Mgr. Pavel Dosoudil

 • Článek
V odborné literatuře ani v beletrii nenalezneme mnoho publikací věnujících se institucionální výchově. V našem časopisu jsme již sdíleli přání věnovat tématu „na okraji školství“ větší pozornost.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Duševní zdraví je klíčovým aspektem celkového zdraví a kvality života. O tom, že duševní zdraví dětí je v poslední době nebývale ohroženo, se dozvídáme z výzkumů1) , médii i z vlastní žité zkušenosti ve školách i poradenských zařízeních. Duševní zdraví se také stává jednou z priorit, na kterou jsou zaměřené nejrůznější formy intervencí.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
V prevenci rizikového chování se v průběhu času objevuji nová témata. Především jde o oblast adiktologickou, kde se nejčastěji objevuji nová rizika nelátkové i látkové povahy. V současnosti se velmi rychle po sobě objevily dvě látky (či způsob užívání), na které nejsme zejména v legislativní úpravě připraveni. Jako první vyvolaly celospolečenskou pozornost nikotinové sáčky, a sotva stačila pozornost vyhasnout, dostal se do jejího středu kratom. V obou případech jde o látky psychoaktivní, jejichž užívání provází riziko závislosti a řada dalších, dosud ne zcela podrobně zmapovaných zdravotních rizik.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
V druhé polovině letošního roku probíhá první výcvik trenérů programu AART v češtině. Jde o dosavadní vyvrcholení několikaleté snahy přinést tuto metodiku do České republiky. V uplynulých letech se neziskové organizaci Aisis, z. ú., podařilo s pomocí podpory EU (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) a MŠMT, hlavního města Prahy a nadace RSJ metodiku přeložit a vycvičit české školitele. Nyní probíhající výcvik je podpořen MŠMT a realizován v rámci krajského projektu na podporu prevence v Praze. V jeho rámci tři desítky pedagogů základních a středních škol i pracovníků školních poradenských zařízení z Prahy prochází šedesátihodinovým tréninkem práce se skupinou.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
V době předprázdninové se na nás obrátilo nezávisle na sobě nemálo pedagogů, kteří se „potýkali“ s řešením situace, kdy žák přinesl do školy alkohol. Nejčastěji dotazy směřovali do legislativní oblasti, zejména k povinnosti školy informovat rodiče, OSPOD či policii. Je pochopitelné, že pedagogové řeší také své bezpečí ve snaze vyhnout se postihu ze strany kontrolních orgánů. Oznamovací povinnosti jsou upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a trestním zákoníku, některé konkrétní příklady pak jsou zpracovány na webu Šance dětem. 1) Rádi bychom se však na problém podívali i z perspektivy primární prevence.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
V průběhu uplynulého školního roku jsme se jen kratičkou chvíli mohli těšit nadějí, že se situace vrací do normálu: po nutnosti vyrovnávat se se změnami, které výuce přinášela pandemická situace, se školy musí vyrovnávat s krizí způsobenou Ruskem rozpoutanou válkou. Pokud jsme měli dříve obavy o duševní pohodu všech členů školního společenství, nyní jsou již tyto obavy prokázanou a žitou skutečností.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
V několika minulých číslech našeho časopisu jsme informovali o programu Aggression Replacement Training (ART), který přinášíme do České republiky. Z důvodů protipandemických opatření nabralo zavádění programu zpoždění. Nyní však již proběhl výcvik prvních trenérů (lektorů), kteří program realizovali s dětmi a prošli také přípravou na roli Master Trainers – trenérů nových lektorů. Celým procesem nás provázel Knut Kornelius Gundersen, nyní již emeritní profesor norské univerzity Diakonhjemmet. Knut je autorem norské adaptace programu ART označované jako AART (Adapted Aggression Replacement Training). Především je však vynikajícím reprezentantem principů programu: laskavým a pečlivým trenérem a vzorem sociálních dovedností, stále nesmírně zapáleným pro šíření programu. Velice ochotně a s velkou erudicí nám také zodpověděl několik otázek, které pomohou program blíže představit.
Vydáno: 14. 06. 2022
 • Článek
Duševní zdraví je vlivem situace, kterou poslední dva roky prožíváme, často skloňovaným tématem. Již nyní můžeme sledovat negativní dopady na duševní zdraví dětí jak v řeči statistik (například šetření NÚDZ; CSSP), tak v osobní zkušenosti těch, kteří pracují s dětmi ve školách, poradenských zařízeních či v oblasti zdravotnické a sociální. Zároveň se však zvyšuje zájem o péči o duševní zdraví, stává se důležitou složkou politik na většině úrovní. Mění se také přístup v prevenci rizikového chování, kde se akcentuje pohled na dopady konkrétní formy rizikového chování na duševní zdraví i v delší perspektivě. A také se hledají společné protektivní faktory, na které je možno působit i v úrovni nespecifické prevence či podpory duševního zdraví (mental health promotion). Rádi bychom se tímto způsobem podívali na jednu z nejčastěji realizovaných oblast rizikového chování – šikanu.
Vydáno: 14. 12. 2021
 • Článek
Česká televize uvádí nový původní seriál Ochránce. V jednotlivých dílech procházíme významné kauzy, které se v našem školství odehrály za posledních třicet let („které otřásly českým školstvím“, jak uvádí upoutávky). Seriál je doprovázen řadou navazujících aktivit, jako jsou odborné diskuze, rozhovory s odborníky na danou oblast a metodické materiály pro pedagogy.
Vydáno: 19. 10. 2021
 • Článek
Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak ve smyslu zvýšené prevalence v populaci 1). Ačkoliv dostupná česká data zatím neukazují výrazný nárůst prevalence (není registrován významně větší počet kontaktů v intervenčních centrech či větší počet vykázání 2) situace rozhodně není uspokojivá.
Vydáno: 23. 02. 2021
 • Článek
Omluva je fenomén, na který se můžeme dívat například z pohledu kulturně antropologického, lingvistického nebo psychologicko-pedagogického, tedy jako na sociální dovednost, již se musíme naučit.
Vydáno: 15. 12. 2020
 • Článek
V nedávných letech jsme ve školním prostředí byli zvyklí preferovat programy specifické primární prevence, tedy aktivity konkrétně a prokazatelně spojené s předcházením konkrétním formám rizikového chování. Toto pojetí se odráželo také v dotačních a grantových řízeních, kde na nespecifickou, průřezovou prevenci nebylo možné žádat finanční podporu vůbec či musely být aktivity přiřazeny k rizikovému chování, které pozitivně ovlivňují. Za nespecifickou primární prevenci byly v praxi v jednom pohledu považovány volnočasové aktivity, v krajním pojetí se tak označovaly i programy, u kterých byla spíše neprůkazná efektivita.
Vydáno: 20. 08. 2020
 • Článek
V této chvíli se ruší mimořádná opatření reagující na šíření nemoci, která nás do značné míry uzavřela v izolaci. Více se otvírají také školy a školská zařízení. Stále však existuje pravděpodobnost, že budou nějaká opatření znovu zavedena, a neumíme s jistotou předpovědět, natož slíbit, jak bude vypadat příští školní rok. Domníváme se však, že i bez této jistoty je nyní čas přemýšlet a s rozmyslem konat ve prospěch budoucnosti.
Vydáno: 09. 06. 2020
 • Článek
Na redakci časopisu se obrátilo několik škol či jejich zřizovatelů se žádostí o vyjádření, zda je nabízený projekt TFA – Titanic Freddie AIDS formou preventivního programu, která by měl být podporována. Autor tohoto článku program osobně neviděl, vychází jen z informací uvedených na webových stránkách projektu. Přesto se domnívá, že i z takto omezených informací je možné přínosnost projektu k prevenci rizikového sexuálního chování zhodnotit.
Vydáno: 14. 02. 2020
 • Článek
Problematické chování žáků je v posledních letech častým námětem odborných textů, konferencí, rozhovorů mezi pedagogy i společenským tématem. Zejména v širší společenské diskusi se v tomto tématu objevuje hledání příčin takového chování a hledání účinnějších sankcí. Sankce samy o sobě však chování nezmění. V odborné diskusi se spíše zabýváme hledáním vhodných intervencí, které můžeme uplatnit v různých úrovních rozvoje (intervence preventivní, terapeutické…) agresivního chování u konkrétního dítěte.
Vydáno: 14. 02. 2020
 • Článek
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže je dokument MŠMT platný od roku 2010, který vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Minimální preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže. Jeho součástí jsou průběžně aktualizované přílohy „Co dělat, když – intervence pedagoga“, zaměřující se na konkrétní oblasti rizikového chování. V roce 2018 byly aktualizovány tři z nich. Jejich stručné představení je cílem našeho článku.
Vydáno: 18. 04. 2019
 • Článek
Agresivní chování ve škole je často diskutovaným a sledovaným tématem. Pozornost veřejnosti vzrůstá s medializací výjimečných případů s tragickými důsledky. Také z tohoto důvodu se v našem prostředí v poslední době do popředí zájmu dostala především agrese žáků vůči pedagogům. Setkáváme se však také se zveřejňovanými případy agrese pedagogů vůči žákům a s agresí mezi žáky. Reakce na tyto tragické případy bývá často silně emotivní, hovoří se o epidemiích násilí, celkovém úpadku mravů, objevují se vážně míněná volání po zavedení tělesných trestů do pedagogické praxe.
Vydáno: 24. 04. 2017
 • Článek
Profesionalita se ve všech oborech skládá ze dvou základních složek. Jednu tvoří dovednosti a znalosti v konkrétním oboru, druhá je pak společná všem profesím a tvoří ji takzvané měkké dovednosti (soft skills), které nám umožňují úspěšně vycházet s lidmi. Patří sem například komunikační dovednosti, schopnosti týmové spolupráce, dovednosti při řešení konfliktů a další. Tyto měkké dovednosti jsou zřejmou základní podmínkou pracovního úspěchu třeba u terapeutů, vychovatelů a manažerů, v jiných profesích míváme sklon jejich důležitost podceňovat.
Vydáno: 11. 05. 2016
 • Článek
Supervize má své místo a opodstatnění i ve školství. Je to forma podpory pomáhajícím profesionálům stejně jako v jiných oblastech. Nicméně oproti oblasti sociálních služeb či psychoterapie je pojetí supervize ve školách a školských zařízeních dosud nepříliš jasné. Realizace supervize má přinášet podporu a bezpečí pro pedagogické pracovníky i pro děti samotné, pro její přínosy je však třeba poskytovat supervizní podporu s jasně definovanou profesionalitou. Supervize je v současné době realizována ve školách a školských zařízeních velice různorodou formou, s odlišnou frekvencí. Většina škol a pedagogů nemá se supervizí žádnou zkušenost. V prvním čísle tohoto časopisu představila pojetí, formy a přínosy supervize ve školství Sylva Hönigová. V našem článku se zabýváme tím, jak supervizi vnímají samotní pedagogové.
Vydáno: 12. 11. 2015
 • Článek
Šikaně a kyberšikaně je v posledních letech věnována značná odborná i mediální pozornost. Přestože je výsledkem odborné pozornosti řada nástrojů, metodik, vzdělávacích programů či doporučení, zůstává tato oblast jedním z nejčastějších projevů rizikového chování v našich školách (společně s kouřením a záškoláctvím, viz např. průzkum PCPP)1).
Vydáno: 25. 05. 2015