Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři JUDr. David Borovec

Poradenské služby v oblasti pracovního práva.

Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, obor Právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pokračuje ve studiu doktorského studijního programu, obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze při katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci své publikační a lektorské činnosti se věnuje nejen obecným pracovněprávním otázkám a jejich dopadům na personální řízení, ale také propojení pracovního práva s potřebami školské praxe.

Počet článků autora: 17


Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít pouze za předpokladu, že se obě strany – zaměstnavatel (ředitel školy) i zaměstnanec – dohodnou na ukončení pracovního poměru a dni, ke kterému pracovní poměr skončí.

Druhy dovolené

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Jedním z neoddiskutovatelných témat pracovněprávních vztahů je dovolená, která pro zaměstnance představuje dobu odpočinku potřebného po vykonané práci – možná dvojnásob to platí pro školství, kde se dovolená čerpá zejména v létě, kdy je ve školách...

Konkrétní určení dovolené

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Vzhledem k tomu, že rozvrh dovolených není závazný, je ředitel školy (zaměstnavatel) povinen podle § 217 odst. 1 zákoníku práce písemně oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší dob...

Kvalifikační dohoda

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Kvalifikační dohoda, jejíž právní úprava je obsažena v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.

Obecné určování dovolené

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Ačkoli se řada pravidel určování dovolené od 1. 1. 2012 v důsledku tzv. věcné novely zákoníku práce změnila, stále zůstal zachován princip dominantního postavení zaměstnavatele, který „standardně“ určuje zaměstnancům termín čerpání dovolené.

Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Platový výměr

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Platový výměr je upraven v ustanovení § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen jej v písemné formě vydat zaměstnanci v den jeho nástupu do práce.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Vzhledem k tomu, že otázka překážek v práci na straně zaměstnance, resp. nároku na poskytnutí volna a nároku na náhradu mzdy, je v praxi zaměstnavatelů stále diskutovaná, přinášíme níže výčet jiných důležitých osobních překážek v práci na straně z...

Kategorie pracovních situací