské škole. Ustáli jsme záchranu MŠ před 25 lety. Podařilo se nám zvládnout i velmi náročné období proměny mateřské školy v moderní předškolní zařízení. Uvědomujeme si, že bez rozhodnutí MČ Praha 9 investovat tak velký objem finančních prostředků do předškolního vzdělávání v naší mateřské škole, by k tak zásadní proměně MŠ nedošlo. Za důvěru a spolupráci představitelům radnice velmi děkujeme. V letošním roce se tak všichni těšíme na oslavy 50. výročí založení Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v Praze 9.
MŠ U Vysočanského pivovaru aneb Školka s mnoha NEJ
Jak to už v životě bývá, léta letí závratnou rychlostí, od Vánoc ke konci školního roku a přes parné léto se ani nenadějeme a je tu Mikuláš. Stejně tak letí čas v naší největší školce na Praze 9. Myslím, že půlstoletí je vhodný čas k pozastavení a bilancovaní. „Pivovar“, jak mu všichni trochu familiárně říkáme, je páteří předškolního vzdělávání na Praze 9. Krásná zahrada, klidné prostředí pár kroků od metra či velmi dobrý pedagogický personál pod vedením naší nejzkušenější ředitelky jsou zárukou vysoké kvality. Dnes do školky pomalu chodí již třetí generace dětí, myslím, že každý, kdo ji znal dříve, ji dnes nepoznává. Jsem velmi rád, že se podařilo radnici školku přebudovat do standardů 21. století. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, a pevně věřím, že do druhé padesátky školka vkročí stejně úspěšně, jako zvládla poslední tři hektické přestavbové roky.
Můj dík a obdiv za uplynulé desítky let patří hlavně paní ředitelce Marii Ledererové a i celému kolektivu zaměstnanců mateřské školy. Přeji do druhého poločasu jen vše dobré, pevné zdraví i nervy a maximum pohody, štěstí a úsměvů.
Ing. Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9

Související dokumenty