Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Vyhledávaní

Seřadit podle:

Výsledky vyhledávání

Pracovní situace

Státní symboly

Publikováno:

§ 2 Velký a malý státní znak (1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou

Pracovní situace

Publikováno:

Pracovní situace

Postup obsazování volných pracovních míst

Publikováno:

Modelový postup obsazování volných pracovních míst vychází z plánování zaměstnanců (stanovení současné i perspektivní potřeby obsadit volná pracovní místa, odhadu pokrytí této potřeby z vnitřních i vnějších zdrojů zaměstnanců a návrhu řešení předpokládaného ned

Pracovní situace

Oblasti plánování zaměstnanců

Publikováno:

Plánování zaměstnanců zahrnuje: Plánování potřeby zaměstnanců (poptávky po zaměstnancích). Zaměstnavatel předvídá, kolik a jaké zaměstnance bude pravděpodobně krátkodobě (během následujícího roku) i dlouhodobě (během následujících tří až pěti let) potřebovat, a

Pracovní situace

Získávání zaměstnanců

Publikováno:

Stanovení vhodné metody získávání zaměstnanců Stanovení vhodné metody získávání zaměstnanců závisí na mnoha okolnostech, například: jaké pracovní místo obsazujeme, zda oslovujeme vnitřní, nebo vnější zdroje zaměstnanců, jaké jsou požadavky a podmínky volného pracov

Pracovní situace

Výběrový pohovor

Publikováno:

Účelem výběrového pohovoru je: ověřit a doplnit rozhodné údaje o uchazečích, posoudit způsobilost, chování a motivaci uchazečů, informovat uchazeče o podmínkách práce a zaměstnání, zjistit představu uchazečů o podmínkách práce a zaměstnání. Zpravidla používáme ta

Pracovní situace

Adaptace zaměstnanců

Publikováno:

Účel adaptace zaměstnanců Adaptace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální procedury spojené s informováním, odborným zapracováním a sociálním začleněním přijatého zaměstnance v novém zaměstnání. Adaptovaný zaměstnanec je připraven vykonávat požadovanou práci. A

Pracovní situace

Řízení pracovního výkonu

Publikováno:

Pojetí pracovního výkonu Pracovní výkon je výsledek práce a chování zaměstnance vyjádřený: množstvím práce, kvalitou práce, včasností práce, přístupem k práci, přítomností v práci apod. Principy řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu je systematická

Pracovní situace

Hodnocení pracovního výkonu

Publikováno:

Forma hodnocení zaměstnanců Rozlišuje se neformální a formální hodnocení zaměstnanců: Neformální hodnocení se uplatňuje průběžně při zkoumání a posuzování pracovního výkonu podřízeného zaměstnance v průběhu určitého období, kdy vedoucí zaměstnanec řídí a vede

Pracovní situace

Pojetí vzdělávání zaměstnanců

Publikováno:

Zaměstnavatel vzdělává zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu v současnosti i v budoucnosti. Vzdělávání připravuje zaměstnance na změny podmínek a požadavků pracovních míst. Připravenost na změny, spojená se schopností a motivací zam

Pracovní situace

Publikováno:

Pracovní situace

Složky platu ve veřejném školství

Publikováno:

Nároková složka platu – nárok na plnění, které je zaměstnavatel povinen poskytnout, jestliže zaměstnanec splní sjednané předpoklady a podmínky. Nenároková složka platu – složka platu, na kterou vzniká nárok až na základě zvláštního rozhodnutí zaměstnavatele o jejím p

Pracovní situace

Organizace pracovní doby

Publikováno:

Organizace pracovní doby určuje časovou využitelnost zaměstnanců a ovlivňuje jejich motivaci, schopnosti, výsledky i chování v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Organizace pracovní doby vyc

Pracovní situace

Platový výměr

Publikováno:

V platovém výměru musí být obsaženy následující údaje: platová třída a platový stupeň, do kterých je zaměstnanec zařazen, výše platového tarifu, ostatní pravidelně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek, specializační příplatek pedag

Pracovní situace

Úvod ke spisové službě

Publikováno:

Definice spisové služby Jednou z provozních činností školy je péče o dokumenty, jejich oběh a následná archivace, příp. skartace, souhrnně nazývaná „výkon spisové služby“. Dle příslušných legislativních předpisů znamená výkon spisové služby zajištění odborné sp

Pracovní situace

Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání

Publikováno:

Životopis (spolu s žádostí o zaměstnání) řadíme mezi nejběžnější a nejdůležitější dokumenty, jejichž zaslání požadujeme od uchazečů o zaměstnání v souvislosti s obsazováním volných pracovních míst ve škole. Údaje obsažené v životopisech identifikují a charakter

Pracovní situace

Personální evidence

Publikováno:

Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci vyžaduje přesné, úplné a spolehlivé personální údaje o zaměstnancích, pracovních místech i personálních činnostech, které zaměstnavateli poskytuje odpovídající perso

Pracovní situace

Publikováno:

Pracovní situace

Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Publikováno:

Tedy jedná se o: zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace. Zaškolení (a zaučení) Podle platné právní úpravy obsažené v ustanovení § 228 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zaškolit nebo zaučit zaměst

Pracovní situace

Kvalifikační dohoda

Publikováno:

Podle ustanovení § 234 odst. 1 zákoníku práce (dále jen „ZP“) je součástí takové dohody zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo