Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Veřejné zakázky

Hodnocení nabídek

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle...

Otevírání obálek

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Dříve, než se začnou otevírat obálky s nabídkami, ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek. Pokud tak veřejný zadavatel stanoví, je komisí pro otevírání obálek hodnotící komise.

Písemná zpráva zadavatele

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 85 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách má zadavatel povinnost vypracovat písemnou zprávu o veřejné zakázce, a to jak v případě, že byla uzavřena smlouva podle § 82 zákona o veřejných zakázkách, tak i v případě, že zadávací řízení bylo zru...

Podávání nabídek

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Výzva k podávání nabídek a prokazování kvalifikace musí obsahovat lhůtu a místo pro podávání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být u podlimitních veřejných zakázek kratší než 15 dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Posuzování nabídek

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Posouzení nabídek nelze zaměňovat s hodnocením nabídek. Pouze ty nabídky, které vyhoví požadavkům posouzení, postupují do další fáze a jsou hodnoceny. Při posuzování hodnotící komise přezkoumává formální i obsahovou stránku nabídky. Přezkoumání sp...

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Škola zjistí, zda plánovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na základě stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Škola (zadavatel) tedy musí stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, i když předpokládá, že se bude...

Výběr nejvhodnější nabídky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky může pouze zadavatel, nikoli hodnotící komise. Nevylučuje se však, aby ten, kdo jedná jménem zadavatele, byl současně členem hodnotící komise. Nejvhodnější nabídka se vybírá podle kritérií stanovených již v...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele