Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

Reference

Mgr. Irena Lhotková, ředitelka ZŠ

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Řízení školy onlineČas – pro ředitele označení něčeho, čeho se mu neustále nedostává. Potřebujeme znát aktuální informace, novinky v legislativě, kde se pořádá potřebný seminář nebo stáhnout hospitační protokol... A tak prohledáváme různé dokumenty či internetové odkazy a čas zase utíká. Teď ale můžeme nahradit přítomný čas časem minulým – vše potřebné totiž najdeme v Řízení školy online. Využijme tedy nabídky společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., a její nové internetové aplikace. Řízení školy online nabízí aktuální přehled legislativních novinek, kalendář událostí se všemi povinnostmi ředitele školy, nabídku vzdělávání pro pedagogy i s přihláškami, řešení pracovních situací, potřebné formuláře a mnohé další.

Milé kolegyně, milí kolegové, mysleme na efektivní využití našeho času a volme cesty úplné, přehledné a aktuální. Dobré rozhodnutí přeje Irena Trojanová.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium pedagogiky absolvovala na Pedagogické fakultě UK. Je ředitelkou Základní školy Bohumila Hrabala v Praze, úspěšnou lektorkou dalšího vzdělávání a konzultantkou především v oblasti vedení lidé ve školách a školských zařízeních. Své zkušenosti předává i v rámci publikační činnosti.

Ředitelům škol a ostatním pedagogickým pracovníkům se věnuje dlouhodobě, spolupracuje s PedF UK a dalšími vzdělavateli.

 

Mgr. Renata Zajíčková, ředitelka gymnáziaMgr. Renáta Zajíčková

Svůj život žiju ve vysokém tempu. Proto se nemůžu zdržovat vyhledáváním a probíráním stohů textů a publikací, nemohu hodiny trávit na internetu a pročítat desítky webových stránek zabývajících se problematikou školství. Z tohoto důvodu jsem již pravidelnou čtenářkou a uživatelkou webového portálu Řízení školy online. Ten mi nabízí komplexní a přehledný servis potřebný pro mou práci. Na jednom místě najdu informace úplné, aktuální, důvěryhodné, a co je pro mě velmi důležité – protříděné a vyhodnocené. Stránky mi umožňují propojení kalendářů, což hodnotím jako velmi praktické. Nabídka kategorií pokrývá široký záběr školských témat, dokumenty v nich uvedené jsou plně využitelné. Navíc pro mě jako ženu je velmi důležité intuitivní a snadné ovládání.

Všem ředitelům škol a školských zařízení vřele doporučuji webový portál využívat. Zjednoduší vám každodenní ředitelskou práci, při plánování se budete moci inspirovat např. v kalendáři, při rozhodování se budete moci opřít o seriózní texty. Navíc vše budete moci sdílet se svými kolegy. Webové aplikaci Řízení školy online uděluji výbornou!

Mgr. Renáta Zajíčková,Vystudovala Pedagogickou fakultu v Praze v oboru český jazyk a základy společenských věd. V roce 2001 ukončila navazující studiu pro vedoucí pracovníky ve školství na katedře školského managementu. V oblasti školství se pohybuje přes dvacet pět let. Působila v různých pozicích na školách státních, od roku 2005 pracuje v soukromém sektoru. Nejdříve na pozici zástupkyně soukromého víceletého gymnázia, od roku 2008 již na pozici ředitelky školy. Její profesní život velmi ovlivnilo setkání s koučinkem. V letech 2011 – 2015 absolvovala dva roční výcviky kouče a další následné výcviky například týmového koučinku nebo nenásilné komunikace. Problematika koučování ji přivedla k oblasti neurověd a jejich využití ve vzdělávání. Pravidelně publikuje v časopisu Řízení školy, organizovala konference, založila vlastní blog na webových stránkách školy.

Je vdaná a má tři syny. 

Bc. Jiří Stárek

Ředitelé uměleckých škol jsou jako „druh“ vedoucích pracovníků poněkud specifičtí. Od mládí se intenzivně věnují umělecké činnosti a mimořádně tak trénují pravou hemisféru mozkovou, která podporuje představivost, rozvíjí schopnost improvizace, napomáhá při nastolování vizí apod. Moudrost přírody, hledající vyváženost a harmonii, také zařídila, že levá hemisféra mozková, jejímž úkolem je systematické třídění, logické uchovávání zadaných informací nebo minimalizace vlivu emocí na rozhodování, je částečně upozaděna. Ředitelky a ředitelé základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením jsou tedy především vysoce kreativní a tvořiví lidé. K „přírodní dokonalosti“ jim tak možná chybí už jen program „Řízení školy online“, který tento typ osobností výborně doplní, a to nejen jako rádce ve světě školských předpisů a norem, ale i jako průvodce pracovními situacemi, se kterými se ředitelé škol opakovaně setkávají. S „Řízení školy online“ si zkrátka určitá část ředitelského mozku může odpočinout. 

Bc. Jiří StárekŘeditel ZUŠ Hostivař, předseda AZUŠ ČR HMP. Dlouhodobě se specializuje na problematiku vedení a řízení lidí, přednáší v oblasti managementu a aplikace leadershipu v neziskové sféře.   

 

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Ředitel školy je rozhodující a nezastupitelnou osobou každé školy. Rozsah jeho kompetencí je téměř nejvyšší v evropských zemích, je namístě  otázka, zdali to skutečně může zvládnout. Je proto vynikajícím počinem připravovat mu maximální množství aktuálních informací, k nimž má nepřetržitý přístup. Produkt Řízení školy online by měl vyzkoušet každý.

 PhDr. Václav Trojan, Ph.D.Působil téměř dvacet let jako ředitel Gymnázia INTEGRA BRNO, téměř deset vedl Centrum školského managementu PedF UK a nyní působí na fakultě jako ředitel Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Absolvoval studium oboru učitelství předmětů český jazyk a dějepis na FF MU v Brně, studium oboru školský management na PedF UK v Praze, kde také obhájil svoji dizertační práci věnovanou ředitelům škol. Těm nakonec věnuje většinu svých aktivit, pomáhá jim a podporuje jejich každodenní práci.

Miroslav HřebeckýMgr. Miroslav Hřebecký

Vážené kolegyně, vážení kolegové, také nestíháte? Může nás všechny navzájem hřát vědomí, že v tom nejsme sami. Čas je náš největší nepřítel a každý jistě vítáme jakoukoliv možnost, jak ho uspořit. Já takovou možnost našel v aplikaci Řízení školy online. Oceňuji tam především přehledný kalendář, kam se pravidelně dívám, zda jsem neopomněl nějakou svoji povinnost, výkaz apod. Vedle toho je skvělá sekce Pracovní situace. Jako ředitelé jsme pod vším podepsáni a ručíme za vše svou hlavou. Proto je podle mne nezbytné si platit nějakou službu, která nám zajistí alespoň trochu klidnější spánek. A právní poradna v čele s velmi fundovanou paní Puškinovou takové očekávání u mne rozhodně splňuje.

Mgr. Miroslav Hřebecký, Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství. V současné době působí jako programový ředitel EDUin.

Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

Jiří Zounekdoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. 

Nejsem zřejmě tradiční uživatel aplikace Řízení školy online, protože nejsem ani ředitel školy, ani jiný vedoucí pracovník na střední či základní škole. Nejsem ani učitel na uvedených typech škol. Nicméně se podílím na přípravě budoucích učitelů středních škol a také se věnuji odborně a výzkumně využití digitálních technologií ve vzdělávání. Od tohoto zaměření se odvíjí využití Řízení školy online v mé práci.

V přípravě budoucích učitelů používám Řízení školy online jako názornou učební pomůcky, a to hned v několika směrech. Jednak je Řízení školy online dobrým příkladem, jak lze vhodně využívat digitální technologie ve vzdělávání, konkrétně pak v reálném chodu a řízení školy. Studenti tak mohou vidět skutečný informační systém, který využívají ředitelé či učitelé. Dále se můžeme se studenty během semestru podívat, co v danou chvíli musí řešit ředitel, jaké jsou nabídky v rámci DVPP, případně jaké jsou novinky v legislativě. Studenti tak vidí chod škol z jiného pohledu, než jim nabízí tradiční příprava na vysoké škole.

Řízení školy online mi někdy pomůže také v přípravě na výuku budoucích učitelů, protože zde mohu načerpat řadu cenných a především aktuálních informací, které bych jinak musel poměrně pracně vyhledávat.

Jako vědec sleduji zejména některé rubriky v časopisu a již několikrát jsem využil možnosti vyhledávání některých témat či článků, které mi pak dobře posloužily při studiu nebo při některých výzkumech týkajících se využití digitálních technologií ve vzdělávání.

Při psaní knihy o tabletech jsem si například dohledával všechny články o ICT v našich školách, které byly publikovány v tištěném časopisu Řízení školy, v online verzi to však bylo rychlé a efektivní vyhledávání.

 Dovedl bych si představit, že by tuto aplikace/systém měli k dispozici i ostatní vzdělavatelé učitelů a studenti učitelství, možná by to mohl být krůček ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů.

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., 

Působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dlouhodobě využitím informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, především v práci učitelů a v přípravě budoucích učitelů. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji (2005), ICT v životě základních škol (2006), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (2008), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009) a E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti (2009). Je také spoluautorem knih o využití internetu ve vzdělávání – Internet pro pedagogy (2001), Internet pro studenty (2003).

Výsledky své práce publikuje pravidelně v odborných časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích. Problematice e-learningu se věnoval v rámci stipendijního pobytu v Nizozemsku v Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences v roce 2009.

Ve své výuce na Masarykově univerzitě (zaměřené na e-learning a na využití moderních technologií ve vzdělávání) používá již řadu let moderní technologie, zejména pak online výukové prostředí Moodle a Mahara.

u. 

Řízení školy onlineMgr. Jana Radostová 

V aplikaci Řízení školy online nejčastěji navštěvuji sekci aktuality a pracovní situace, kde hledám konkrétní odpovědi na situace vzniklé ve škole. Vyhovuje mi nastavení aplikace na konkrétní typ školy, pracuji s informacemi pro základní školy. Kalendář událostí jsem si nastavila na naši školu, je to zajímavá pomůcka. Za vydařenou považuji sekci legislativa, kde najdu veškeré právní předpisy. V orientaci mi pomáhá rozdělení na zákon, vyhlášku, nařízení, směrnice, metodický pokyn. To urychluje mé hledání.

Na závěr bych chtěla vzpomenout konferenci Zástupce ředitele ve víru změn, která proběhla 1. 11. 2016. Milá atmosféra a hlavně užitečné postřehy, pro mou práci.

Mgr. Jana Radostová, zástupkyně ředitelky školy, Základní škola Dětská, Ostrava. 

Řízení školy onlineMgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy

Časopis řízení školy odebíráme několik let a je pro mne nejen skvělým a spolehlivým pomocníkem v orientaci častých legislativních změn a novinek, ale také inspirací i odpočinkovou četbou.  Přestože jsme školou úzce oborově zaměřenou, najdu v něm mnoho podnětů pro svoji práci. Tuto periodiku doporučuji všem pracovníkům ve školství.

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy,Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace


Mgr. Blanka Chvojková

Zatím se mi nestalo, že bych ve webové aplikaci Řízení školy online něco nenašla, je pro mě přehledná, praktická a s tématy i jejich zpracováním jsem spokojená. Zatím mohu jen poděkovat.

Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447

Mgr. Jiří Janás

Řízení školy využívám při své práci zástupce ředitele školy. Je sice množství informačních zdrojů (MŠMT, EDULK Libereckého kraje apod.), ale na Řízení školy online se mi líbí jednoduchost, přehlednost a také provázání s dalšími dokumenty.

Výborná věc je kalendář, kde jsou všechny akce přehledně zpracovány. Ještě jsem nezkoušel, ale stálo by za úvahu možnost přenést termíny z kalendáře do jiných aplikací, já běžně využívám Microsoft Outlook.

Mgr. Jiří Janás, zástupce ředitele Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor

Mgr. Jan Štěrba

s Řízením školy online jsem spokojen. Letos jsem měl licenci včetně tištěných časopisů. Zjistil jsem, že tištěné časopisy nepotřebuji. 

Jan Štěrba, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Mgr. Petr Žák 

Webovou aplikaci Řízení školy onlline se statutární zástupkyní používáme oba. Hodně nám pomáhá kalendář a rozdělení pracovních situací.

Mgr. Petr Žák, Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Praha 8

Mgr. Klea Gabrielová 

Aplikace Řízení školy je pro mou práci ředitelky základní a mateřské školy velmi přínosná. Nejvíce zde využívám  části : Pracovní situace a Legislativu . Ráda si přečtu Aktuality a osvědčila se mi i vaše Poradna.

Mgr. Klea Gabrielová, Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2

Nabídka práce