Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ostatní

Zákon 89/1995 Sb.

Schválený 20. 4. 1995 Účinný 15. 6. 1995 Novelizovaný: 21. 8. 2020  

89/1995 Sb., o státní statistické službě

Zákon 117/1995 Sb.

Schválený 26. 5. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon 111/1998 Sb.

Schválený 22. 4. 1998 Účinný 1. 7. 1998 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Zákon 121/2000 Sb.

Schválený 7. 4. 2000 Účinný 1. 12. 2000 Novelizovaný: 15. 2. 2019  

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon 258/2000 Sb.

Schválený 14. 7. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon 18/2004 Sb.

Schválený 10. 12. 2003 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Zákon 499/2004 Sb.

Schválený 30. 6. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 24. 4. 2019  

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon 379/2005 Sb.

Schválený 19. 8. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 29. 11. 2014 Zrušen: 31. 5. 2017  

379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Zákon 159/2006 Sb.

Schválený 16. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 6. 2019  

159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon 198/2009 Sb.

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zákon 73/2011 Sb.

Schválený 9. 2. 2011 Účinný 25. 3. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Vyhláška 176/2009 Sb.

Schválený 5. 6. 2009 Účinný 21. 8. 2009 Novelizovaný: 28. 3. 2018  

176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška 191/2009 Sb.

Schválený 23. 6. 2009 Účinný 1. 7. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2010 Zrušen: 1. 8. 2012  

191/2009 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zákon 151/2011 Sb.

Schválený 28. 4. 2011 Účinný 7. 6. 2011  

151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 227/2000 Sb.

Schválený 29. 6. 2000 Účinný 1. 10. 2000 Novelizovaný: 1. 5. 2014 Zrušen: 19. 9. 2016  

227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Zákon 148/1998 Sb.

Schválený 11. 6. 1998 Účinný 1. 11. 1998 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Zákon 365/2000 Sb.

Schválený 14. 9. 2000 Účinný 23. 10. 2000 Novelizovaný: 1. 8. 2020  

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Zákon 127/2005 Sb.

Schválený 22. 2. 2005 Účinný 1. 5. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2020  

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Nařízení 222/2011 Sb.

Schválený 29. 6. 2011 Účinný 1. 9. 2011 Zrušen: 1. 1. 2017  

222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Zákon 258/2011 Sb.

Schválený 4. 8. 2011 Účinný 12. 9. 2011 Zrušen: 1. 10. 2016  

258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

15/2005 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

177/2009 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

3/2015 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

561/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

48/1997 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020