Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Studium pro výchovné poradce

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 28 800 Kč

Kurz je organizován podle §8 vyhlášky č. 317/2005 a v souladu s §24 odst. 2 zákon č. 563 /2004. Jeho cílem je rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců. Kurz je akreditován pod č. j. ...

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

Termín od 02.10.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 22 500 Kč

Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovn...

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

Termín 01.01.2018 Vzdělavatel: Ing. Eva Fanfulová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Plzeň, Čermákova 18 Cena: 600 Kč

Jedná se o aktuální neakreditovanou nabídku školám. Konzultace je určena managementu mateřských a základních škol, především koordinátorům ŠVP. Je zaměřena na možnosti dílčích úprav konkrétních ŠVP jednotlivých škol v systému InspIS ŠVP vytvořeném ČŠI. Slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP n...

To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska

Termín 04.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Dana Hrušková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 1 200 Kč

~~ . V semináři se učitelé seznámí se základními zeměpisnými údaji, s nejznámějšími místy, městy a památkami, s nádhernou švýcarskou krajinou, se švýcarskými produkty a pokusí se alespoň trochu proniknout do švýcarské němčiny. Vše bude pojato velmi prakticky, aby si učitelé rovnou odnesli připrav...

Konverzační kurz anglického jazyka Uherský Brod

Termín od 04.01.2018 do 26.04.2018 Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: Uherský Brod, Základní škola, Na Výsluní 2047 Cena: 3 400 Kč

~~Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet s...

Didaktika cizojazyčné literatury vhodné pro šablonu III/2.1.c

Termín 09.01.2018 Vzdělavatel: PhDr. Eva Skopečková, Ph.D Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Plzeň, Čermákova 18 Cena: 930 Kč

Kurz Didaktika cizojazyčné literatury je koncipován pro učitele anglického jazyka na základních a středních školách. Účastnící kurzu se učí vyhledávat a zpracovávat vhodné autentické texty tak, aby rozvíjeli nejen komunikativní kompetence svých žáků, ale i jejich motivaci k osvojení anglického ja...

Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČSR prostřednictvím netradičních didaktických pomůcek

Termín 09.01.2018 Vzdělavatel: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 0 Kč

     Závěrečné události velkého světového konfliktu po vstupu USA do války, ruské revoluce roku 1917 nebo anabáze československých legií a vznik našeho samostatného státu v roce 1918 vytvořily v dobových i současných médiích a masmédiích nesmazatelnou stopu. Proč a jak je vhodné využít k výkladu ...

Tvořivá geometrie pro ZŠ

Termín od 10.01.2018 do 11.01.2018 Vzdělavatel: RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Zlín, Potoky 267 Cena: 1 600 Kč

Ve dvoudílném vzdělávacím programu lektorka seznámí učitele s metodami a formami práce ve vyučování geometrického učiva v matematice vedoucími jejich žáky k pochopení smyslu znalostí geometrických principů pro reálný život. Účastníci si formou pracovních dílen vyzkouší činnosti, které zlepšují ma...

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Termín od 10.01.2018 do 29.05.2018 Vzdělavatel: Mgr. Kamila Bobysudová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Cena: 2 800 Kč

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na školách. Studium budoucích mentorů je zaměřeno na osvojení dovedností v poradenském procesu, přičemž mentoring je druhem poradenství. Vzdělávání je orientováno obecně na poradenské, konz...

Marie Terezie - žena na trůnu

Termín 10.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Ivan Bauer Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2 Cena: 750 Kč

Jeden z cyklů stavebnicově řešených didaktických seminářů se věnuje období Marie Terezie a ukazuje na širších tematických blocích hlavní tendence a kontury daného období. Jeho těžiště je v praktických ukázkách a důraz na metodických a didaktických postupech, jak historická fakta předat a jak si o...

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

Termín od 11.01.2018 do 25.10.2018 Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Olomouc, Wellnerova 25 Cena: 5 000 Kč

Jazykově-metodický kurz je určený zejména těm, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a hledají přímo použitelné náměty pro výuku angličtiny v MŠ. Vzdělávací program je rozdělen do 10 modulů. Každý modul v rozsahu 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivity. Na metodickou ...

Čtyři kroky k inkluzívní škole II. Valašské Meziříčí

Termín od 15.01.2018 do 30.03.2018 Vzdělavatel: Mgr. Simona Bělohlávková, Mgr. Lenka Opravilová, Mgr. Marika Kropíková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376 Cena: 3 630 Kč

Jedná se o nedělitelný vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata vycházejí z platné legislativy a z prakticky ověřených zkušeností lektorek v prostředí školy, která pracuje již mnoho let v duchu společného vzdělávání. Program je rozčleněn do čtyř kroků, které jso...

Chemie pro učitele základních a středních škol

Termín od 15.01.2018 do 30.03.2018 Vzdělavatel: Ing. Michal Rouchal, Ph.D., Dr., RNDr. Dalibor Dastych, Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275 Cena: 600 Kč

Primárním cílem vzdělávacího programu je poskytnout další vzdělávání v oblasti chemie učitelům, kteří vykonávají svoji pedagogickou činnost na gymnáziích, středních odborných, případně základních školách. V rámci setkání budou diskutována aktuální témata z oblasti organické, anorganické či analyt...

Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

Termín od 18.01.2018 do 30.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Markéta Pešťáková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 4 500 Kč

Dvoudílný vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj znalostí a kompetencí pověřených pedagogů v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Účastníkům bude představen obor kariérového vzdělávání a jeho význam pro osobnost žáka a jeho rozvoj. Vyučující se seznámí s poradenským procesem a přístupy...

Kariérové poradenství pro střední školy

Termín 18.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Markéta Pešťáková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 1 450 Kč

Vzdělávací program poskytne účastníkům seznámení s oblastí kariérového poradenství a osvojení základních postupů a technik. Vyučujícím bude představeno kariérové poradenství v celé své komplexnosti, získají nutné kompetence pro poradenství a seznámí se s aktivitami vhodnými k začlenění do vzděláv...

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

Termín 18.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Monika Fojtáchová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 Cena: 630 Kč

Vzdělávací program je zaměřen na efektivní spolupráci školy  se zákonnými zástupci, školními poradenskými pracovišti, OSPOD aj. V úvodní části  se účastníci seznámí se základními pravidly jednání a s možnými přístupy k řešení konfliktních situací. Bude vysvětlena důležitost potřeby jednotného pos...

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu změna 1. termínu konání

Termín od 19.01.2018 do 30.04.2018 Vzdělavatel: Mgr. Daniel Janata Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Zlín, Potoky 267 Cena: 3 360 Kč

~~Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na školách. Studium budoucích mentorů je zaměřeno na osvojení dovedností v poradenském procesu, přičemž mentoring je druhem poradenství. Vzdělávání je orientováno obecně na poradenské, ko...

Man kann nicht nicht kommunizieren!

Termín 25.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Dana Hrušková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 680 Kč

~~~~V semináři se zaměříme na rozvoj dovednosti komunikace, konverzace a nácviku různých komunikačních strategií. Pomocí mnoha příkladových situací, scének a konverzačních her budou učitelé, resp. poté jejich žáci ve výuce trénovat používání běžných řečnických prostředků, které pak budou moci sna...

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. databáze od ledna 2018

Termín od 25.01.2018 do 14.06.2018 Vzdělavatel: Lektoři NIDV Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 8 800 Kč

Studium pedagogiky b) - vychovatel s minimálně ukončenou VOŠ nebo asistent pedagoga s minimálně ukončeným středním vzděláním je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí pracovat jako vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Studium je realizová...

Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím (32 hodin)

Termín od 30.01.2018 do 29.06.2018 Vzdělavatel: Karl Francis Martin Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Zlín, Potoky 267 Cena: 3 400 Kč

~~Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet s...