Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 400

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. , Martin Bukovic Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Školy a cestování žáků: I. část

Datum: Autor/autoři: Klára Dvořáková , Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školního roku je realizace různých školních a mimoškolních akcí. Jezdí se na výlet do adventní Vídně, na výměnný pobyt k partnerské škole nebo na lyžařský kurs. Jaký je však právní režim těchto školních akcí? Liší se, pokud si je škola po...

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Následující článek představuje čtvrtý díl seriálu o školském rejstříku. V první části článku rozebereme nejčastější typy žádostí o zápis změny údajů vedených v rejstříku a uvedeme, jaké náležitosti žádost musí mít, aby jí bylo možné vyhovět. Ve dr...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V tomto číslo Řízení školy nabízíme třetí ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků. V prvním článku jsme se věnovali představení samotných rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických ...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Činnost školní družiny a školního klubu v kontextu reformy financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenění základních pravidel financování školní družiny a školního klubu zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí od 1. 1. 2020.

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

Článek se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Podvodné faktury

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Existuje mnoho způsobů podnikání – a ne všechny jsou vždy legální. Lidé si odjakživa hledají způsoby, jakými by šlo jednoduše získat peníze, aniž by vykonali odpovídající práci. Jedním z těchto způsobů je také zasílání podvodných faktur. Jak to pr...

Činnosti základních škol v prvním pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na podstatné činnosti základní školy v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby základní škol...

Zákon o zpracování osobních údajů vstoupil v účinnost. Mění se pro školy něco?

Dne 24. 4. 2019, téměř rok od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dá...

Jak na reformu financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu, autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní družiny a šk...

Školám nehrozí pokuta za porušení GDPR, ale...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Již rok platí v celé Evropské unii GDPR1) . Toto evropské nařízení si dokázalo získat – na právní poměry nezvyklou – pozornost jak podnikatelského a veřejného sektoru, tak i široké veřejnosti a médií. Jednou z příčin takového zájmu byla zcela jist...

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) Cílem článku je popsat princip financování pedagogi...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Toto je druhý ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. V prvním článku jsme se věnovali představení rejstříků. V tomto článku a v článku příští...

Smlouva o zpracování osobních údajů

Cílem článku je vyčlenit situace, ve kterých mají školy uzavřít „smlouvu o zpracování osobních údajů“, a nastínit obsah této smlouvy.

Jak jsme to myslely?

Datum: Autor/autoři: Martina Kupcová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jak dopadla implementace reformy předškolního vzdělávání, která byla zahájena již v roce 2000? Reforma je již plnoletá, je to tedy 18 let, kdy se dala dohromady skupinka proaktivních ředitelek mateřských škol, dychtících po změně v předškolním vzd...

Jak na reformu financování školství - financování pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálních škol, včetně mateřských, bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené mateřské školy realizovaly již k 1. 9. 20191) . Cílem článku je popsat princip fin...

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2019/2020, vyčleňuje jejich časový rámec, typickou nebo novou náplň. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších zm...

Proč nepodceňovat školský rejstřík

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Školský rejstřík je pro všechny školy doslova existenčně důležitý, přesto se v žádostech o zápis údajů do školského rejstříku často chybuje. V tomto článku školský rejstřík představíme, v následujících se budeme věnovat procesním otázkám samotného...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Vyřízení žádosti, 2. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V minulém článku byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“), a to jak v souvislosti s povinně zveřejňovanými informacemi, tak v souvislosti s žádostmi o informace. Byly popsány tři způsob...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Cílem článku je představit hlášení porušení zabezpečení osobních údajů jako jednu z nejvýznamnějších povinností, kterou zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Úvod, 1. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Některé školy a školská zařízení se již setkaly se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“ či „InfZ“), a to zpravidla při vyřizování žádostí o informace. Tento článek si klade za cíl představit, co ...

K problematice nečinnosti školy nebo školského zařízení

Datum: Autor/autoři: Martin Adamec Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Pojem nečinnost je zpravidla chápán v negativním významu jako opak vyvíjení aktivní (a očekávané) činnosti. Ve veřejném právu je tento stav spojován zejména s liknavostí úřadů či úředníků, která je v rozporu s právními předpisy a vyvolává negativn...

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky" Informace o maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období budou zveřejněny ve Speciálu pro střední školy 3/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnout základní činnosti školy vykonávané při přípravě maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a v průběhu vlastní maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, a to v souvislosti se změnami, které zavedla novela „maturitní vyh...

FKSP ve školství

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legi...

Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Situace v personálním zabezpečování vzdělávání ve školách se stala vážnou, ba velmi vážnou - chybějí učitelé odborných předmětů, odborného výcviku, cizích jazyků, informatiky (výroční zpráva ČŠI 2017/2018, dále „VZ“), matematiky, fyziky (média), s...

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opakují svým o...

Novela vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, byla novelizována s účinností od 1. 11. 20181) . Těžištěm uvedené novely, jejíž základní body jsou v článku shrnuty, jsou změny spojené s přijímáním ke vzdělávání uchazečů se s...

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Článek vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnutí změn vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, které přinesla vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Článek je zaměřen na zájmové vzděláv...

Instalace a provoz kamerového systému se záznamem ve školní jídelně

Relativně často je v prostředí školních jídelen provozován kamerový systém se záznamem. Cílem článku je seznámit školní jídelny s možnostmi instalace a provozování kamerového systému se záznamem1) v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamen...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Řešení problémového chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Článek se zabývá způsoby řešení problémového chování žáků (nikoli těch se speciálními vzdělávacími potřebami) a zaměřuje se na využívání záchytných místností ve školách, oddělení žáka od třídy a některá další opatření.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zdůrazněny jsou činnosti, které mateřská škola vykonává podle změněné právní úpravy. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, ...

Novela "pamlskové vyhlášky"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

S účinností od 1. 9. 2018 byla novelizována vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (dále jen „vyhláška č. 282/2016 Sb.“).1) Cí...

Nejčastější dotazy z praxe škol v oblasti GDPR. 3. část

Článek navazuje na dva předchozí příspěvky publikované v Řízení školy a věnuje se dotazům z oblasti zveřejňování osobních údajů (a to fotografií a jiných osobních údajů) na webových stránkách a sociálních sítích školy. Zabývá se tedy tematikou, kt...

GDPR ve školství - shrnutí některých základních pravidel

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některá základní pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 9...

Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Kvalitní vzdělání je důležitým odrazovým můstkem každého jedince ve společnosti. Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva definovaná a zakotvená v Listině základních práv a svobod a vyplývá také z řady mezinárodních smluv. Právo a součas...

Časté dotazy škol z oblasti GDPR, 1. část

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně oso...

Školní jídelny a GDPR - některá shrnutí a upozornění

Od účinnosti "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (Obecné nařízení o ochraně o...

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině a další aspekty poskytování zájmového vzdělávání ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Cílem článku je vyčlenit některé aspekty přihlašování k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů...

Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Cílem článku je vyčlenit některé momenty interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...

Záznamy o činnostech zpracování

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), účinné od 25. května 2018, zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a jak by školy měly přist...

Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit nové momenty činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku 2018/2019 (zejména v oblasti organizace vzdělávání, ochrany osobních údajů a financování) a zařadit je do kontextu činností, které mateřská škola tradičně vy...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 3. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V prvních dvou dílech seriálu jsme se věnovali zákonu o registru smluv spíše v teoretické rovině. Vydefinovali jsme, kdo je povinen uveřejňovat, co má být uveřejněno, dokdy je třeba dokumenty uveřejnit, a následky a odpovědnosti v případě neuveřej...

Činnosti základních škol v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je shrnout podstatné a některé nové momenty činnosti základní školy v průběhu 1. pololetí školního roku 2018/2019.

GDPR na poslední chvíli

Datum: Autor/autoři: Bc. Aleš Felner Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Datum účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého jako GDPR, je tady. Po období spekulací, spousty informací, až dezinformací a příprav začíná platit jeden ze zřejmě nejdiskutovanějších právních předpisů z oblasti och...

Záznam o činnostech zpracování a provoz kamerových systémů ve školách

Následující článek navazuje na text vydaný v časopise Řízení školy a jeho cílem je na příkladu provozování kamerového systému se záznamem ukázat, jak může vypadat záznam o činnostech zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osob...

Činnosti středních škol a konzervatoří v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Činnost střední školy a konzervatoře v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je vhodné plánovat s dostatečným předstihem. Článek je věnován základním činnostem střední školy a konzervatoře v tomto období a přitom vychází z právních předpisů a inform...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 2. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V prvním dílu seriálu jsme se věnovali subjektům, které mají povinnost uveřejňovat své závazky v registru smluv, dále také jednotlivým dokumentům, které mají být uveřejňovány, a posledním bodem bylo několik faktů o metodice, kterou vydalo Minister...

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. et Ing. Matěj Gregárek Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Zřejmě každý ředitel školy si při plánování výjezdu žáků do některého ze států EU kladl otázku: Musí být při uvedeném výjezdu pedagog školy odměňován minimální mzdou daného státu EU? Článek je věnován odpovědi na ni.1)

Aktivity žáků a zákonné a nezákonné užití učebnic, odborných publikací a literárních děl

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V předchozí části článku se autoři zaměřili na činnost pedagogických pracovníků a školy v souvislosti se zákonným a nezákonným užitím učebnic, odborných publikací a literárních děl (publikováno v Řízení školy č. 2/2018). V této části článku1) jsou...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2018/2019 v kontextu nové právní úpravy.1)

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny pov...

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Článek vyčleňuje základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou. Tím doplňuje již dříve publikované články spojené s činností školní jídelny v 1. pololetí. Něk...

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Mikulčická Vydání: MŚ 2/2018 Ročník: 2018

Mnohé mateřské školy čelí situaci, kdy zájem o přijetí dětí převyšuje kapacitu školy. Ředitelé a ředitelky pak musejí rozhodovat, které z dětí přijmou, k čemuž využívají různá kritéria. Taková kritéria však musejí být v souladu se zákonem a nesměj...

Když se rodiče nedokážou dohodnout

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., který je novelou školského zákona a který upravuje právo dítěte být vzděláváno ve dvou základních školách souběžně za situace, kdy je ve střídavé výchově rodičů1). Úprava reaguje na stále ča...

Právo přátelské k dětem a rodinám

Datum: Autor/autoři: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Český právní řád neobsahuje přesnější definici rodiny, což správně umožňuje výkladovou volnost aplikační praxe, neboť obsah pojmu rodina se v čase vyvíjí a v různých situacích je třeba umožnit flexibilní výklad. Základem rodiny je zpravidla vztah ...

Neriskujte - bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, 1. část

Datum: Autor/autoři: Viktor Hřebačka , Miloslav Kvapil Ze seriálu: Registr smluv Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Článkem o řádné registraci smluv otevíráme seriál zaměřený na problematiku registru smluv, jehož cílem je vysvětlit jednotlivé zákonné požadavky, poukázat na často se vyskytující rizika a představit řešení, jak rizika ošetřit a předcházet jim.

GDPR v praxi aneb pohled na implementaci v informačních systémech

Datum: Autor/autoři: Bc. Aleš Felner Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Problematice zavádění GDPR do škol se Řízení školy věnuje v pravidelném seriálu. V tomto článku se pokusíme podívat na to, jak bude zpracování dle GDPR probíhat prakticky a jak se budou jednotlivé operace provádět v jednom z informačních systémů. ...

Rodinné vazby na pracovišti

Je z čistě etického hlediska možné, aby na jedné škole byla matka v pozici nadřízeného pracovníka (zástupkyně ředitele) a syn v pozici učitele? Ve škole máme novou zástupkyni ředitele a mě by zajímalo, zda lze něco dělat v případě, že bude docháze...

Vzdělávání ve střední škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Závěr roku 2017 a začátek roku 2018 přinesl středním školám některé legislativní změny a změny některých rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“), které se promítnou do jejich činnosti ve druhém pololetí školního roku 2017/2018. Cílem člán...

Zveřejňovat, či nezveřejňovat platy?

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Otázka uvedená v titulku článku činí v soudní praxi značné problémy, a dokonce i z pohledu judikatury vrcholných soudních instancí v ČR existují rozdílné pohledy na tuto problematiku. Dochází totiž ke střetu dvou základních práv podle Listiny, a s...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro školy a školská zařízení, protože se jedná o jednu z „nejuchopitelnějších“ povinností, které obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. květ...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školní družině

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro veřejné subjekty, protože se jedná o jednu z "nejuchopitelnějších" povinností, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (...

MŠMT podpoří sportování žáků v družinách z dotačního programu

Datum: Autor/autoři: Karel Kovář Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o podpoře sportování žáků ve školních družinách nově z dotačního programu pro školní a univerzitní sport. Naváže tím na dvouleté ověřování projektu "Hodina pohybu navíc", kdy děti sportovaly ve...

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je shrnout základní momenty činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školní jídelně

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro veřejné subjekty, protože se jedná o jednu z "nejuchopitelnějších" povinností, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 2/2018 Ročník: 2018

Článek je zaměřen na některé činnosti zařízení školního stravování (typicky školní jídelny) ve 2. pololetí školního roku 2017/2018, a to na činnosti vyplývající z nové právní úpravy nebo na činnosti, které často vyvolávají dotazy. Jednotlivé činno...

Souhlas se zpracováním osobních údajů: od koho a k čemu?

Mnoho lidí se domnívá, že nařízení GDPR znamená zajistit souhlasy se zpracováním osobních údajů a koupit si drahý software, který bude data chránit. Tak tomu ale není. Souhlas se zpracováním osobních údajů je pouze jednou z mnoha povinností, která...

Souhlas podle GDPR a jeho náležitosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů je upraven v článcích 6, 7, 8 a 9 GDPR. Vedle textu samotného nařízení se však problematice souhlasu věnuje i Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobn...

Legislativní změny v oblasti předškolního vzdělávání od 1.1.2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit novou právní úpravu v oblasti předškolního vzdělávání, která je účinná od 1. ledna 2018, a shrnout některé momenty dříve zavedených změn, které se mateřským školám jeví jako problematické (uvolňování ze vzděláváni, omlouvá...

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. Jednotlivé činnosti se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je ta...

Zákonné a nezákonné užití učebnic, odborných publikací a literárních děl při výuce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je stručně okomentovat základní způsoby legálního užití autorských děl v praxi školy, a to v souvislosti se Stanoviskem k výkladu užití autorských děl ve školách z pohledu příslušných ustanovení autorského zákona zpracovaným Ústavem s...

Osobní údaj a právní důvody zpracování

V minulém čísle jsme představily obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), v tomto čísle se proto dostáváme k prvním krokům, jak se na GDPR začít připravovat.

"Rodinné stravování" v dětských domovech

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je stručně shrnout, které právní předpisy se výslovně vztahují na "rodinné stravování" v dětských domovech, a vymezit "rodinné stravování" ve vztahu k základním hygienickým požadavkům1).

Souhlas podle GDPR: kdy, jak, k čemu a od koho?

V minulém čísle jsme rozebrali právní důvody zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a jediný, který jsme vynechali, je souhlas se zpracováním osobních údajů. Tomu se věnujeme v tomto vydání.

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je usnadnit řízení střední školy a konzervatoře v období 2. pololetí školního roku. Uvedené období je náročné mimo jiné proto, že se v něm soustřeďují činnosti spojené s přijímáním ke vzdělávání, ukončováním vzdělávání i plánováním no...

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech, 2. část

Cílem textu navazujícího na první část článku1 je podrobněji popsat některé základní právní instituty a pracovněprávní vztahy, které jsou přímo obsaženy v organizačním řádu nebo na něj bezprostředně navazují.

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k odvolání z funkce ředitele školy a školského zařízení v regionálním školství

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Ze seriálu: Aktuální judikatura Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

V závěrečné části judikaturní trilogie dovolacího soudu se zaměříme na významná, často zajímavá a někdy i překvapivá rozhodnutí na poli soudní rozhodovací praxe. Spolu s dovolacím soudem se tak budeme věnovat povaze souhlasu MŠMT ČR s odvoláním ře...

Autorizovaná konverze z moci úřední: možnost bezplatného převodu elektronických dokumentů do papírové podoby

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

V rámci používání datových schránek a vedením spisové služby1 nejedna škola řeší způsob, jak převádět elektronické dokumenty do papírové podoby. Z důvodu zachování právní validity dokumentů bohužel není možné pouhé vytištění, ale v souladu se záko...

Ve školském zákoně máme dva druhy individuálního vzdělávacího plánu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Název článku by měl být spíše otázkou než konstatováním. Konstatování si však mohu dovolit proto, že jsem se k němu dobrala poté, co jsem se sama pro sebe snažila najít odpověď na sled několika otázek. Infografika o rozdílech obou druhů IVP je umí...

Právní důvody zpracování osobních údajů ve školní družině

Také školních družin se dotkne nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Ačkoliv školní družiny zpravidla nezpracovávají takové množství osobních údajů jako školy samotné, některým povinnostem z GDPR se jednoduše nevyhnou.

Školní stravování "předškoláka" - vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně1) novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzd...

Mateřské školy ve víru několika druhů přijímání dětí ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: MŠ 5/2017 Ročník: 2017

Školní rok 2017/2018 je pro mateřské školy (dále jen "MŠ") ve znamení celé řady změn školského zákona (č. 561/2004 Sb.) hlavně v souvislosti se zavedením povinného jednoletého předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 1), zavedením spádovosti i pro MŠ (...

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR k odvolání z funkce ředitele školy a školského zařízení v regionálním školství, 2. část

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Ze seriálu: Aktuální judikatura Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Odvolání ředitele školy či školského zařízení má významný dopad do práv a povinností zúčastněných stran. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví zřizovateli důvody, pro...

Rubriky