Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Doplňkové děti - MŠ

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V souladu s § 34 odst. 9 školského zákona vzdělává-li se v mateřské škole pravidelně kratší dobu, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povole...

Oznámení rozhodnutí

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně...

Povinné předškolní vzdělávání N

Autor/autoři: Barbora Votoupalová

Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto člá...

Přerušení a zastavení správního řízení

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V praxi mateřských škol správní řízení na žádost může být přerušeno, jestliže ředitel mateřské školy vyzval zákonného zástupce (rodiče) k odstranění nedostatků žádosti. Zákonnému zástupci dítěte (uchazeče) je doručena výzva k odstranění nedostatků...

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv N

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s., Ombudsman

Doporučení je určeno zejména ředitelkám a ředitelům mateřských škol, jejichž zřizovatelem jsou obce či svazky obcí, krajským úřadům, které posuzují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, zřizovatelům, České školní inspekci, rodičům či jiným...

Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ve výlučné kompetenci ředitele dané mateřské školy. Jedná se o řízení zahájené na žádost, kterou jménem nezletilého dítěte podává zákonný zástupce. Stejně jako v případě základního či střed...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele