Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Termín od 30.03.2020 do 31.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 2 790 Kč

V tomto vzdělávacím programu si prohloubíte znalosti v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámíme vás s tím, co je matematická gramotnost a proč je třeba ji rozvíjet. Naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k uče...

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Termín 31.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti. Vyzkoušíte si možnosti jejich využití při výchovné pr...

Návyky pro osobní rozvoj

Termín 07.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Obsahem tohoto vzdělávacího programu je práce na pedagogickém sebepoznání a sebevýchově. Seznámíte se s tím, jak lze v každém věku zvládnout sebeorganizaci, kterou budete moci následně uplatnit v práci se žáky, s kolegy a s rodiči. Ve spolupráci s lektorem budete hledat cesty, jak se vymanit ze ...

Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Termín 08.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání. Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady. Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé ...

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Termín 08.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástrojů, které budete moci využít ve své práci. ...

Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ

Termín 10.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Tento vzdělávací program zdůrazňuje potřebu oblasti polytechnického vzdělávání (PV) u dětí v předškolním věku a předpokládá aktivní zapojení účastníků. Seznámíme vás s tématem polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ a možnostmi, jak prostřednictvím tohoto vzdělávání rozvíjet osobnost dětí a přip...

Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Termín 15.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání. Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady. Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé ...

Komunikace s rodiči

Termín 15.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. To je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem. Seznámíme vás s metodami a radami...

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Termín 15.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách. Poskytneme vám důležité informace, které se týkají teoretických východisek (RVP PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci tří...

Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

Termín 15.04.2020 Instituce: Nakladatelství Pasparta Cena: 890 Kč

Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvyšuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny do pohybových a zájmových aktivit – jak ve škole, tak i v rámci různých volnočasových akcí. Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávaj...

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

Termín 16.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Poskytneme vám důležité informace a praktické náměty pro stanovování hranic při výchově dítěte v předškolních a školních zařízeních. Naučíte se, jak s přibývajícím věkem dětí tato pravidla a hranice upravovat. Celý seminář je zaměřen na potřebu vytvoření hranic (limitů) ve výchově dětí předškol...

Logopedie každý den cíleně a hravě

Termín 17.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Tento seminář je určen pedagogům MŠ, ZŠ a speciálním pedagogům, kteří úspěšně absolvovali studium pro logopedické asistenty. – Prohloubíte si znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.). – Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro spr...

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)

Termín od 17.04.2020 do 24.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 2 790 Kč

Seznámíme vás s aktuálním pojetím a významem polytechnické gramotnosti v kontextu české vzdělávací politiky. Budeme se zabývat jejím cílem, metodami, principy a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí v předškolním vzdělávání. Formou vlastního činn...

Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb

Termín 20.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Seznámíte se se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole – především s jejich potřebami ve vztahu k osobnosti pedagoga a legislativě, a to jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny. ...

Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ

Termín 20.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Seminář reaguje na potřeby MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí. V první části Vám lektor představí základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměří se...

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Termín 21.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a n...

Jak individualizovat, když je třída plná dětí

Termín 21.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Víte, jak individualizovat, když je třída plná dětí? Na semináři budeme reagovat na potřebu orientace v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí. Představíme vám teoretická východiska, která souvisí s tématem individ...

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Termín 21.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti. Vyzkoušíte si možnosti jejich využití při výchovné pr...

Návyky pro osobní rozvoj

Termín 22.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Obsahem tohoto vzdělávacího programu je práce na pedagogickém sebepoznání a sebevýchově. Seznámíte se s tím, jak lze v každém věku zvládnout sebeorganizaci, kterou budete moci následně uplatnit v práci se žáky, s kolegy a s rodiči. Ve spolupráci s lektorem budete hledat cesty, jak se vymanit ze ...

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Termín 22.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástrojů, které budete moci využít ve své práci. ...