Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Vzdělávací program – Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Program pro získání základní orientace v právním prostředí, a především základní průpravy pro přípravu školy či školského zařízení na mimořádné události a krizové situace.

Hasičský záchranný sbor ČR organizuje vzdělávací program Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události, který je určený zejména ředitelům, managementu škol a pedagogickým pracovníkům, kteří jsou odpovědni za otázky bezpečnosti školy či školského zařízení. V tomto programu získají účastníci praktické informace o tom, jak se při takových událostech správně zachovat, jak mimořádné události řešit ve školské praxi. Získají základní orientaci v právním prostředí, a především základní průpravu pro přípravu školy a školského zařízení na mimořádné události a krizové situace. A to jak na ty obecně nejčastější, tak také na mimořádné události s přihlédnutím ke specifikám daného regionu. Základními probíranými tématy tohoto programu jsou také požární prevence, problematika integrovaného záchranného systému a základů krizového řízení. Vzdělávací program má formu výkladu a semináře a je rozvržen do 8 vyučovacích hodin. Je pořádán pro účastníky zdarma, a to buďv prostorách škol, nebo v prostorách jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů. Z důvodu začlenění tohoto vzdělávacího programu do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl program akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: MSMT-28124/2017-1-1139 ze dne 20. 11. 2017 a absolventi kurzu na závěr obdrží osvědčení.

Při tvorbě tohoto vzdělávacího programu se vycházelo jednak z potřeb plynoucích ze zkušeností z regionálního prostředí a jednak také z faktické úrovně připravenosti škol a školských zařízení na možné mimořádné události. Z praktických zkušeností i odborných analýz (např. ze Zprávy o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu – schválené vládou ČR usnesením č. 174 ze dne 8. března 2017) vyplývá, že jak v oblasti konkrétní přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události, tak v oblasti výchovy a vzdělávání v bezpečnostních tématech je tato příprava nedostatečná a neodpovídá požadavkům současné doby.

Otázky spojené s bezpečností školy a školského zařízení není správné začít řešit „až se něco stane“. Je třeba být na možné mimořádné události dopředu nachystán. Hasičský záchranný sbor ČR je v tomto připraven být školám a školským zařízením nápomocen.

V případě zájmu o nabízený akreditovaný program je třeba se obrátit na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje na koordinátora preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách generálního ředitelství HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx). Na těchto stránkách pod záložkou ochrana obyvatelstva/výchova a vzdělávání obyvatelstva, lze nalézt další důležité informace z oblasti ochrany obyvatelstva.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová, MV-GŘ HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení                               


Diskuse - Počet příspěvků: 0