Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky odborného portálu Řízení školy online společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

1.  Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ: 63077639 (dále jen „WK“)  vydává v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese www.wolterskluwer.cz.

1.2. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí knižní a periodické publikace WK (dále jen "zboží"). Zaplacením objednaného zboží souhlasí zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto VOP.

1.3. Uživatelem se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem.

1.4. Zasláním objednávky a registrací na webových stránkách konkrétního portálu poskytovatele souhlasí zákazník, popř. uživatel, s podmínkami poskytnuté licence, její cenou i dalšími ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese poskytovatele www.rizeniskoly.cz.

2.  Předmět

2.1. Předmětem ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem je poskytnutí licence k přístupu a užívání softwarového produktu poskytovatele (dále také „předmět smlouvy“) a závazek zákazníka platit poskytovateli za tuto licenci cenu dle platného ceníku služeb poskytovatele.

2.2. Smlouva o poskytnutí licence mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena, pokud zákazník zašle poskytovateli objednávku na vybrané služby (případně moduly) prostřednictvím webového rozhraní, uhradí fakturu na objednané služby a obdrží registrační přístupový kód.

3.  Cena a platební podmínky

3.1. Cena předmětu smlouvy je v souladu s platnými právními předpisy účastníky dohodnuta a činí částku, která je uvedena v objednávce zákazníka a vychází z vybraného rozsahu požadované licence.

3.2. Cenu předmětu smlouvy zaplatí zákazník poskytovateli na základě jím vystavené faktury (daňových dokladů) obsahující předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti uvedených na fakturách.

3.3.  Jednotlivé slevy uvedené na stránkách WK se nesčítají. Např. pokud je publikace zlevněna o 50 %, sleva 15 % pro zákazníky ASPI se nepřičítá.

4.       Registrace, ochrana osobních údajů

4.1.  Zákazník si je vědom a souhlasí, že veškeré údaje potřebné k doručení a fakturaci objednaného zboží budou uchovány a zpracovány v elektronické podobě v abonentním a informačním systému společnosti WK.

4.2.  Registrací  je zákazník, popř. uživatel, dále automaticky zařazen do služby "newsletter". Odběr této služby si může uživatel odhlásit, čímž neruší svou registraci. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat.

4.3.  WK se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka, popř. uživatele v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem na ochranu osobních údajů  č. 110/2019 Sb.. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám, WK se však zavazuje vždy dodržet platné právní předpisy, týkající se shromažďování a nakládání s osobními údaji zákazníků.

5.  Užívání předmětu smlouvy

5.1. Poskytovatel je vlastníkem autorských práv k odbornému portálu a tento je chráněn autorskými právy a zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Poskytnutí služby opravňuje uživatele pouze k jeho užívání a neopravňuje jej s předmětem smlouvy jinak nakládat.

5.2. Možnost užívat předmět smlouvy se vydává na předmět smlouvy jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat nebo s nimi jinak nakládat, než jak vyplývá z těchto VOP.

5.3. Zákazník. popř. uživatel, není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jiným způsobem zpřístupnit službu poskytovatele třetí osobě nebo jí poskytovat své přihlašovací údaje. Zánikem právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce.

5.4. Zákazník, popř. uživatel, je povinen nahlásit poskytovateli jakékoliv zneužití přístupu do aplikace bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. Poskytovatel v takovém případě uživatel přidělí nové registrační údaje. Poskytovatel však neručí za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu zákazníka, popř. uživatele, do aplikace.

5.5. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu nebo ztrátu zisku způsobenou zákazníkovi neaktuálností jeho údajů.

5.6. Poskytovatel je oprávněn předmět smlouvy aktualizovat a tuto aktualizaci zákazníkům zpřístupnit prostřednictvím serveru, na němž je aplikace přístupná. 

5.7. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se zákonem na ochranu osobních údajů č. 110/2019 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám, poskytovatel se však zavazuje vždy dodržet platné právní předpisy týkající se shromažďování a nakládání s osobními údaji zákazníků.

5.8. V případě porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako neoprávněné užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě je poskytovatel oprávněn zákazníka na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout zákazníkovi lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany zákazníka i nadále trvat, je poskytovatel oprávněn licenci odebrat nebo znemožnit její užití.

5.9. Poskytovatel má právo licenci odebrat nebo znemožnit její užití nebo odstoupit od smlouvy také v případě, že zákazník je v prodlení s úhradou jakýchkoli svých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 30 dnů.

5.10.  Zákazník je oprávněn reklamovat vady na zboží a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně na adrese WK s tím, že WK má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží.

5.11. Zákazník je oprávněn reklamovat nedodané číslo předplaceného periodika. V případě doručení oprávněné písemné reklamace po 40. dnu od předání daného čísla periodika do tisku zašle WK zákazníkovi náhradní výtisk pouze v elektronické podobě.

6.  Servis, HelpDesk

6.1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat funkčnost předmětu činnosti službami poskytovanými v rámci uzavřené smlouvy (paušální roční částka) a službami přímo hrazenými.

6.2. Službami zahrnutými ve smlouvě se rozumí aktualizace a IT poradenství související s předmětem smlouvy.

6.3. Chyby dat vzniklé případnou poruchou HW zákazníka nejsou předmětem odpovědnosti poskytovatele.

6.4. Zákazník v případě potřeby zašle požadavky na opravu v písemné formě na HelpDesk Poskytovatele prostřednictvím pošty, faxu, popř. elektronické pošty. Oznamované vady plnění musí být dostatečně specifikovány.

6.5. Hotline podpora je poskytována v obvyklé pracovní době 8.00–16.00 hodin v pracovních dnech. U dalších servisních služeb a technických úprav se termíny domlouvají individuálně při potvrzení objednávky (požadavku).

7. Platnost, účinnost a ukončení smluvního vztahu

7.1. Smluvní ujednání o koupi mezi WK a zákazníkem ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury zákazníkem po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webových stránek konkrétního portálu a uzavírá se na dobu určitou.

7.2. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

7.3. Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

7.4. V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena WK.

7.5. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

7.6. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

7.7. Zákazník je oprávněn reklamovat vady na zboží a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně na adrese WK s tím, že WK má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží.

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Zákazník má povinnost WK sdělit změnu údajů na jeho straně a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že zákazník tuto změnu nesdělí, nenese WK žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.

8.2. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

8.3. WK má právo tyto VOP měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen zákazníka, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu. V případě, že zákazník tuto lhůtu nevyužije, platí VOP pro zákazníka ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu WK.

8.4. V případě, že zákazník sdělí nebo zašle WK úpravu smlouvy nebo těchto VOP, WK bude považovat takový návrh změn, dodatků či odchylek pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy nebo VOP. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není WK projednáváním změn, dodatků nebo odchylek vázán a nenese ani žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení takového jednání, a to bez ohledu na jeho důvod.6.1. Zákazník má povinnost WK sdělit změnu údajů na jeho straně a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že zákazník tuto změnu nesdělí, nenese WK žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.


Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2021.

Nabídka práce