Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inkluze

Inkluze

Počet článků v rubrice: 26

Inkluzivní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Václav Podhorský Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

V následujícím textu bych rád čtenářům nabídl alespoň krátký vhled do problematiky zavádění inkluzivního vzdělávání. Asi by bylo možné vystačit pouze s mimoprávními argumenty – přičemž tímto nenarážím ani tak na iracionální a paušální odmítnutí in...

Město Ostrava díky projektu podporuje v 25 základních školách financování podpůrných pozic

Datum: Autor/autoři: Karin Daňková Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Město Ostrava realizuje již třetí inkluzivní projekt, který je hrazen z prostředků Evropské unie. Účelem projektu je zajistit a udržet odborné personální pozice ve školách, které pomohou pedagogům zabezpečit rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a...

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová , Gabriela Kermesová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Speciálního pedagoga či školního psychologa ve svém školním poradenském pracovišti již některé školy mají. Na sociální pracovníky jsme však zvyklí spíše na úřadech či v různých zařízeních sociální péče. Pokud ale máte ve škole například velký poče...

S čím bojují a co potřebují rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním

Datum: Autor/autoři: Jaromír Mazák Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Článek shrnuje vybrané výstupy výzkumu, který zadal nadační fond Abakus s cílem zmapovat potřeby rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním a na základě toho cíleně navrhovat grantové výzvy a vybírat takové nástroje, které tyto potřeby řeší. Výzkum r...

Dlouhodobé uzavření škol je pro děti rizikem a jeho následky budou citelné

Datum: Autor/autoři: Klára Šimáčková Laurenčíková , Lenka Hečková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol a vzděláváním distančním způsobem, ke kterému zdaleka ne všechny děti (a jejich rodiny) mají vhodné podmínky a potřebné kompetence , těžce dopadá na řadu z nich. Negativn...

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách

Datum: Autor/autoři: Barbora Šebová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Po první vlně epidemie koronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během pandemie mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém ...

Nerovnosti ve vzdělávání dětí v režimu výuky na dálku

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Současná situace klade vysoké nároky na všechny zúčastněné a ne vždy se daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany školy, možnostmi dětí a kapacitami jejich rodičů. Nouzová opatření v reakci na hrozící pandemii onemocnění COVID-19, kt...

Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě - 1. část

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Rodiče se často ptají, zda je nutné a přínosné vědět, jestli je jejich dítě intelektově nadané (tzv. MiND dítě 1) ). Učitelé zase jak jim tato informace pomůže ve výuce. Dost často totiž převládá názor, že intelektově nadané děti žádnou podporu ne...

Několik poznámek k podpoře vzdělávání nadaných

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Při sledování a hodnocení vzdělávání se Česká školní inspekce dlouhodobě zaměřuje také na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Z nejrůznějších šetření se ukazuje, že oblast podpory a vzděláv...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona. Část 2

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Před prázdninami jste se seznámili s první částí dezinformací o tzv. inkluzi, které publikoval představitel spolku Pedagogická komora na svém blogu. Závěr článku současně obsahoval příslib pokračování – tady je.

Stav tzv. inkluze v ČR očima vybraných statistik

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Obvykle se o tzv. inkluzi1) hovoří na základě jednotlivé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo s oporou o tvrzení zájmových skupin ředitelů, učitelů, speciálních pedagogů, méně často již rodičů žáků, který...

Zvláštní vzdělávání zdravotně hendikepovaných dětí v Číně

Datum: Autor/autoři: Wu Yajing , Dalibor Formánek Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Advokátní kancelář Holubová advokáti, s. r. o., pravidelně hostí praktikanty z různých zemí světa. Naše současná praktikantka Jane Wu z Číny společně s Daliborem Formánkem připravila přehled toho, jak jsou v Číně vzdělávány děti s hendikepem. Shrn...

Kam kráčí české speciální školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Školy zřízené pro žáky s konkrétním druhem zdravotního postižení v České republice existují mnoho desítek let, jejich zakládání sahá do 19. století a počátku 20. století. Za jejich vznikem ve většině případů stáli osvícení lékaři, kteří hledali ce...

Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání: Ohlédnutí za konferencí

Datum: Autor/autoři: Anna Simonová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Otázka inkluze ve vzdělávání hýbe jak odbornou, tak laickou veřejností. Velký zájem o toto téma ukázala i konference s názvem Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání, která proběhla 17. října pod záštitou neziskové organizac...

Šikana a inkluzivní vzdělávání, 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Michal Kolář Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Společné vzdělávání nese riziko výskytu šikanování. S tímto faktem je nutné počítat. Přitom šikana ve škole je sama o sobě vážným problémem.

Co prozrazuje mapování stavu inkluze?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Jak v současnosti vypadá společné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách? Na to připravují odpověď odborníci, psychologové a speciální pedagogové, kteří v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování mapují stav inkluze na SŠ a ...

Děti mají obrovské vnitřní zdroje, se kterými dokážou pracovat

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michaela Dostálová Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Ačkoliv je společné vzdělávání tématem, o němž se v posledních letech velmi intenzivně mluví, je stále opředeno mnoha mýty či nejasnostmi. Ve školních kabinetech, třídách i domácnostech tak mohou panovat obavy z inkluze dětí s potřebou podpůrných ...

Strach z inkluze jako součást karnevalu

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V závěru loňského roku jsem dostal za úkol seznámit na valné hromadě naší školské asociace přítomné s problematikou „společného vzdělávání“. O tom, že to bude téma výbušné, jsem se přesvědčil už den předtím při neformálních diskusích a pozoroval j...

Zhodnocení prvního roku zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se SVP

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Před koncem školního roku 2016/2017 Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zadaly reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn ve vzd...

Skutky dostávají na frak, papíry vítězí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Opakovaně si kladu otázku, proč byla v českém školském systému zaváděna podpůrná opatření prvního stupně. Ta mají sloužit ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy; na úpravách vzd...

Rozvíjíme nadání na našich školách systematicky?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Litavský Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Centrum rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Jihomoravský kraj, město Brno a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádaly v Brně 14. 9. 2017 konferenci pro rozvoj nadání nazvanou zkráceně KORONA 2017. Jej...

Možnosti úprav výuky ve vzdělávání nadaných žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Růžičková Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Na nadané děti pamatuje české školství často jen okrajově. Množství nadaných dětí, zejména dětí s nadáním jiného než akademického typu, zůstane ve vzdělávacím systému zcela neidentifikováno. Ani k žákům, u kterých bylo nadání rozpoznáno, není ve v...

Mimořádně nadaní v novém systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Být nadaným či mimořádně nadaným dítětem je laickou a zatím mnohdy i odbornou veřejností obecně vnímáno jako mít ve škole výhodu oproti ostatním dětem, protože chytré dítě nepotřebuje ve škole nic navíc, všemu rozumí a lehce se učí. Kromě toho se ...

Inkluzi nelze podřídit pravidlům plánování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

V září 2016 vstoupila do života českého školství inkluze. Je docela dobře možné, že MŠMT si už odškrtlo splněný úkol a nahlásilo tento pozitivní krok do Štrasburku. Asi ještě nějakou chvíli budeme ukazovat spokojené integrované žáky i jejich rodič...

Metodické vedení posuzování odlišných vzdělávacích potřeb nesmí měnit právní předpisy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Žádná lidská činnost, která probíhá podle právních předpisů, se neobejde bez určitého druhu řízení. Hlavním smyslem řízení je zajistit pokud možno jednotné provádění konkrétní agendy. Čím více se tato činnost decentralizuje, tím se zvyšuje potřeba...