Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Práva a povinnosti školy

Bezplatné poskytování učebnic N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách,...

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu N

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v soul...

Kam sahá působnost školy

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Škola má právo (a současně povinnost) reagovat pouze na to chování a jednání žáků, které se odehrává na půdě školy, popřípadě má souvislost se školním vyučováním a poskytováním vzdělávání ve školách (obdobně to platí i pro poskytování výchovy, vzd...

Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Autor/autoři: Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN) je podmíněna multidisciplinární (mezioborovou) spoluprací zainteresovaných odborníků. Cílem multidisciplinární spolupráce je především rychlé a efektivní sdílení informací, odborná ...

Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Možnost, resp. povinnost opakovat ročník, upravuje § 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Policie ve škole N

Autor/autoři: Luděk Cuták

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených z...

Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti) N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

O předávání informací o žákovi zákonným zástupcům obvykle pochybnosti nepanují. Objevuje se ale otázka, zda je možné informace poskytnout i novému partnerovi rodiče, který se informací domáhá s odkazem na § 885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko...

První kroky při vymáhání dlužného školného N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

S řešením dlužného školného se čím dál častěji potýkají nejen soukromé školy různého stupně, ale i mateřské školy. Vzhledem k tomu, že ředitelé škol obvykle nejsou právníci, může v postupu při vymáhání dluhu dojít k pochybení.

Spolupráce rodiny a školy A

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

V neposlední řadě je třeba zdůraznit povinnost zákonných zástupců žáků dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. Jde o nástroj bezprostřední spolupráce š...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele