Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 534

Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované "velké novely" ZZVZ

Datum: Autor/autoři: Marek Buday Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu...

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Datum: Autor/autoři: Barbara Kubátová Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Vznik pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V tomto článku vysvětlím, jak vzniká pracovní poměr a jaký je postup před jeho vznikem.

První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

      V předcházejících dvou školních letech bylo přijímání ke vzdělávání ve střední škole ve znamení pravidel daných speciálními právními předpisy nebo opatřením obecné povahy MŠMT. Cílem článku je usnadnit středním školám přípravu přijíma...

Elektronická spisová služba pro školy: nová povinnost může být příležitostí

Datum: Autor/autoři: Vladimír Přech Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Balík změnových zákonů známý pod názvem DEPO, přijatý v letošním roce, přinesl i novelizaci zákona o archivnictví, která mj. rozšiřuje okruh institucí povinných vést elektronickou spisovou službu. Nově mezi ně budou patřit i základní a střední ško...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených z...

Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba počítač, zaplatíte ho, přijde vám a … nefunguje kamera. Jak v takovém případě postupovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Tzv. Depo a školy a školská zařízení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Zkratkové slovo, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku, se čím dál tím více objevuje v různých souvislostech zejména s tzv. digitalizací. Vzniklo zkrácením názvu právního předpisu, a to zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v...

Nové úvazky pro zástupce?

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo začátkem října do vnějšího připomínkového řízení návrh nového konceptu určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů. MŠMT navazuje na svůj první návrh, s nímž přišlo ...

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % š...

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Třetí část1) článku2) uzavírá rozbor možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je popsat důsledky ukončení smlouvy odstoupením od sml...

Je zápisová turistika legální a jak jí mohou školy zabránit?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Mnoho „dobrých“ škol se setkalo s fenoménem zápisové turistiky. Rodič přehlásí krátce před zápisem do první třídy trvalý pobyt svého dítěte do školského obvodu a tím zvýší jeho šance na přijetí. V tomto článku se pokusím nalézt odpověď na to, zda ...

Výkon práce vychovatele ve více pracovněprávních vztazích u jednoho zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele konat práci ve více pracovněprávních vztazích. Počet pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli není omezen. Je však zakázáno, aby ve více pracovněprávních vztazích k témuž zaměstnavateli zaměstnan...

Příplatek za vedení pro řadové zaměstnance

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Příplatek za vedení zpravidla náleží vedoucím zaměstnancům. Jde o zaměstnance vykonávající práci na určitém stupni řízení, kteří jsou oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich prác...

Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na některé aktivity zařízení školního stravování (školních jídelen, výdejen a vývařoven), které představují rezervy při zajištění jejich optimální činnosti a zaslouží si zvýšenou pozornost ředitele školy nebo jiných vedoucích zam...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabyla účinnosti 1. 9. 2021, a to v té části, která souvisí s činností mateřské školy. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení š...

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout povinnosti mateřské školy vyplývající ze změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, spojených s jazykovou přípravou dětí s nedostatečnou znalo...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná - Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a ...

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Druhá část1)článku2) pokračuje v rozboru možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je shrnout podmínky vymáhání úroku z prodlení a sm...

Indispoziční volno

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Indispoziční volno (§ 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité ...

Zvláštní příplatek pedagogického pracovníka ve škole odměňující zaměstnance platem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je okomentovat určení výše zvláštního příplatku podle nařízení vlády  č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to od 1. 9. 2021.

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

      Vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy či studenta vyšší odborné školy za úplatu v soukromé nebo církevní škole1) je relativně komplikovaným vztahem, do kterého se promítá jak přijetí žáka/studenta ke vzdělávání, tak uzavření s...

Čerpání dovolené - jednoduše a prakticky

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Léto a letní prázdniny jsou typicky obdobím trávení dovolené. U pedagogů to pak platí dvojnásob. Dá se tedy předpokládat, že většina vašich zaměstnanců již svou dovolenou se skončenými letními prázdninami vyčerpala a problematika čerpání dovolené ...

Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

o činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabude účinnosti 1. 9. 2021. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení školního stravování určitého zřizovatele, je tato skutečnos...

Zastupování nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Při výkonu práce častokrát dochází k potřebě zastoupit jiného zaměstnance z důvodu jeho absence v práci. V tomto článku vysvětlím podmínky pro zastupování jiného, řadového zaměstnance, a nároky z této práce ve veřejném školství vznikající.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako doplňková činnost školy? Podle Nejvyššího soudu už ne

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Mnoho odborných středních škol vykonává vedle své hlavní činnosti – poskytování vzdělávání, také činnost doplňkovou. Mohou tak na komerční bázi provozovat školní statek, restauraci nebo i jinou činnost, která s poskytováním vzdělávání souvisí. Dop...

Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vzt...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Článek je zacílen na základní termíny činností školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a zdůraznění postupů, které jsou s nimi spojeny1). Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby ...

Výkon práce nepedagogických pracovníků v době prázdnin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Rozsah pracovního volna a dovolené, které náleží nepedagogickým pracovníkům v porovnání s pedagogy, je ve výrazném nepoměru. V regionálním školství je typické, že výchova a vzdělávání neprobíhá nepřetržitě po celý kalendářní rok, ale je rozdělena ...

Krácení a přečerpání dovolené

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

V posledním čísle Řízení školy jsme si ukázali, jak se v praxi „krátí“ dovolená z důvodu (omluvených) překážek v práci na straně zaměstnance. Vysvětlili jsme si, že od ledna 2021 se z těchto důvodů dovolená ve skutečnosti nekrátí, ale tyto překážk...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby mateřská škola vycházela z aktuální...

Nový platový řád pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací náv...

"Krácení" dovolené při překážkách v práci

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

V legislativním okénku jsme se i tentokrát zaměřili na praktické dopady nové úpravy dovolené, a to konkrétně na to, jak se v průběhu roku může nárok zaměstnance na dovolenou zmenšit, když je kupříkladu dlouhodobě nemocný. Doposud v těchto případec...

Pozor na porušování autorských práv při distanční výuce

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Za více než rok od prvního uzavření se školy v distanční výuce značně posunuly. Učitelé již neřeší výběr vhodného videokonferenčního nástroje, ani technické problémy. Většina z nich se naopak snaží udělat maximum pro to, aby hodiny byly pro jejich...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Pravidla konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byla změněna opatřením obecné povahy čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 2)  (dále jen „opatření obecné povahy“). V článku jsou shrnuty povinnosti ředitele střední školy a práv...

Renesance odborného vzdělávání v SOU nebo jen zajímavá epizoda odborné přípravy v oborech vzdělání L0 + H

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. , Jaromír Krejčí Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Na podzim roku 2020 byla schválena novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kterou se umožňuje v některých oborech vzdělání končících výučním listem a maturitní zkouškou z...

Kdy rozhoduje a kdy nerozhoduje ředitel střední školy o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Před více než třemi lety jsem na stránkách Řízení školy upozornila na skutečnost, že školský zákon obsahuje od 1. září 2016 dva druhy individuálního vzdělávacího plánu (dále jen „IVP“). Tím prvním je původní IVP jako organizační úprava vzdělávání ...

Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením praco...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti učitelek v mateřských školách

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Platový tarif tvoří největší složku platu zaměstnance. Pro jeho určení je nutné zaměstnance zařadit do platové třídy a zpravidla i do platového stupně. Správné zařazení do platové třídy je důležité nejen pro určení výše platového tarifu, ale v mno...

Drogy, sex a alkohol aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků - část druhá

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme se zabývali tím, jak zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), definuje bezúhonnost a jaké jsou následky ztráty bezúhonnosti. V tomto článku ...

Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat, jak se poskytování pedagogické intervence (jako podpůrného opatření prvního stupně) projeví př.i vyplnění výkazu P1c-01 veřejnými základními a střední školami ve školním roce 2021/2022

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než jedním promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného ...

Nová úprava dovolené při změně úvazku a výměry dovolené - praktickya na příkladech

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme nastínili, jaké změny přinesla novela zákoníku práce v oblasti dovolené. Zásadní novinkou přitom i nadále zůstává nový výpočet nároku v hodinách, Jak konkrétně však postupovat v některých (ne)typických případech, kdy se v prů...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti vychovatelů

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

4. část Článek uzavírá sérii článků věnovaných analýze kritérií, pomocí kterých Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny. Obsahem článku je komentář kritérií vztažených k oblasti Vzdělávací výsledky žáků a Podpor...

Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Vedoucí kuchařka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 2/2021 Ročník: 2021

Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením praco...

Lyžařský kurz jako škola v přírodě nebo zotavovací akce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat lyžařský kurz optikou „školy v přírodě“ a „zotavovací akce“, jak je vymezuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně...

Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Jak jsme popsali minule, kvůli restriktivním opatřením dnes školy stojí před řadou otázek a problémů, které dříve nemusely řešit. A jelikož víme, že protiepidemická opatření budou v různých formách pokračovat i v roce 2021, jistě bude zajímavé zam...

Střední článek - další úředníci, nebo reálná pomoc školám?

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Mgr. Martina Běťáková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Pojem „střední článek“ se v posledních měsících objevuje čím dál častěji. Píší o něm média, mluví o něm ministr školství Robert Plaga, o středním článku debatují odborníci na seminářích, stal se i hlavním námětem 8. ročníku konference „Úspěch pro ...

Právní pohled na uvolňování z výuky z důvodu "strachu z nákazy"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Objevují se rodiče, kteří kvůli strachu z nákazy odmítají posílat své děti do školy. Jakou má takové jednání oporu v zákoně?

Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana. 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Školský systém poznamenaný pandemií COVID-19 trápí asi každého z nás. I bez pandemie čelí český vzdělávací systém řadě výzev a nedostatků, nyní se však musejí především žáci, ale také rodiče (suplující částečně učitele) a v neposlední řadě pedagog...

Proměna obsahu vzdělání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Když začala příprava Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, nikdo z nás by netipoval, že v době jejího schvalování vládou nebudou žáci ve školách a vzdělávání na dálku bude běžnou realitou. Mnoho škol dokázalo změnit pojetí v...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce – 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Článek pokračuje v rozboru kritérií, kterými Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny, a to se zaměřením na oblasti Kvalita pedagogického sboru a Zájmové vzdělávání1). Popis činností a dokumentace související s k...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách. 2. část: Možnosti autorizované konverze ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Převod dokumentů z digitální podoby do listinné a naopak je běžnou součástí praxe škol. Dokument doručený v elektronické podobě jako příloha datové zprávy datovou schránkou nebo e-mailem se jednoduše vytiskne. Stejně tak originální dokument v list...

Narušování online výuky cizími lidmi

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Aktuální situace spojená s onemocněním covid-19 přinesla významné ochromení kontaktu mezi lidmi. Právě výuka ve školách je něco, kde k významnému kontaktu dochází. Protože je potřeba vzdělávat žáky i během této pandemie, přenesla se do online pros...

Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci - pedagogickém pracovníkovi mateřské školy?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Jádrem vztahů zaměstnavatele a zaměstnance je práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Článek je zaměřen na praktické příklady výkonu práce, kterou může, nebo nemůže zaměstnavatel po pedagogickém pracovníkovi mateřské školy vyžadovat.

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

V pracovní době má zaměstnanec povinnost konat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Pro pedagogické pracovníky je specifické, že v rámci své pracovní doby vykonávají dva druhy činností – přímou pedagogickou činnost a práce s ní související....

Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Tento článek navazuje na text publikovaný v Řízení školy 10/2020 „Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení – základní informace“ přehledem údajů a dokumentů, které je třeba doložit k...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Cílem tohoto článku je vysvětlit, jak posuzovat nároky zaměstnance z více pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli, a také ukázat rozdíly mezi výkonem prací v jednom pracovněprávním vztahu a ve více pracovněprávních vztazích.

O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných...

Covid-19 jako učitelova nemoc z povolání

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Školy jako epidemický problém. Tak by se daly shrnout zprávy z posledních dní. Virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, se ve školách šíří. Dle Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR pochází až 20 % nových případů ze školství.1) V...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Článek svým obsahem navazuje na text publikovaný ve Speciálu pro školní družiny 5/2020 a vyčleňuje uzlové body činnosti školní družiny a školního klubu (dále jen "školní družina") vyplývající z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení - základní informace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty spojené se založením (zřízením) a vznikem právnické osoby, která má vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a se zápisem školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení.

FKSP po novele 2020

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Je třeba si uvědomit, že všechny činnosti ředitele při řízení školy musejí být realizovány v souladu s aktuální legislativou. Pro ředitele jistě není jednoduché sledovat všechny legislativní změny a správně podle nich rozhodovat. K výrazným změnám...

Základní momenty novely školského zákona - vzdělávání distančním způsobem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je okomentovat základní momenty novely školského zákona zavádějící povinnost vzdělávání distančním způsobem1) (se zaměřením na vzdělávání v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole) a vyvodit některé důsledky pro praxi škol.

Rubriky