Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

portálu www.dauc.cz

provozovaným společností Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

[1] PREAMBULE

1.1 Společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP"), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi: společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ: 630 77 639, DIČ: CZ63077639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9659, bankovní spojení UNICREDIT Bank, č. ú.: 1333107011/2700 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné a objednatelem (dále jen „objednatel“) na straně druhé. Poskytovatel poskytuje produkty a služby odborných portálů jako služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uživatelům služby.

1.2 VOP upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele.

1.3 VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění zveřejněném na internetové adrese odborného portálu DAUČ http://www.dauc.cz/.

 

[2] ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Poskytovatel je provozovatelem profesně zaměřeného odborného portálu pro profesionály „DAUČ | Vše pro daňaře a účetní" (dostupný ze stránek http://www.dauc.cz/). Součást odborného portálu tvoří obsah poskytovatele, obsah uživatele a obsah třetích osob (dále též jen „obsah").

2.2 Poskytovatel je poskytovatelem produktů a služeb odborného portálu včetně zpřístupňování obsahu a poskytování volného prostoru k ukládání obsahu uživatelem služby.

2.3 Uživatelem služeb je fyzická osoba nebo právnická osoba, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která užívá nebo žádá služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb podle těchto VOP.

2.4 Uživatelem se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem.

2.5 Služby jsou produkty a služby poskytované poskytovatelem uživateli buď bezúplatně (základní služby), či za úplatu (placené služby) v závislosti na typu registrovaných a/nebo zaplacených produktů a služeb a typu uživatele.

2.6 V rámci služeb poskytuje poskytovatel kromě možnosti přístupu k volně veřejně přístupnému obsahu možnost užívat další obsah odborného serveru a prostor na odborném portálu pro ukládání informací uživatelem zejména v podobě:

 • vlastních událostí v Kalendáři,
 • informací v osobním profilu uživatele (Moje zóna),
 • příspěvků při účasti na diskusních fórech vstupováním do diskuse či zakládáním diskusí nových ve formě diskusních příspěvků ukládaných uživatelem,
 • poznámek a komentářů v sekci Moje kancelář.

2.7 Základní služby poskytuje poskytovatel uživateli bezúplatně bez objednávky.

2.8 Placené služby poskytuje poskytovatel služby uživateli úplatně na základě objednávky.

2.9 Registrace uživatele není povinná pro užívání základních služeb. Registrace uživatele je nezbytná pro užití služeb placených.

2.10 Diskuse je diskusní fórum provozované poskytovatelem a současně označení služby poskytované poskytovatelem, který uživateli zpřístupňuje obsah diskuse na odborném portálu a poskytuje uživateli prostor na odborném portálu pro ukládání informací v podobě diskusních příspěvků uživatelem v diskusi.

2.11 Záložka OBSAH je elektronický archiv článků, právních předpisů, judikatury, odborné literatury, aktualit a dalších odborných informací z dané problematiky a současně označení služby poskytované poskytovatelem.

2.12 Na záložce OTÁZKY A ODPOVĚDI je přístupná poradenská služba, jež je určena výhradně předplatitelům produktu DAUČ Otázky & odpovědi nebo vybraných produktů a služeb poskytovatele v rámci tzv. doregistrace.

2.13 Na záložce KALENDÁŘ je umístěn nástroj zobrazující poskytovatelem navržené události a umožňující uživateli vkládat si vlastní události s možností nastavení upozornění na termín konání akce.

2.14 Objednávka je elektronický formulář pro objednání placené služby uživatelem přístupný na stránkách http://www.dauc.cz/ a současně projev vůle uživatele k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb.

2.15 Komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo umístěním na stránkách http://www.dauc.cz/ přístupným uživateli prostřednictvím sítě Internet; tím je splněn požadavek písemnosti formy. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na stránkách http://www.dauc.cz/. Výjimečně probíhá komunikace (zejména vyžaduje-li tak zákon) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé.

2.16 Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí smlouvou o poskytování služby a od okamžiku započetí užívání služeb uživatelem těmito VOP, jejichž součástí jsou zvláštní podmínky služeb (dále jen „ZP“), včetně ceníků, navazující na VOP a doplňující je. VOP jsou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „smlouva"). VOP tvoří podle ustanovení § 1798 zákona č. 89/2012 Sb. nedílnou součást každé takové smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak. Smlouva i VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Poskytovatel archivuje smlouvy (dokumenty o registraci a objednávky) a VOP po dobu stanovenou zákonem; tyto dokumenty jsou přístupné uživateli pouze na jeho písemnou žádost doručenou poskytovateli.

2.17 Uživatel je povinen se před započetím užívání služeb seznámit s VOP a vyjádřit souhlas s VOP, a to buď konkludentně započetím užívání služeb (i volně veřejně přístupného obsahu) v případě neregistrovaného uživatele či výslovně v rámci registrace v případě uživatele registrovaného. Osoba, která nesouhlasí s VOP, je povinna zdržet se užívání služeb, a to i užívání volně veřejně přístupného obsahu.

 

[3] REGISTRACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA SLUŽBY

3.1. Smlouva je uzavřena:

 1. v případě neregistrovaného uživatele okamžikem započetí užívání služby (započetí užívání volně veřejně přístupného obsahu), jímž uživatel uděluje souhlas s VOP konkludentně;
 2. v případě registrovaného uživatele okamžikem:

ba) registrace nového uživatele k odbornému portálu prostřednictvím elektronického formuláře Registrace uživatele přístupného na stránkách http://www.dauc.cz/ ze záložky REGISTRACE, do něhož uživatel doplní požadované identifikační údaje (zejména uživatelské jméno, heslo, název/jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo), vyjádří výslovný souhlas se zněním VOP coby nedílné součásti uzavírané smlouvy zaškrtnutím ikony „ano", který odešle po doplnění vygenerovaného ověřovacího kódu pomocí ikony „registrovat" poskytovateli;

bb) odeslání objednávky placených služeb uživatelem.

3.2. Neregistrovanému uživateli poskytovatel poskytuje coby základní služby bez objednávky a bezúplatně možnost přístupu k volně veřejně přístupnému obsahu.

3.3. Registrovanému uživateli se základní registrací poskytuje poskytovatel coby základní služby bez objednávky a bezúplatně možnost přístupu k volně veřejně přístupnému obsahu, základní profil na portále a účast v diskusním fóru (možnost vytvářet diskuse a přidávat příspěvky do diskusí).

3.4. Registrovanému uživateli s placeným přístupem poskytuje poskytovatel kromě základních služeb (bezúplatných) na základě objednávky a za úplatu placené služby v dohodnutém rozsahu.

3.5. Objednávka placených služeb:

 1. registrovaný uživatel vyplní elektronický formulář Objednávka přístupný na stránkách poskytovatele, do něhož doplní požadované identifikační údaje (zejména uživatelské jméno a heslo, jméno a příjmení, e-mailovou adresu), typ a rozsah služby (počet licencí) a vyjádří souhlas se zněním VOP coby nedílných součástí uzavírané smlouvy. Před potvrzením objednávky uživatel ověří úplnost objednávky a vstupní údaje s možností kontroly a úprav objednávky. Pokud s objednávkou souhlasí, objednávku odešle pomocí ikony Závazně objednat. Odesláním objednávky stvrzuje uživatel, že akceptuje výši ceny za zřízení a poskytování služby podle aktuálního ceníku přístupného na stránkách poskytovatele, VOP včetně ZP služby, že se seznámil s jejich zněním platným v době odeslání objednávky a že se těmito VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem;
 2. poskytovatel uživateli neprodleně elektronicky potvrdí obdržení objednávky služeb, zřídí mu dočasný přístup ke službám a zahájí poskytování placených služeb. Současně poskytovatel vystaví proforma (zálohovou) fakturu jako podklad pro zaplacení ceny za zřízení a poskytování placených služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele a zašle ji uživateli na adresu uvedenou v objednávce.

 

[4] ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SLUŽBY OTÁZKY & ODPOVĚDI

4.1. Poradenská služba je určena výhradně předplatitelům produktu DAUČ Otázky & odpovědi nebo vybraných produktů a služeb poskytovatele.

4.2. Přijímáme dotazy z oblasti účetnictví, daní, pracovního, občanského a obchodního práva, mezd, cestovních náhrad, zdravotního a sociálního pojištění. Nepřijímáme dotazy, které vyžadují prostudování smlouvy či souvisejících dokladů a jiných příloh.

4.3. Své dotazy zasílejte výhradně prostřednictvím online formuláře na těchto internetových stránkách. Při zadávání dotazu je třeba vyplnit všechny položky.

4.4. V úvodu dotazu napište informaci, o jakou formu podnikání se jedná (fyzická nebo právnická osoba, s. r. o., a. s. apod.), zda jste či nejste plátci DPH, zda vedete účetnictví nebo daňovou evidenci atd.

4.5. Zpracovanou odpověď zasíláme tazateli e-mailem, své dotazy s odpověďmi současně naleznete v boxu Moje otázky, který je zobrazen po přihlášení v sekci Otázky a odpovědi na portálu DAUC.cz. Lhůta pro zaslání odpovědi záleží na charakteru a složitosti dotazu.

4.6. Vyhrazujeme si právo odmítnout neúplný či jinak nelogický dotaz. Poradenská služba slouží pro základní orientaci v daném problému, nemůže nahradit službu daňového poradce nebo právníka.

4.7. Dotazy můžeme anonymně zveřejnit na našich webových stránkách.

Pro informaci o stavu zpracování Vašeho dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: otazkyaodpovedi@dauc.cz nebo redakce@dauc.cz.

4.8. Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi anebo stanoviska (dále jen „odborné autorské dílo“) uvedené v příspěvcích zveřejněných na tomto portálu jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů. Proto je není možné považovat za poskytování právního anebo daňového poradenství. Za obsah odborného autorského díla zodpovídá autor. Odborná autorská díla se poskytují jako informativní a právně nezávazné. Odborná autorská díla jsou určena výlučně pro interní potřeby čtenářů a společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., nenese zodpovědnost za případnou škodu anebo újmu jakéhokoliv charakteru vzniklou čtenářům při postupu podle obsahu odborných autorských děl.

 

*jedná se o tyto produkty a služby: DAUČ (časopisy Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi), Řízení školy (časopis Řízení školy), Mzdová praxe (časopis Práce & mzda), Daňová a hospodářská kartotéka, Soukromé právo, Bezpečnost a hygiena práce.

 

[5] CENA PLACENÉ SLUŽBY

5.1. Cena za zřízení a poskytování placené služby poskytované uživateli za úplatu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na stránkách poskytovatele.

5.2. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu za podmínek VOP.

 

[6] PLATEBNÍ PODMÍNKY SLUŽBY

6.1. Po obdržení objednávky uživatele a zřízení dočasného přístupu uživatele k placené službě poskytovatel vystaví proforma (zálohovou) fakturu na částku odpovídající ceně za zřízení a poskytování služby podle aktuálního ceníku s lhůtou splatnosti 14 dnů a zašle ji uživateli na adresu uvedenou v objednávce. Po úhradě vyfakturované částky zašle poskytovatel uživateli na adresu uvedenou v objednávce daňový doklad.

6.2. Uživatel se zavazuje řádně a včas platit cenu za poskytovanou placenou službu podle smlouvy a/nebo aktuálního ceníku poskytovatele nejpozději k datu splatnosti daňového dokladu (proforma faktury). Dnem zaplacení/platby ceny se rozumí den připsání částky ceny ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

6.3. Pokud nebude vyfakturovaná částka ceny připsána ve prospěch bankovního účtu poskytovatele třicátý (30.) den od data vystavení proforma faktury, smlouva na poskytování placených služeb pozbývá bez dalšího platnosti a účinnosti, poskytovatel zastaví poskytování placené služby uživateli a uživateli bude zrušen dočasný přístup k placené službě.

6.4. Za opětovné zřízení placené služby uživateli, ať z důvodů přerušení jejího poskytování z vůle uživatele, či zastavení jejího poskytování z důvodů neplacení ceny za poskytování placené služby, bude uživateli poskytovatelem účtována částka ceny stanovená v aktuálním ceníku poskytovatele za obnovení placené služby. Poskytování placené služby uživateli bude obnoveno po připsání této částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

6.5. Dojde-li ke změně placené služby, bude cena za změněnou placenou službu účtována ode dne provedení změny placené služby ze strany poskytovatele. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením, změnou, přerušením či zrušením placené služby, které musel poskytovatel vynaložit v případě změny sjednaného rozsahu poskytované placené služby provedené na žádost nebo z důvodů na straně uživatele.

6.6. Není-li uvedeno v objednávce jinak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytování placené služby období ode dne vystavení faktury do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Konečná cena objednané služby bude upravena adekvátně k počtu dní zbývajících do konce příslušného kalendářního roku.

6.7. Při platbě ze zahraničí je uživatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla ve prospěch bankovního účtu poskytovatele připsána úhrada za poskytnutou placenou službu v plné výši.

 

[7] PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1. Uživatel není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jiným způsobem zpřístupnit službu poskytovatele třetí osobě nebo jí poskytovat své přihlašovací údaje. Zánikem právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce.

7.2. Uživatel je povinen nahlásit poskytovateli jakékoliv zneužití přístupu do aplikace bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. Poskytovatel v takovém případě uživateli přidělí nové registrační údaje. Poskytovatel však neručí za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu uživatele do aplikace.

7.3. Při registraci na http://www.dauc.cz/ je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu nebo ztrátu zisku způsobenou uživateli neaktuálností jeho údajů.

7.4. V případě porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako při neoprávněném užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě, je poskytovatel oprávněn uživatele na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout uživateli lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany uživatele i nadále trvat, je poskytovatel oprávněn licenci odebrat nebo znemožnit její užití.

7.5. Poskytovatel má právo licenci odebrat nebo znemožnit její užití nebo odstoupit od smlouvy také v případě, že uživatel je v prodlení s úhradou jakýchkoli svých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 30 dnů.

7.6. Uživatel je povinen se seznámit jak s VOP a obsahem služby v ZP před započetím užívání odborného portálu/služby.

7.7. Odborný portál/služby může užívat pouze uživatel, který při jejich užívání dodržuje tyto VOP a právní předpisy.

7.8. Uživatel bere na vědomí, respektuje a souhlasí s tím, že:

 1. pro užívání odborného portálu/služby coby formy setkávání určité komunity v prostředí Internetu platí stejná pravidla (morální, etická i právní) jako při jakékoli jiné formě veřejného a veřejně přístupného setkávání v rámci určité komunity;
 2. plně odpovídá za obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), jím ukládaný v rámci užití služby;
 3. obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), ukládaný uživatelem v rámci užití služby, musí být věcný, pravdivý, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem, či dobrými mravy, ani zasahovat do práv poskytovatele či třetích osob;
 4. obsah odborného portálu je průběžně upravován podle úvahy poskytovatele, který může kdykoli bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele měnit či odstraňovat jakoukoli část obsahu či přestat zcela provozovat odborný portál; uživatel tak může pozbýt trvale či dočasně přístup jak k obsahu poskytovatele a třetích osob, tak i k obsahu uživatele;
 5. odborný portál/služby jsou určeny pro uživatele v České republice, nikoli k užívání v jiném státě, zejména v takovém, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy či kde by tvorba, provozování či zpřístupňování obsahu, resp. poskytování služby, vyžadovalo splnění formálních náležitostí (např. povolení, registrace);
 6. porušení VOP uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, končí tím automaticky účinnost smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace.

7.10. Uživatel je po dobu poskytování služby poskytovatelem oprávněn užívat službu a tak i předměty ochrany práv duševního vlastnictví, jako jsou zejména autorská díla, zpřístupněná poskytovatelem v rámci služby osobně, avšak pouze pro vlastní/osobní potřebu, v reálném čase na jednom počítači či jiném technickém zařízení umožňujícím mu užití služby, a to výlučně prostřednictvím přístupu ke službě v rozsahu uvedeném ve smlouvě a VOP. Toto oprávnění je nepřenosné.

7.11. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a/nebo registrační údaje (včetně hesel) pro přístup ke službě před zneužitím, zejména je nesdělit třetí osobě.

7.12. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání služby zavazuje, že bude službu užívat v souladu s VOP, včetně ZP, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat VOP včetně ZP.

7.13. Uživatel se zavazuje dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy poskytovatele a třetích osob. Je tak povinen neužívat službu k jakýmkoliv nezákonným činnostem nebo k činnostem, které jsou v rozporu s dobrými mravy, neukládat v rámci užití služby obsah, který je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP, obchodními zvyklostmi či dobrými mravy.

7.14. Uživatel se zavazuje, že nebude odborný portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat provoz odborného portálu, ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení odborného portálu a poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla).

7.15. Uživatel je povinen při užívání služby chránit práva k předmětům ochrany právy duševního vlastnictví poskytovatele i třetích osob, umístěných na odborném portálu (zejména autorská díla, ochranné známky), jejichž (vy)užití poskytovatel umožnil uživateli v rámci poskytování služby (např. volně veřejně přístupný obsah, služby knihovny a blog). Uživatel se zavazuje, že nezasáhne do autorských práv k autorským dílům či jiným předmětům ochrany právy duševního vlastnictví umístěným na odborném portálu, zejména je nebude užívat a zpřístupňovat veřejnosti jinak, než stanoví tyto VOP či zákon. Uživatel se zavazuje, že tak zejména neupraví ani jinak nezasáhne do předmětů ochrany práv duševního vlastnictví poskytovatele či třetích osob, umístěných na odborném portálu, zejména nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakýkoli obsah poskytovatele či třetích osob; pokud je obsah chráněn technickými prostředky ochrany, je uživatel oprávněn jej pouze zhlédnout, rozmnožovat jej v takovém případě nemůže ani pro vlastní osobní potřebu.

7.16. Zjistí-li uživatel, že třetí osoby práva k předmětům ochrany právy duševního vlastnictví porušují, zavazuje se uživatel informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o takovém porušení práv či jeho hrozbě.

7.17. Uživatel okamžikem umístění obsahu (příspěvku či osobního profilu) na odborném portálu v rámci diskuse poskytuje poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li obsah uživatele (příspěvek či osobní profil) autorským dílem či jiným předmětem ochrany právy duševního vlastnictví, sjednávají strany, že uživatel poskytuje poskytovateli nevýhradní bezúplatnou opravňující licenci k užití takového obsahu (příspěvku či osobního profilu) všemi způsoby v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských, resp. dobu ochrany, v původní i přetvořené podobě (zpracované, upravené či jinak změněné, ve spojení či v souboru s jinými díly či prvky) s právem poskytovat podlicence či postupovat licenci třetím osobám. Uživatel tak souhlasí se zpracováním, úpravami či jinými změnami obsahu (příspěvku či osobního profilu), se spojením či zařazením obsahu (příspěvku či osobního profilu) do souboru s jinými díly či prvky. Poskytovatel není povinen k využití licence a je oprávněn příspěvek či osobní profil i odstranit, jak uvedeno ve VOP. Uvedené ustanovení platí obdobně pro užití osobnostních atributů uživatele, je-li fyzickou osobou, v případě právnické osoby pro užití názvu (obchodní firmy) a dalších identifikačních údajů a informací.

7.18. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel kdykoli zkontroloval, zda uživatel užívá službu v rozsahu a za podmínek stanovených VOP a ověřil si dodržování VOP uživatelem; uživatel je povinen strpět výkon práva kontroly ze strany poskytovatele.

7.19. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit podmínky poskytování služby i VOP, tedy i ZP včetně ceníku.

7.20. Uživatel se zavazuje uvést v žádosti pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů poskytnutých v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou škodu.

7.21. Uživatel je dále povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré závady poskytování služby podle těchto VOP a neprodleně ohlásit poskytovateli všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby poskytovatelem.

7.23. Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou, pro případ, že takové údaje uživatel buď vyplnil, nebo je poskytovatel získal na základě žádosti, či v rámci přístupu uživatele ke službě. Uživatel odesláním žádosti či započetím užívání služby potvrzuje, že všechny údaje jím vyplněné, včetně údajů osobních, jsou-li poskytovány, jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy). Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu.

7.24. Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby, či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to buď prostřednictvím zákaznického oddělení poskytovatele, nebo využitím Kontaktního formuláře na stránkách poskytovatele. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se žádosti či služby.

7.25. Registrací souhlasí uživatel se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě. Jde především o trackování pohybu po webových stránkách, objednávky na stránkách provozovatele. Součástí poskytovaných služeb je rozesílka aktuálních novinek ve formě newsletteru nebo týdeníku, s jejichž zasíláním uživatel registrací souhlasí. Tímto souhlasem není nijak narušeno jeho právo registrovaného tento souhlas kdykoliv zrušit. Zrušit odběr newsletteru nebo týdeníku může uživatel po přihlášení na stránce MŮJ ÚČET/MOJE EMAILINGY. Pokud uživatel již nechce využívat služeb registrace, informuje o tom provozovatele odborných portálů vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním emailu na adresu redakce@dauc.cz a registrace mu bude zrušena nebo upravena.

 

[8] PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1. Poskytovatel poskytuje uživateli možnost bezúplatně či za úplatu užívat služby odborného portálu v souladu s VOP.

8.2. Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah uživatele, ale s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn obsah odborného portálu (zejména diskuse) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující VOP, právní předpisy či dobré mravy) odstranit.

8.3. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do odborného portálu, včetně změny poskytování služby a těchto VOP, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.

8.4. Změny poskytování služby a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP bude uživateli oznámeno elektronicky jejich zveřejněním na stránkách poskytovatele. Pokud uživatel nejpozději čtrnáct (14) dnů od oznámení o změnách poskytování služby nebo VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené uživatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny. Uživatel má právo smlouvu a tak i užívání služby písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení o změnách.

8.5. Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby z jakýchkoli důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných VOP nebo právními předpisy.

8.6. Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na stránkách služby reklamu, a to i kontextově cílenou.

 

[9] DOBA ČERPÁNÍ SLUŽBY

9.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě smlouva či VOP.

9.2. Smluvní vztah zaniká v případech stanovených VOP.

9.3. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

9.4. Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

9.5. Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele služeb s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

9.6. V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena poskytovateli.

9.7. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

9.8. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby. Uživatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období.

9.9. Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby.

9.10. Zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy). Poskytovatel není po zrušení smlouvy povinen vracet jakékoli částky ceny přijaté od uživatele, ledaže smlouva či zákon stanoví výslovně kogentně jinak. Veškeré, do doby zrušení smlouvy nevyfakturované a/nebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do čtrnácti (14) dnů po zrušení smlouvy.

 

[10] ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ÚJMU

10.1. Poskytovatel odpovídá uživateli za umožnění přístupu k placené službě v rozsahu podle smlouvy a VOP a za to, že je oprávněn poskytnout službu.

10.2. Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 1. informace zpřístupňované poskytovatelem na odborném portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou, ani návrhem na uzavření smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak či nevyplývá-li z VOP jinak;
 2. poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost ani aktuálnost těchto informací;
 3. jsou-li těmito informacemi právní předpisy uveřejňované ve Sbírce zákonů ČR, jediným oficiálním publikačním prostředkem je Sbírka zákonů vydávaná v tištěné podobě Ministerstvem vnitra, a že je rozhodné aktuální znění právního předpisu;
 4. poskytovatel podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah uživatele;
 5. poskytovatel neodpovídá a neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování odborného portálu včetně odkazu na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro uživatelem zamýšlený účel;
 6. poskytovatel neprovádí zálohy dat uživatele umístěných na odborném portálu,
 7. v případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány).

10.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní odpovědnost a riziko a že nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných k užití služeb uživatelem.

10.4. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá především za vady služby, ani za ztráty dat uživatele či jiné újmy nebo jiné újmy, přímo či nepřímo způsobené zejména nesprávným výběrem služby uživatelem, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí služby, porušením závazků uživatele z VOP, např. zásahem do odborného portálu a/nebo služby ze strany uživatele, nedodržením pokynů poskytovatele (zejména nesprávným užitím či zneužitím odborného portálu a/nebo služby), vadou či selháním pracovní stanice užívané uživatelem, nebo jiného hardwaru či softwaru uživatele, nesprávností, neúplností či neaktuálnosti informací zpřístupněných na odborném portálu, ztrátou či užíváním dat, přerušením, omezením nebo zastavením poskytování služby uživateli včetně odstranění jeho obsahu (zejména příspěvků uživatele či osobního profilu) podle VOP, v případě zásahu třetích osob či okolnostmi vylučujícími odpovědnost včetně vyšší moci, v případě nemožnosti uživatele připojit se ke odbornému portálu, v případě poruchy na zařízení třetích osob a nebo které byly způsobeny jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování služby či jinými příčinami, které nevyplývají z poskytování služby samé poskytovatelem ani nejsou poskytovatelem zaviněny. Odpovědnost za škodu ze strany poskytovatele při poskytování služby podle těchto VOP není tedy v případech dále uvedených dána a poskytovatel nehradí žádné újmy (včetně ušlého zisku).

10.5. V případech přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

10.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré závazky poskytovatele v souvislosti s jeho odpovědností za vady služby a za újmu jsou uvedeny ve VOP, zejména v ustanoveních tohoto článku VOP.

10.7. V případě porušení povinností poskytovatele, na které se nevztahují vyloučení odpovědnosti za škodu a limitace náhrady újmy podle VOP či zákona a kdy z takového porušení vznikne uživateli prokazatelně újma, má uživatel právo požadovat na poskytovateli pouze zaplacení skutečně prokázané újmy (nikoli ušlého zisku) s výjimkou újmy vzniklé okolnostmi vylučujícími odpovědnost, vzniklé prokazatelně zaviněním poskytovatele.

10.8. Uživatel odpovídá za újmu způsobenou jemu samému, poskytovateli či třetí osobě zejména obsahem uživatele, jakož i tím, že poskytl nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící údaje. Uživatel odpovídá poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobou, jíž umožnil užívání služby. Náhradu újmy je uživatel povinen uhradit ihned po výzvě poskytovatele.

 

[11] PLATNOST SMLUVNÍHO VZTAHU, UKONČENÍ, REKLAMACE

Zákazník je oprávněn reklamovat nedodané číslo předplaceného periodika. V případě doručení oprávněné písemné reklamace po 40. dnu od předání daného čísla periodika do tisku zašle WK zákazníkovi náhradní výtisk pouze v elektronické podobě.

 

[12] COOKIE

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat - zdroj.

 

[13] ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené smlouvou a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je spotřebitelem, se řídí těmito VOP a ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

13.3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce poskytovatele. Převod práv a povinností uživatele ze smluvního vztahu na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

13.4. Neplatnost některého ustanovení VOP nemá za následek neplatnost celých VOP, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany pro takový případ sjednaly, že neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.

13.5. Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

13.6. Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně prostřednictvím počítačové sítě Internet, na stránkách odborného portálu http://www.dauc.cz/ a jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese sídla poskytovatele.

13.7. VOP jsou účinné pro všechny uživatele již užívající služby/ odborné portály i před tímto datem, a to automaticky ode dne účinnosti VOP užíváním služeb uživatelem po dni účinnosti VOP.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 9. 2016

Prohlášení o ochraně osobních údajů