Metodické vedení ŠPZ

Vydáno:

Žádná lidská činnost, která probíhá podle právních předpisů, se neobejde bez určitého druhu řízení. Hlavním smyslem řízení je zajistit pokud možno jednotné provádění konkrétní agendy. Čím více se tato činnost decentralizuje, tím se zvyšuje potřeba zajistit jednotný standard konkrétní agendy, a naopak, tj. pokud konkrétní agendu vykonává např. jen jediné pracoviště o několika málo pracovnících, je potřeba jejich metodického vedení ohledně vlastního výkonu agendy v podstatě minimální, protože potřebný standard je součástí vedení pracoviště.

Související dokumenty

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální výchovný plán
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP
Individuální vzdělávací plán
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Adaptační koordinátor