Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 408

Výpověď daná zaměstnanci v předdůchodovém věku

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ústavní soud nedávno řešil případ, ve kterém zaměstnanec nesplňoval předpoklady pro výkon práce ve školství. Zaměstnanec si své vzdělání studiem nedoplnil, a zaměstnavatel mu tak dal výpověď. Ačkoliv zaměstnavatel postupoval přesně tak, jak mu ukl...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvlášt...

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Článek je zaměřen na podstatné činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena. V části článku věnované vyhlášce č. 27/2016 Sb., o...

Poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé časté omyly provázející uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a porovnat podmínky uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka s použitím názorných příkladů vhodné nebo...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy - II. část

V listopadovém čísle jsme představily odlišné právní režimy, pod kterými mohou probíhat školní akce. V tomto čísle se zaměříme na tzv. školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstat...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatřen...

Reforma financování střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat základní pravidla financování středních škol, a to pedagogické a nepedagogické práce, která se od 1. 1. 2020 uplatní v rámci reformy financování regionálního školství. Text je věnován „běžným“ středním školám, a to gymnáziím...

Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Toto je pátý, závěrečný díl seriálu o školském rejstříku. Budeme se zabývat jednotlivými důvody pro výmaz školy, školského zařízení, oboru vzdělání nebo kapacity školy (školského zařízení) a jejich právními následky.

Školy a cestování žáků: I. část

Součástí školního roku je realizace různých školních a mimoškolních akcí. Jezdí se na výlet do adventní Vídně, na výměnný pobyt k partnerské škole nebo na lyžařský kurs. Jaký je však právní režim těchto školních akcí? Liší se, pokud si je škola po...

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. , Martin Bukovič Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Následující článek představuje čtvrtý díl seriálu o školském rejstříku. V první části článku rozebereme nejčastější typy žádostí o zápis změny údajů vedených v rejstříku a uvedeme, jaké náležitosti žádost musí mít, aby jí bylo možné vyhovět. Ve dr...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V tomto číslo Řízení školy nabízíme třetí ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků. V prvním článku jsme se věnovali představení samotných rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických ...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Činnost školní družiny a školního klubu v kontextu reformy financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenění základních pravidel financování školní družiny a školního klubu zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí od 1. 1. 2020.

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

Článek se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Podvodné faktury

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Existuje mnoho způsobů podnikání – a ne všechny jsou vždy legální. Lidé si odjakživa hledají způsoby, jakými by šlo jednoduše získat peníze, aniž by vykonali odpovídající práci. Jedním z těchto způsobů je také zasílání podvodných faktur. Jak to pr...

Zákon o zpracování osobních údajů vstoupil v účinnost. Mění se pro školy něco?

Dne 24. 4. 2019, téměř rok od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dá...

Jak na reformu financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu, autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Činnosti základních škol v prvním pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na podstatné činnosti základní školy v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby základní škol...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní družiny a šk...

Školám nehrozí pokuta za porušení GDPR, ale...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Již rok platí v celé Evropské unii GDPR1) . Toto evropské nařízení si dokázalo získat – na právní poměry nezvyklou – pozornost jak podnikatelského a veřejného sektoru, tak i široké veřejnosti a médií. Jednou z příčin takového zájmu byla zcela jist...

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) Cílem článku je popsat princip financování pedagogi...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Toto je druhý ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. V prvním článku jsme se věnovali představení rejstříků. V tomto článku a v článku příští...

Smlouva o zpracování osobních údajů

Cílem článku je vyčlenit situace, ve kterých mají školy uzavřít „smlouvu o zpracování osobních údajů“, a nastínit obsah této smlouvy.

Jak jsme to myslely?

Datum: Autor/autoři: Martina Kupcová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jak dopadla implementace reformy předškolního vzdělávání, která byla zahájena již v roce 2000? Reforma je již plnoletá, je to tedy 18 let, kdy se dala dohromady skupinka proaktivních ředitelek mateřských škol, dychtících po změně v předškolním vzd...

Jak na reformu financování školství - financování pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálních škol, včetně mateřských, bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené mateřské školy realizovaly již k 1. 9. 20191) . Cílem článku je popsat princip fin...

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2019/2020, vyčleňuje jejich časový rámec, typickou nebo novou náplň. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších zm...

Proč nepodceňovat školský rejstřík

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Školský rejstřík je pro všechny školy doslova existenčně důležitý, přesto se v žádostech o zápis údajů do školského rejstříku často chybuje. V tomto článku školský rejstřík představíme, v následujících se budeme věnovat procesním otázkám samotného...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Vyřízení žádosti, 2. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V minulém článku byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“), a to jak v souvislosti s povinně zveřejňovanými informacemi, tak v souvislosti s žádostmi o informace. Byly popsány tři způsob...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Cílem článku je představit hlášení porušení zabezpečení osobních údajů jako jednu z nejvýznamnějších povinností, kterou zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Úvod, 1. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Některé školy a školská zařízení se již setkaly se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“ či „InfZ“), a to zpravidla při vyřizování žádostí o informace. Tento článek si klade za cíl představit, co ...

K problematice nečinnosti školy nebo školského zařízení

Datum: Autor/autoři: Martin Adamec Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Pojem nečinnost je zpravidla chápán v negativním významu jako opak vyvíjení aktivní (a očekávané) činnosti. Ve veřejném právu je tento stav spojován zejména s liknavostí úřadů či úředníků, která je v rozporu s právními předpisy a vyvolává negativn...

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky" Informace o maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období budou zveřejněny ve Speciálu pro střední školy 3/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnout základní činnosti školy vykonávané při přípravě maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a v průběhu vlastní maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, a to v souvislosti se změnami, které zavedla novela „maturitní vyh...

FKSP ve školství

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legi...

Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Situace v personálním zabezpečování vzdělávání ve školách se stala vážnou, ba velmi vážnou - chybějí učitelé odborných předmětů, odborného výcviku, cizích jazyků, informatiky (výroční zpráva ČŠI 2017/2018, dále „VZ“), matematiky, fyziky (média), s...

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opakují svým o...

Novela vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, byla novelizována s účinností od 1. 11. 20181) . Těžištěm uvedené novely, jejíž základní body jsou v článku shrnuty, jsou změny spojené s přijímáním ke vzdělávání uchazečů se s...

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Článek vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnutí změn vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, které přinesla vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Článek je zaměřen na zájmové vzděláv...

Instalace a provoz kamerového systému se záznamem ve školní jídelně

Relativně často je v prostředí školních jídelen provozován kamerový systém se záznamem. Cílem článku je seznámit školní jídelny s možnostmi instalace a provozování kamerového systému se záznamem1) v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamen...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Řešení problémového chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Článek se zabývá způsoby řešení problémového chování žáků (nikoli těch se speciálními vzdělávacími potřebami) a zaměřuje se na využívání záchytných místností ve školách, oddělení žáka od třídy a některá další opatření.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zdůrazněny jsou činnosti, které mateřská škola vykonává podle změněné právní úpravy. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, ...

Novela "pamlskové vyhlášky"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

S účinností od 1. 9. 2018 byla novelizována vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (dále jen „vyhláška č. 282/2016 Sb.“).1) Cí...

Nejčastější dotazy z praxe škol v oblasti GDPR. 3. část

Článek navazuje na dva předchozí příspěvky publikované v Řízení školy a věnuje se dotazům z oblasti zveřejňování osobních údajů (a to fotografií a jiných osobních údajů) na webových stránkách a sociálních sítích školy. Zabývá se tedy tematikou, kt...

GDPR ve školství - shrnutí některých základních pravidel

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některá základní pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 9...

Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Kvalitní vzdělání je důležitým odrazovým můstkem každého jedince ve společnosti. Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva definovaná a zakotvená v Listině základních práv a svobod a vyplývá také z řady mezinárodních smluv. Právo a součas...

Časté dotazy škol z oblasti GDPR, 1. část

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně oso...

Školní jídelny a GDPR - některá shrnutí a upozornění

Od účinnosti "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (Obecné nařízení o ochraně o...

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině a další aspekty poskytování zájmového vzdělávání ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Cílem článku je vyčlenit některé aspekty přihlašování k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů...

Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Cílem článku je vyčlenit některé momenty interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...

Záznamy o činnostech zpracování

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), účinné od 25. května 2018, zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a jak by školy měly přist...

Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit nové momenty činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku 2018/2019 (zejména v oblasti organizace vzdělávání, ochrany osobních údajů a financování) a zařadit je do kontextu činností, které mateřská škola tradičně vy...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 3. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V prvních dvou dílech seriálu jsme se věnovali zákonu o registru smluv spíše v teoretické rovině. Vydefinovali jsme, kdo je povinen uveřejňovat, co má být uveřejněno, dokdy je třeba dokumenty uveřejnit, a následky a odpovědnosti v případě neuveřej...

Činnosti základních škol v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je shrnout podstatné a některé nové momenty činnosti základní školy v průběhu 1. pololetí školního roku 2018/2019.

GDPR na poslední chvíli

Datum: Autor/autoři: Bc. Aleš Felner Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Datum účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého jako GDPR, je tady. Po období spekulací, spousty informací, až dezinformací a příprav začíná platit jeden ze zřejmě nejdiskutovanějších právních předpisů z oblasti och...

Záznam o činnostech zpracování a provoz kamerových systémů ve školách

Následující článek navazuje na text vydaný v časopise Řízení školy a jeho cílem je na příkladu provozování kamerového systému se záznamem ukázat, jak může vypadat záznam o činnostech zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osob...

Činnosti středních škol a konzervatoří v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Činnost střední školy a konzervatoře v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je vhodné plánovat s dostatečným předstihem. Článek je věnován základním činnostem střední školy a konzervatoře v tomto období a přitom vychází z právních předpisů a inform...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 2. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V prvním dílu seriálu jsme se věnovali subjektům, které mají povinnost uveřejňovat své závazky v registru smluv, dále také jednotlivým dokumentům, které mají být uveřejňovány, a posledním bodem bylo několik faktů o metodice, kterou vydalo Minister...

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. et Ing. Matěj Gregárek Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Zřejmě každý ředitel školy si při plánování výjezdu žáků do některého ze států EU kladl otázku: Musí být při uvedeném výjezdu pedagog školy odměňován minimální mzdou daného státu EU? Článek je věnován odpovědi na ni.1)

Aktivity žáků a zákonné a nezákonné užití učebnic, odborných publikací a literárních děl

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V předchozí části článku se autoři zaměřili na činnost pedagogických pracovníků a školy v souvislosti se zákonným a nezákonným užitím učebnic, odborných publikací a literárních děl (publikováno v Řízení školy č. 2/2018). V této části článku1) jsou...

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny pov...

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Článek vyčleňuje základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou. Tím doplňuje již dříve publikované články spojené s činností školní jídelny v 1. pololetí. Něk...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2018/2019 v kontextu nové právní úpravy.1)

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Mikulčická Vydání: MŚ 2/2018 Ročník: 2018

Mnohé mateřské školy čelí situaci, kdy zájem o přijetí dětí převyšuje kapacitu školy. Ředitelé a ředitelky pak musejí rozhodovat, které z dětí přijmou, k čemuž využívají různá kritéria. Taková kritéria však musejí být v souladu se zákonem a nesměj...

Když se rodiče nedokážou dohodnout

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., který je novelou školského zákona a který upravuje právo dítěte být vzděláváno ve dvou základních školách souběžně za situace, kdy je ve střídavé výchově rodičů1). Úprava reaguje na stále ča...

Právo přátelské k dětem a rodinám

Datum: Autor/autoři: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Český právní řád neobsahuje přesnější definici rodiny, což správně umožňuje výkladovou volnost aplikační praxe, neboť obsah pojmu rodina se v čase vyvíjí a v různých situacích je třeba umožnit flexibilní výklad. Základem rodiny je zpravidla vztah ...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 1. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Ze seriálu: Registr smluv Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Článkem o řádné registraci smluv otevíráme seriál zaměřený na problematiku registru smluv, jehož cílem je vysvětlit jednotlivé zákonné požadavky, poukázat na často se vyskytující rizika a představit řešení, jak rizika ošetřit a předcházet jim.

GDPR v praxi aneb pohled na implementaci v informačních systémech

Datum: Autor/autoři: Bc. Aleš Felner Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Problematice zavádění GDPR do škol se Řízení školy věnuje v pravidelném seriálu. V tomto článku se pokusíme podívat na to, jak bude zpracování dle GDPR probíhat prakticky a jak se budou jednotlivé operace provádět v jednom z informačních systémů. ...

Rodinné vazby na pracovišti

Je z čistě etického hlediska možné, aby na jedné škole byla matka v pozici nadřízeného pracovníka (zástupkyně ředitele) a syn v pozici učitele? Ve škole máme novou zástupkyni ředitele a mě by zajímalo, zda lze něco dělat v případě, že bude docháze...

Vzdělávání ve střední škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Závěr roku 2017 a začátek roku 2018 přinesl středním školám některé legislativní změny a změny některých rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“), které se promítnou do jejich činnosti ve druhém pololetí školního roku 2017/2018. Cílem člán...

Zveřejňovat, či nezveřejňovat platy?

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Otázka uvedená v titulku článku činí v soudní praxi značné problémy, a dokonce i z pohledu judikatury vrcholných soudních instancí v ČR existují rozdílné pohledy na tuto problematiku. Dochází totiž ke střetu dvou základních práv podle Listiny, a s...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školní družině

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro veřejné subjekty, protože se jedná o jednu z "nejuchopitelnějších" povinností, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (...

MŠMT podpoří sportování žáků v družinách z dotačního programu

Datum: Autor/autoři: Karel Kovář Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o podpoře sportování žáků ve školních družinách nově z dotačního programu pro školní a univerzitní sport. Naváže tím na dvouleté ověřování projektu "Hodina pohybu navíc", kdy děti sportovaly ve...

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je shrnout základní momenty činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školní jídelně

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro veřejné subjekty, protože se jedná o jednu z "nejuchopitelnějších" povinností, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 2/2018 Ročník: 2018

Článek je zaměřen na některé činnosti zařízení školního stravování (typicky školní jídelny) ve 2. pololetí školního roku 2017/2018, a to na činnosti vyplývající z nové právní úpravy nebo na činnosti, které často vyvolávají dotazy. Jednotlivé činno...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro školy a školská zařízení, protože se jedná o jednu z „nejuchopitelnějších“ povinností, které obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. květ...

Souhlas se zpracováním osobních údajů: od koho a k čemu?

Mnoho lidí se domnívá, že nařízení GDPR znamená zajistit souhlasy se zpracováním osobních údajů a koupit si drahý software, který bude data chránit. Tak tomu ale není. Souhlas se zpracováním osobních údajů je pouze jednou z mnoha povinností, která...

Souhlas podle GDPR a jeho náležitosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů je upraven v článcích 6, 7, 8 a 9 GDPR. Vedle textu samotného nařízení se však problematice souhlasu věnuje i Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobn...

Legislativní změny v oblasti předškolního vzdělávání od 1.1.2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit novou právní úpravu v oblasti předškolního vzdělávání, která je účinná od 1. ledna 2018, a shrnout některé momenty dříve zavedených změn, které se mateřským školám jeví jako problematické (uvolňování ze vzděláváni, omlouvá...

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. Jednotlivé činnosti se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je ta...

Zákonné a nezákonné užití učebnic, odborných publikací a literárních děl při výuce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je stručně okomentovat základní způsoby legálního užití autorských děl v praxi školy, a to v souvislosti se Stanoviskem k výkladu užití autorských děl ve školách z pohledu příslušných ustanovení autorského zákona zpracovaným Ústavem s...

"Rodinné stravování" v dětských domovech

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je stručně shrnout, které právní předpisy se výslovně vztahují na "rodinné stravování" v dětských domovech, a vymezit "rodinné stravování" ve vztahu k základním hygienickým požadavkům1).

Souhlas podle GDPR: kdy, jak, k čemu a od koho?

V minulém čísle jsme rozebrali právní důvody zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a jediný, který jsme vynechali, je souhlas se zpracováním osobních údajů. Tomu se věnujeme v tomto vydání.

Školní stravování "předškoláka" - vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně1) novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzd...

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je usnadnit řízení střední školy a konzervatoře v období 2. pololetí školního roku. Uvedené období je náročné mimo jiné proto, že se v něm soustřeďují činnosti spojené s přijímáním ke vzdělávání, ukončováním vzdělávání i plánováním no...

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech, 2. část

Cílem textu navazujícího na první část článku1 je podrobněji popsat některé základní právní instituty a pracovněprávní vztahy, které jsou přímo obsaženy v organizačním řádu nebo na něj bezprostředně navazují.

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k odvolání z funkce ředitele školy a školského zařízení v regionálním školství

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Ze seriálu: Aktuální judikatura Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

V závěrečné části judikaturní trilogie dovolacího soudu se zaměříme na významná, často zajímavá a někdy i překvapivá rozhodnutí na poli soudní rozhodovací praxe. Spolu s dovolacím soudem se tak budeme věnovat povaze souhlasu MŠMT ČR s odvoláním ře...

Rubriky