Články

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer, a. s.

1.  Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Wolters Kluwer, a. s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639 (dále jen „poskytovatel“) vydává v souladu s § 273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky.

1.2. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytuje licenci na užívání softwarového produktu.

1.3. Zasláním objednávky a registrací na webových stránkách konkrétního portálu poskytovatele souhlasí zákazník s podmínkami poskytnuté licence, její cenou i dalšími ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese poskytovatele www.wolterskluwer.cz.

2.  Předmět

2.1. Předmětem ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem je poskytnutí licence k přístupu a užívání softwarového produktu poskytovatele (dále také „předmět smlouvy“) a závazek zákazníka platit poskytovateli za tuto licenci cenu dle platného ceníku služeb poskytovatele.

2.2. Smlouva o poskytnutí licence mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena, pokud zákazník zašle poskytovateli objednávku na vybrané služby (případně moduly) prostřednictvím webového rozhraní, uhradí fakturu na objednané služby a obdrží registrační přístupový kód.

3.  Cena a platební podmínky

3.1. Cena předmětu smlouvy je v souladu s platnými právními předpisy účastníky dohodnuta a činí částku, která je uvedena v objednávce zákazníka a vychází z vybraného rozsahu požadované licence.

3.2. Cenu předmětu smlouvy zaplatí zákazník poskytovateli na základě jím vystavené faktury (daňových dokladů) obsahující předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti uvedených na fakturách.

4.  Užívání předmětu smlouvy

4.1. Poskytovatel je vlastníkem autorských práv k softwarovému produktu a tento je chráněn autorskými právy a zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Poskytnutí služby opravňuje zákazníka pouze k jeho užívání a neopravňuje jej s předmětem smlouvy jinak nakládat.

4.2. Možnost užívat předmět smlouvy se vydává na předmět smlouvy jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat nebo s nimi jinak nakládat, než jak vyplývá z těchto VOP.

4.3. Zákazník není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jiným způsobem zpřístupnit službu poskytovatele třetí osobě nebo jí poskytovat své přihlašovací údaje. Zánikem právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce.

4.4. Zákazník je povinen nahlásit poskytovateli jakékoliv zneužití přístupu do aplikace bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. Poskytovatel v takovém případě zákazníkovi přidělí nové registrační údaje. Poskytovatel však neručí za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu zákazníka do aplikace.

4.5. Při registraci na webové stránce je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zákazník je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu nebo ztrátu zisku způsobenou zákazníkovi neaktuálností jeho údajů.

4.6. Poskytovatel je oprávněn předmět smlouvy aktualizovat a tuto aktualizaci zákazníkům zpřístupnit prostřednictvím serveru, na němž je aplikace přístupná. 

4.7. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám, poskytovatel se však zavazuje vždy dodržet platné právní předpisy týkající se shromažďování a nakládání s osobními údaji zákazníků.

4.8. V případě porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako neoprávněné užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě je poskytovatel oprávněn zákazníka na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout zákazníkovi lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany zákazníka i nadále trvat, je poskytovatel oprávněn licenci odebrat nebo znemožnit její užití.

4.9. Poskytovatel má právo licenci odebrat nebo znemožnit její užití nebo odstoupit od smlouvy také v případě, že zákazník je v prodlení s úhradou jakýchkoli svých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 30 dnů.

5.  Servis, HelpDesk

5.1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat funkčnost předmětu činnosti službami poskytovanými v rámci uzavřené smlouvy (paušální roční částka) a službami přímo hrazenými.

5.2. Službami zahrnutými ve smlouvě se rozumí aktualizace a IT poradenství související s předmětem smlouvy.

5.3. Chyby dat vzniklé případnou poruchou HW zákazníka nejsou předmětem odpovědnosti poskytovatele.

5.4. Zákazník v případě potřeby zašle požadavky na opravu v písemné formě na HelpDesk Poskytovatele prostřednictvím pošty, faxu, popř. elektronické pošty. Oznamované vady plnění musí být dostatečně specifikovány.

5.5. Hotline podpora je poskytována v obvyklé pracovní době 8.00–16.00 hodin v pracovních dnech. U dalších servisních služeb a technických úprav se termíny domlouvají individuálně při potvrzení objednávky (požadavku).

6. Platnost, účinnost a ukončení smluvního vztahu

6.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě smlouva či VOP.

6.2 Smluvní vztah zaniká v případech stanovených VOP, a to zejména výpovědí poskytovatele nebo uživatele s okamžitou účinností či písemným odstoupením od smlouvy.

6.3 Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

6.4 Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

6.5 Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí kteréhokoliv účastníka smlouvy s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

6.6 V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena WK.

6.7 V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

6.8 Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby. Uživatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období.

6.9 Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby.

6.10 Zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy). Poskytovatel není po zrušení smlouvy povinen vracet jakékoli částky ceny přijaté od uživatele, ledaže smlouva či zákon stanoví výslovně kogentně jinak. Veškeré, do doby zrušení smlouvy nevyfakturované a/nebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do čtrnácti (14) dnů po zrušení smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené smlouvou a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je spotřebitelem, se řídí těmito VOP a ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

7.3 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce poskytovatele. Převod práv a povinností uživatele ze smluvního vztahu na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

7.4 Neplatnost některého ustanovení VOP nemá za následek neplatnost celých VOP, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany pro takový případ sjednaly, že neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.

7.5 Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

7.6 Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně prostřednictvím počítačové sítě Internet, na WWW stránkách poskytovatele http://www.wkcr.cz/, na WWW stránkách komunitních portálů www.danarionline.cz; www.mzdovapraxe.cz, www.otazkyaodpovedi.cz, www.rizeniskoly.cz  a jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese sídla poskytovatele.

7.7 VOP jsou účinné pro všechny uživatele již užívající služby/ komunitní portály i před tímto datem, a to automaticky ode dne účinnosti VOP užíváním služeb uživatelem po dni účinnosti VOP.

 

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2014.