Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon 306/1999 Sb.

Schválený 18. 11. 1999 Účinný 3. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Zákon 257/2001 Sb.

Schválený 29. 6. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Zákon 91/1993 Sb.

Schválený 12. 2. 1993 Účinný 1. 4. 1993  

91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Zákon 89/1995 Sb.

Schválený 20. 4. 1995 Účinný 15. 6. 1995 Novelizovaný: 21. 8. 2020  

89/1995 Sb., o státní statistické službě

Zákon 94/1963 Sb.

Schválený 4. 12. 1963 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

94/1963 Sb., o rodině

Zákon 200/1990 Sb.

Schválený 17. 5. 1990 Účinný 1. 7. 1990 Novelizovaný: 31. 5. 2017 Zrušen: 1. 7. 2017  

200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon 116/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 19. 10. 2005 Zrušen: 1. 1. 2014  

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon 1/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2013  

1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon 174/1968 Sb.

Schválený 20. 12. 1968 Účinný 1. 1. 1969 Novelizovaný: 1. 1. 2017  

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 120/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 23. 4. 1990 Novelizovaný: 1. 1. 2007  

120/1990 Sb., kterou se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Zákon 109/2002 Sb.

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon 373/2011 Sb.

Schválený 6. 11. 2011 Účinný 1. 4. 2012 Novelizovaný: 1. 5. 2020  

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Nařízení 289/2002 Sb.

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 10. 2004 Zrušen: 1. 7. 2015  

289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Zákon 117/1995 Sb.

Schválený 26. 5. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon 40/1964 Sb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon 82/1998 Sb.

Schválený 17. 3. 1998 Účinný 15. 5. 1998 Novelizovaný: 1. 4. 2020  

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon 455/1991 Sb.

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon 2/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 28. 12. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 1999  

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon 2/1991 Sb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Zákon 561/2004 Sb. N

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

15/2005 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

177/2009 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

3/2015 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

561/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

48/1997 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020