Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Hasík CZ

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: Hasičský záchranný sbor ČR

Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách 

Řízení školy onlineHasičský záchranný sbor ČR se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání v tématech ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému, která jsou v rámci problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozpracována v jednotlivých rámcových vzdělávacích programech. Snaží se obohacovat výuku o zajímavé vzdělávací formy, mezi které řadí program Hasík CZ – Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách (dále jen „Hasík CZ“).

Cílem programu Hasík CZ je prostřednictvím odborně vyškolených instruktorů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů předat žákům základních a středních škol důležité informace z oblasti sebeochrany, tj. prevence před rizikovým chováním, o správném a včasném přivolání pomoci záchranářů a správném chování při různých mimořádných událostech.

Program Hasík CZ pro ZŠ se skládá ze dvou částí. První část, určená pro žáky druhých tříd, je zaměřena na předávání základních poznatků a informací z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou besedách. Cílem je navození přátelské atmosféry a vytvoření důvěry mezi záchranáři a žáky. Instruktoři se žáky proberou, jaké nebezpečí představuje oheň, připomenou, jak si správně a účinně přivolat pomoc záchranářů, jak zní varovný signál a co dělat po jeho zaznění, a další témata k předcházení rizikovému chování a sebeochraně.

Druhá část je určena žákům šestých tříd, kterým jsou již předávány složitější a komplexnější informace. Příprava už není vedena hravou formou jako na prvním stupni, ovšem vzájemná komunikace i dialog jsou stále její důležitou součástí. I zde se jedná o dvě na sebe navazující besedy. Přibývají informace ze zdravovědy a požární prevence v přírodě. Žáci se také dozvědí, co dělat při nařízené evakuaci, jak znějí zásady opuštění bytu, co dělat při úniku nebezpečné chemické látky a jaké jsou základy improvizované ochrany osob. Cílem druhé části je zdůraznění odpovědnosti žáků tohoto věku za své chování, případně za mladší sourozence.

Řízení školy onlineProgram pro střední školy je zaměřen na studenty druhých ročníků a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Cílem těchto besed je kromě předání důležitých a mnohdy život zachraňujících informací také pochopení práv a povinností občanů ČR v oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a krizového řízení.

Účelem podpory a spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR se základními a středními školami na poli výchovy a vzdělávání je doplnění již probíhající výuky, její zpestření a posílení jejího významu.

V případě zájmu o nabízené aktivity či k zodpovězení dotazů na činnosti vztahující se k výchově a vzdělávání je možné kontaktovat HZS příslušného kraje koordinátora preventivně výchovné činnosti – nebo celostátní koordinátorku. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).

 Řízení školy online

Zdroj: Pro Řízení školy online por. Ing. Klára Valošková, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje


Diskuse - Počet příspěvků: 0