Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

"ŠABLONA" - Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole

Termín 21.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Obsahem školení je vymezení pojmu polytechnická výchova a její složky (přírodovědná, technická a environmentální); integrace polytechnické výchovy do RVP PV; Technické vzdělávání v MŠ; Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy; Oblasti pracovních činností; Praktické ukázky z oblasti pra...

Kooperativní a párové metody učení

Termín 22.01.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6 Cena: 1 390 Kč

Seminář kooperativního a párového učení probíhá formou skupinové práce po 2/3/4 účastnících. Je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na všech typech základních a středních škol. Výběr aktivit se co nejvíce řídí zaměřením učitelů a jejich předmětovými preferencem...

„ŠABLONA“ – Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T

Termín 27.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Účastníkům semináře budou prezentovány metody efektivního učení, rozvoje paměti (snadné učení encyklopedických znalostí (názvy, cizí slova, jména, letopočty, údaje apod.) pomocí metodického využívání paměťových technik a pomůcek a to v celé předmětové skladbě. Dále práce s knihou, metoda PRQST, p...

"ŠABLONA" - Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Termín 28.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílit nabídku a kompetence pedagogů MŠ v oblasti vzdělávání a péče o děti do tří let. Účastníci společně s ...

Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“

Termín 28.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na období před nástupem dítěte do 1. třídy – od legislativy přes teoretická východiska až po návrhy na praktické činnosti pro rozvoj schopností a dovedností předškoláků.   Školení reflektuje tato témata: ukotvení povinné školní docházky v legislativě seznámení s požadavky,...

"ŠABLONA" - Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy

Termín 29.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Účastníci budou seznámeni s pojmem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují. Akcentována bude práce s třídním kolektivem, jako heterogenní skupinou, v duchu společného (inkluzivního) vzdělávání. Definována bude funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimat...

„ŠABLONA“ – Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T

Termín 03.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Účastníkům semináře budou prezentovány metody efektivního učení, rozvoje paměti (snadné učení encyklopedických znalostí (názvy, cizí slova, jména, letopočty, údaje apod.) pomocí metodického využívání paměťových technik a pomůcek a to v celé předmětové skladbě. Dále práce s knihou, metoda PRQST, p...

"ŠABLONA" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Termín 03.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem...

„ŠABLONA“ – Škola? V pohodě!

Termín 03.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na zá...

„ŠABLONA“ – Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení ef...

"ŠABLONA" - Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílit nabídku a kompetence pedagogů MŠ v oblasti vzdělávání a péče o děti do tří let. Účastníci společně s ...

Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na období před nástupem dítěte do 1. třídy – od legislativy přes teoretická východiska až po návrhy na praktické činnosti pro rozvoj schopností a dovedností předškoláků.   Školení reflektuje tato témata: ukotvení povinné školní docházky v legislativě seznámení s požadavky,...

Výtvarné činnosti pro děti do tří let

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

S přijetím dětí mladších tří let do mateřské školy si musí pedagog osvojit nové náměty a obsahovou stránku vzdělávání. Pedagog musí pochopit potřeby dětí, střežit jejich bezpečnost a odlišit zvláštnosti ve věkově heterogenní třídě. Seminář rozvine výtvarné (pracovní) aktivity uzpůsobené dětem mla...

„ŠABLONA“ – Škola? V pohodě!

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na zá...

„ŠABLONA“ – Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky

Termín 04.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář poskytne účastníkům seznámení se metodami kariérového poradenství a postupy, které lze využít pro práci s žáky ZŠ, SŠ, ŠD a SVČ.  Pedagogičtí pracovníci získají více znalostí a zdokonalí své kompetence, aby lépe a rychleji identifikovali silné stránky a nadání žáků a mohli lépe směřovat j...

Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Termín 05.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na seznámení s možnostmi využití výtvarné výchovy jako prostředníka pro spojení s různými souvislostmi a rozšířením poznatků dětí – historických, společenských, environmentálních a dalších. Účastníci získají základ pro vytváření zásobníku metodicky zpracovaných témat pro využit...

„ŠABLONA“ – Škola? V pohodě!

Termín 05.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na zá...

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti

Termín 05.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do výuky běžných mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin. Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit mu...

Keramika I. - nejen pro začátečníky

Termín 06.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 290 Kč

V prvním setkání ze tří si účastníci vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření. Jedná se o praktickou výtvarnou dílnu s názornými ukázkami, ve kterých si účastníci sami vyzkouší celý proces keramic...

„ŠABLONA“ – Škola? V pohodě!

Termín 06.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na zá...