Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Povinná školní docházka

Kam sahá působnost rodičů

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Říkáme-li, že škola má právo a povinnost postihovat pouze to chování a jednání žáka, které se odehrává na půdě školy, resp. které má souvislost se vzděláváním, musíme také říci, že postavení rodičů je v jistém smyslu opačné – rodiče mají primární ...

Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Povinnost zákonných zástupců zajistit řádnou docházku dítěte do školy má svůj ústavní i mezinárodněprávní základ. Podle čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je právo na vzdělání jedním ze základních lidských práv. Současně však platí, ž...

Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Speciální pravidlo spolupráce spádové školy a obecního úřadu je vymezeno v § 36 odst. 8 školského zákona: Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povin...

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Úvodem alespoň připomeňme, že přestože to budou nejčastěji rodiče, kdo bude za žáka ve vztahu ke škole odpovídat, školský zákon spojuje práva a povinnosti s pojmem „zákonný zástupce“, který pro své potřeby také vymezuje (ust. §183 odst. 7). Zákonn...

Základní povinnosti žáků podle školského zákona

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Dosud bylo pojednáno o povinnostech rodičů (zákonných zástupců) žáků, neboť ti se jako dospělé osoby přinejmenším spolupodílejí na úspěšném vzdělávání žáka a úspěšném průběhu jeho povinné školní docházky. Pochopitelně to ale neznamená, že základní...

Kategorie pracovních situací