Dny inspirací pro mateřskou školu

Vydáno:

Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“), krajské pracoviště Jihlava, uskutečnil v rámci své Programové nabídky již potřetí celostátní vzdělávací program Dny inspirací pro mateřskou školu, a to ve dnech 21.-23. února 2011 v objektu Střední školy obchodu a služeb Karolíny Světlé v Jihlavě, kde bylo zajištěno i ubytování a stravování účastníků.

Dny inspirací pro mateřskou školu
Ing.
Dagmar
Šrubařová
NIDV, garantka vzdělávacího programu
Tento program napomáhá ke zkvalitnění a inovaci školních vzdělávacích programů mateřských škol a umožňuje též výměnu zkušeností s realizací změn v konkrétních podmínkách mateřských škol,
čímž reaguje na výsledky inspekční činnosti v letech 2007-2010 zaměřené na soulad ŠVP v mateřským školách s RVP PV. V neposlední řadě se jedná o přímou podporu učitelek předškolní výchovy při jejich náročné práci. Propagaci programu umožnil mimo jiné i časopis
Řízení školy.
Program byl určen pro ředitelky, vedoucí učitelky a učitelky mateřských škol a zúčastnilo se 81 pedagogických pracovnic ze všech 14 krajů naší republiky.
Hlavním cílem akreditovaného vzdělávacího programu
bylo rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
Setkání v rozsahu 20 vyučovacích hodin bylo pojato jako
komplex praktických, zážitkových metod, které probíhaly formou interaktivního kurzu. Program byl rozdělen do 5 dílen a účastnice měly možnost navštívit je všechny:
1) Vzdělávací program a dítě
Jak si inovovat či vylepšit svůj školní vzdělávací program. Seminář/dílna reagoval na potřebu mateřských škol provést inovace svých současných školních a třídních vzdělávacích programů – lektorovala Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
2) Rozvoj osobnosti dítěte
Dětská kresba z pohledu psychologie, vývoj dětské kresby, základní symbolika, tvar, prostor, barva, kresba jako diagnostický nástroj, kresba jako terapeutický prostředek – lektorovala PaedDr. Jana Svobodová.
3) Dítě a svět
Osobní kontakt s ekologií a výtvarným uměním v přírodě, souznění s přírodou i se sebou samým. Poznáváme svět, svět přírody, jeho rozmanitosti, pestrost a různorodost – lektorkou byla paní Jana Fábryová.
4) Dítě a pohyb
Otevření světa lidových tanců, zpěvu a umění dětem pomocí veselých a jednoduchých moravských tanců a Hanácké besedy – lektorkou byla paní Jitka Bonušová.
5) Dítě a práce
Rozvoj jemné motoriky, úchopová funkce, rozpoznávání tvarů, barev, objemu, ukázky předgrafických a grafických technik - lektorovala Mgr. Štěpánka Maryšková.
Kritéria pro vyhodnocení programu:
Kvantitativní:
počet zapojených účastníků, počet krajů, ze kterých se účastníci přihlásili.
Kvalitativní:
autoevaluace – zpětná vazba účastníků - hodnotící dotazníky, diskuse s lektory a krajským garantem. Výstupem je osvědčení o absolvování VP Dny inspirací pro mateřskou školu pořádané NIDV.
Hodnotí se, zda jsou realizované aktivity programu a zejména jejich výstupy přínosné a využitelné pro předškolní výchovu a školská zařízení tak, aby na jejich základě mohly ve svém prostředí realizovat vlastní představy. Též zda jsou nastaveny podmínky pro zkvalitnění práce pedagogických či řídících pracovníků škol a školských zařízení, a to zejména z pohledu možností jejich dalšího vzdělávání.
Z
evaluace, kterou poskytly účastnice vzdělávacího programu, vyplývá spokojenost s obsahem programu i s kvalitním ubytováním a dobrou stravou.
„Obdivuhodné zapálení lektorek pro jejich obor a schopnost předat nám svoje zkušenosti.“
„Líbila se mi organizace, setkání s kolegyněmi z různých MŠ, diagnostika dětské kresby, výtvarné techniky, prostě všechno.“
O úspěchu programu svědčí i fakt, že třetina účastnic přijela opakovaně a mnoho z nich vyslovilo přání zúčastnit se i dalších ročníků.

Související dokumenty