Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Poradna

Poradna

Dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků na poradenskou problematiku.

Počet článků v rubrice: 36

Odklad školní docházky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Ráda bych se na vás obrátila s problémem a ověřila, že postup, který zamýšlím, je správný. V červu jsem v řádném termínu přijala dítě do 1. třídy a následně mu udělila odklad ŠD na základě zprávy PPP a pediatra. Nyní v září jsem dostala od rodičů ...

IVP

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Nejsem jistá, zda ve škole budeme postupovat správně, když: – Přijde-li z PPP zpráva z vyšetření, kde má žák zaškrtnuto „s IVP“ – zákonný zástupce již nemusí žádat ředitele školy o udělení povolení ke vzdělávání podle IVP? Stačí jen informov...

Úvazek

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Máme onkologicky nemocnou žákyni, která má přiznaný 5. stupeň PO, od 1. 9. jí byla SPC doporučena personální podpora pedagogická – stupeň 3, 20 hodin, tedy půl úvazku. O tento úvazek by měla zájem kolegyně, která však učí na plný úvazek. Lze mít n...

Pracovní smlouva asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Se zaměstnankyní máme sjednanou pracovní smlouvu na dobu určitou (do 31. 8. 2021) na činnost asistenta pedagoga (na základě doporučení ŠPZ – podpůrné opatření). Pokládáme tuto činnost za práce zvláštní povahy, tudíž pracovní smlouva byla prodlužov...

Kvalifikace

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

1. Dvě kolegyně začaly studovat PedF obor speciální pedagogika a mají hotové Bc., aktuálně ale na rok přerušily studium. Mohu je považovat za kvalifikované podle zákona o PP? 2. Asistentka pedagoga nemá maturitu, má hotový kvalifikační kurz pr...

Platová třída

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Řeším problém se zřizovatelem, vystudovaly mi výchovné poradkyně a já jsem je od 1. 1. 2021 zařadil do 13. PT včetně zástupkyň, které je řídí, protože dle katalogu prací vykonávají činnosti s tím spojené, navíc mám už nyní komplet profesionalizova...

Pedagogická intervence

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Chtěl bych poprosit o zodpovězení následující otázky: Naše paní učitelka má přidělený úvazek 17 hodin a k tomu realizovala pedagogickou intervenci v rámci doporučení PPP, na základě financování prostřednictvím výkazu R44 s tím, že byla hodnocena f...

Rozhodnutí ředitele školy a nesouhlas jednoho z rodičů žáka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Jeden ze zákonných zástupců žáka (matka) zažádal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu o individuální vzdělávání pro své syny (dne 27. 8. 2020), kteří navštěvují 4. ročník základní školy (celý školní rok 2020/2021). Rozhodnutí o povolení individuáln...

Postup školy při obvinění zákonného zástupce z týrání dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Šestnáctiletá studentka střední školy odešla od rodičů a nyní bydlí s příbuznými. S rodiči se nechce stýkat a viní je z týrání, u příbuzných je spokojená. Tento faktický stav však nebyl dosud potvrzen soudem ani rozhodnutím, ani předběžným opatřen...

Rozsah práce speciálního pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou státem, která vykonává činnost základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a činnost speciálně pedagogického centra. K pedagogickým pracovníkům speciálně pedagogického centra patří i speciáln...

Převedení na jiný druh práce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Pracuji jako učitelka ZŠ a MŠ speciální (pro žáky s poruchami autistického spektra). Paní ředitelka nám nařídila přijít 18. 5. do práce – s tím, že budeme našim žákům (těm, jejichž rodiče budou mít zájem) poskytovat sociální služby (protože speciá...

Pravidla pro hodnocení žáků maturitního ročníku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (adekvátní maturitním) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedostateč...

Povinnost školy vytvořit podmínky pro začínajícího učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Trestní odpovědnost učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Trestní odpovědnost učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Jaká je trestní odpovědnost pedagoga v tomto případě: Na škole v přírodě se opila žákyně základní školy. Když to zjistila učitelka, tato žákyně utekla do lesa, kde ji nakonec hledala horská služba. Rodiče i žákyně byli před školou v přírodě řádně ...

Žádost o slovní hodnocení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Musí být žádost zákonného zástupce žáka o slovní hodnocení doložena doporučením PPP?

Kdo je oprávněn udělit třídní důtku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Třídní důtka jako výchovné opatření může být udělována pouze třídním učitelem? Co když třídní učitel odmítá svému žákovi toto výchovné opatření udělit? Ostatní vyučující včetně výchovného poradce jsou pro udělení třídní důtky. Lze toto specifikova...

Pracovní poměr asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: JUDr. Petr Bukovjan Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Máme ve škole zaměstnanou na základě projektu školní asistentku. Pracovní poměr jí byl založen 3. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a následně dodatkem prodloužen do 31. 12. 2018. Paní bude ve škole pokračovat po 1. 1. 2019 jako asistentka pedagoga. Řešíme ...

Uvádění IVP na vysvědčení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V 8. ročníku máme žáka, který má přiznaný 3. stupeň PO. Zároveň má, dle doporučení PPP, zpracovaný IVP, je vzděláván dle minimálních nároků RVP ZV. Můžete mi poradit, jak tuto skutečnost vyjádřit na vysvědčení? Ptala jsem se v příslušné PPP a bylo...

Nutnost změny adresy školy na doporučení ŠPZ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

V září k nám do školy nastoupil nový žák, který má platné doporučení PPP na podpůrná opatření v 1., 2. a 3. stupni. Na doporučení je však uvedena původní škola žáka. Je to problém pro náš nárok na získání finančních prostředků na podpůrná opatření...

Vzdělání asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Mám vystudovanou Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Hned po ukončení školy jsem nastoupila jako vychovatelka školní družiny a stále se této profesi věnuji. Ve školství pracuji již 35 let, což znamená, že studium jsem zakonč...

Asistent pedagoga na střední škole a jeho zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Na naší škole zaměstnáváme asistenta pedagoga, který se stará o žáka na vozíčku. Chtěla bych se zeptat na jeho zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti - žádného jiného asistenta nezaměstnáváme. Můžeme za něho poslat k našemu žákovi j...

Nejvyšší počet žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Jsme standardní ZŠ. Ve 3. třídě budeme mít od září 2017 celkem 24 žáků. V této třídě jsou ovšem dva žáci s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně a oba mají (dle doporučení PPP) asistentku. Je nutné tuto třídu dělit při výuce cizího jazyka (angli...

Vyloučení žáka ze školní družiny

Datum: Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Je možné vyloučit účastníka ze školní družiny, pokud opakovaně porušuje vnitřní řád školní družiny? Je vulgární a má hrubé chování vůči vychovatelce i ostatním účastníkům. Ostatní účastníky fyzicky napadá.

Doporučení PPP

Datum: Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Obdrželi jsme doporučení PPP na jednoho žáka, který má stupeň podpory 2 a v pedagogické intervenci má stanovený počet 2 hodin jako normovanou finanční náročnost. Zajímá nás, jakou formou máme vykazovat, jestli zapisovat evidenci těchto hodin do zv...

Metodik prevence

Datum: Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Vychovatelka školní družiny se účastní studia pro školní metodiky prevence. Může jí být přiznán specializační příplatek a zároveň snížen pracovní úvazek?

Individuální vzdělávací plán

Datum: Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Na naši školu přestoupil na žádost rodičů žák, jehož výsledky vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny jsme obdrželi až po přijetí. V závěrech vyšetření stojí: Doporučujeme u žáka postupovat podle IVP, který bude inspirován přílohou RVP ZV LM...

Vyloučení za neomluvené absence

Datum: Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné vyloučit žáka ze školy za 60 hodin omluvené absence a 11 hodin neomluvené absence. Všechny omluvenky byly přijaty třídním učitelem, který mi následně sdělil, že začne s ředitelem pracovat na vylouče...

Tři dotazy na téma speciální pedagog ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Může ředitel školy zvýšit speciálnímu pedagogovi úvazek? Předpokládáme, že žáků s podpůrnými opatřeními vyššího stupně bude přibývat. Máme obavy, že v rámci polovičního úvazku nemůže jeden zaměstnanec obsáhnout veškerou práci jednak s dosavadními ...

Tři dotazy na téma speciální pedagog ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

V čem se bude lišit pracovní náplň speciálního pedagoga (dále jen „SP“) na základní škole pro zajištění personální podpory podpůrných opatření třetího stupně od dosavadní pracovní náplně? Na škole pracuje SP již mnoho let na poloviční úvazek finan...

Finanční příspěvek na integrované dítě se sluchovým postižením

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Jaké příspěvky může základní škola čerpat (případně čerpá automaticky), pokud má na prvním stupni základní školy integrovaného žáka s těžkým sluchovým postižením? Může získat finanční příspěvek například na nákup pomůcek, které tento žák vzhledem ...

Dar na asistenci dítěte

Datum: Autor/autoři: Matěj Nešleha Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla finanční dar ve výši 20 000 Kč pro dvě nezletilé děti, tělesně postižené, které jsou závislé na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu. Dar má být podle darovací smlouvy na osobní asistenci těchto dv...

Individuální vzdělávací plán pro matku na rodičovské dovolené

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Lze povolit v souladu s § 18 školského zákona individuální vzdělávací plán studentce SŠ, která je na rodičovské dovolené a má představu, že by se do školy dostavovala pouze na plánovaná přezkoušení?

Odpovědnost asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Mohou nastat a v praxi také nastávají situace, kdy asistent pedagoga osobně manipuluje se žákem na vozíčku (např. na toaletě, kde vyučující fyzicky vůbec není přítomen, nebo při cestě do tělocvičny, kdy musí jít jinou, bezbariérovou cestou než zby...

Nárokovost IVP v případě "žáků sportovců"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Učím na střední škole, kde IVP mají především studenti sportovci. Do jaké míry se jich týkají novinky v IVP, jako třeba nárokovost IVP na základě doporučení ŠPZ? Dříve měl poslední slovo ředitel, což právě u studentů sportovců bylo, obzvlášť v mat...

Odborná kvalifikace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Nejsme si zcela jisti, zda pedagog, který absolvoval magisterské studium na PedF, učitelství pro 1. nebo 2. stupeň základní školy, je způsobilý pracovat na ZŠ praktické a speciální jako speciální pedagog bez doplňujícího studia speciální pedagogik...