Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Spisová služba

Další postupy ve spisové službě

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Vedení spisové služby v mimořádných situacích ve škole; spisová rozluka; kontrola plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, sankce.

Interní dokumentace

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Proces vydání interních předpisů, formální náležitosti Povinnost a možnost vydat interní předpisy – přehled

Kdy použít hlavičkový papír

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se...

Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této f...

Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné

Autor/autoři: Viktor Hřebačka, Miloslav Kvapil

Zákon o registru smluv: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je platný od 14. 12. 2015, tedy již více než dva...

Odesílání a ukládání dokumentů

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo, způsoby a náležitosti odesílání dokumentů ze školy. Přechodné a následné ukládání dokumentů ve škole. Postup ukládání dokumentů a spisů do spisovny školy a její zabezpečení a provoz.

Příjem a evidence dokumentů ve škole

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Definování druhů a forem dokumentů. Způsoby příjmu dokumentu ve škole. Způsoby evidence dokumentů úředního charakteru a těch ostatních. Specifická evidence dokumentů dle právních předpisů. Náležitosti správné evidence dokumentů.

Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce

Autor/autoři: Viktor Hřebačka

Lhůty, sankce a odpovědnosti, které vyplývají ze zákona o registru smluv.

Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování

Autor/autoři: Viktor Hřebačka

V tomto díle se zaměříme na nejčastější chyby, se kterými se denně v rámci monitoringu setkáváme. A jelikož by bylo bezpředmětné pouze poukazovat na chyby, zaměříme se i na to, jak tyto chyby vznikají, jak je řešit a jak chybovosti předcházet.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele