Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Polytechnická výchova v mateřské škole

Termín 20.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupinyV úvodní části bude PLV zasazena do širších s...

První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení - KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín od 22.08.2019 do 23.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na úspěšnou jednodenní variantu a zařazuje nová témata k nejčastějším problémům, s nimiž se nově nastoupivší ředitelé potýkají. Větší časový rozsah umožňuje participativnější a aktivnější metody práce. Součástí programu bude práce s kazuistikami, neboť nově jmeno...

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

Termín 27.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu čtenářské gramotnosti věnovaný komplexní problematice psaní v 1. třídě od grafomotoriky po psací písmo. Psaní a čtení patří k základním složkám čtenářské gramotnosti a je důležitou formou komunikace. Počáteční nácvik psaní a čtení ovlivňuje budoucí úroveň schopností p...

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint

Termín od 27.08.2019 do 12.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na pokročilé funkce aplikací kancelářského balíku Office, které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.Používání kancelářských programů ...

Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním - SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené prakt...

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost. Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále po...

Počítačová kriminalita, kyberšikana

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na aktuální problematiku počítačové kriminality, na možnosti, jak proti tomuto jevu preventivně v podmínkách škol působit. Přináší základní aktuální informace o celé problematice, znalosti pomohou pedagogům působit v tomto oboru primární prevence co nejefektivněji.Vlastní obsah...

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena ...

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí

Termín 10.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na informativní vstup do problematiky supervize a intervize a jejich využití v pedagogickém prostředí, na význam a přínos těchto technik pro zkvalitnění práce škol. Obsah – témata:- supervize a její přínos pro pedagogickou praxi – efektivní metoda k řešení náročných situací v p...

Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

Termín 18.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost ...

Pozor, nový termín! Nápadník do hodin matematiky - úvod

Termín 25.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář se zaměří na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy. Seminář nabídne účastníkům hry s matematickou tematikou pro utužení třídního kolektivu a posílení sociálních vazeb či relaxační a protahovací cvičení, nezbytná ...

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2019/20)

Termín 04.10.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve ...

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝUKY PRÁVA NA SŠ (2020)

Termín 29.01.2020 Instituce: EDUKO nakladatelství Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc Cena: 600 Kč

Nový podrobnější cyklus seminářů pro vyučující předmětu právo. OBSAH SEMINÁŘE: Pojem práva Právní normy Prameny práva Systém práva a právní kultury

METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM I. V ZŠ A SŠ

Termín 30.01.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Místo konání: Žerotínova 1124/35, Praha 3 Cena: 1 350 Kč

Datum: 30. ledna 2020 (9:00 – 16:00 hodin) Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Lektoruje: PhDr. Kristýna Titěrová, Mgr. Petra Vávrová Rozsah: 8 vyučovacích hodin Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným ma...

Jak rozvíjet matematickou gramotnost u žáků na 1. stupni ZŠ aneb Nebojme se učit jinak!

Termín 03.02.2020 Instituce: Nakladatelství Fraus Cena: 2 100 Kč

Zajímáte se o výuku matematiky orientovanou na budování schémat (VOBS)? Chcete tuto metodu vyzkoušet a nevíte jak na to? Na tomto semináři se seznámíte se základními principy konstruktivistického pojetí výuky v hodinách matematiky. Žáci zde své poznatky budují na základě zkušeností s matematickým...

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝUKY PRÁVA NA SŠ (2020)

Termín 04.02.2020 Instituce: EDUKO nakladatelství Místo konání: budova METEOR C, Thámova 681/32, Praha Cena: 600 Kč

Nový podrobnější cyklus seminářů pro vyučující předmětu právo. OBSAH SEMINÁŘE: Pojem práva Právní normy Prameny práva Systém práva a právní kultury

Pohybové hry pro děti školního věku

Termín 05.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Obsahem vzdělávacího programu je nastínění možností jak zpracovat a využít pohybové hry k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem odpoledne ve školní družině v rámci přípravy n...

Rozvoj matematické gramotnosti v praxi

Termín 05.02.2020 Instituce: Nakladatelství Fraus Cena: 990 Kč

Začínáte s výukou matematiky dle metody prof. Hejného a zajímá Vás, jak hodina takové matematiky vlastně vypadá? Nebo už ji nějaký čas používáte a chcete vědět, jak to dělají jinde? Přijďte se podívat na otevřenou hodinu matematiky na 1. stupni. Uvidíte výuku vedenou zkušeným pedagogem, který při...

Nápady a aktivity podporující rozvoj matematické gramotnosti na prvním stupni ZŠ

Termín od 06.02.2020 do 07.02.2020 Instituce: Nakladatelství Fraus Cena: 4 700 Kč

Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí získat nové nápady a podněty podporující rozvoj matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. Na úvod si vymezíme, co znamená pojem matematická gramotnost, následně se seznámíme s aktivizačními metodami a nápady, které lze v hodinách matemati...

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (v Liberci)

Termín 07.02.2020 Instituce: Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre Místo konání: Liberec (místo bude upřesněno) Cena: 2 100 Kč

Během semináře si vyzkoušíte různé laboratorní úlohy zaměřené na mezipředmětové vztahy chemie s fyzikou a biologií/přírodopisem. Tyto úlohy budou vedeny ve stylu badatelsky orientované výuky. Poté bude následovat rozbor úloh z pedagogicko-didaktického hlediska, výhody a nevýhody úloh vyžadující z...