Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři JUDr. Eva Janečková

  Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor historie). Byla zaměstnána na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  na Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu a dalších úřadech. V současné době působí na Úřadu městské části Praha 8. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů, správní a kontrolní řízení, svobodný přístup k informacím, pracovní právo a školskou legislativu. V těchto oblastech se také věnuje přednáškové činnosti.  

Počet článků autora: 41


Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Poradna Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v § 3 odst. 1 konstatuje, že prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze pos...

Opisy a stejnopisy vysvědčení

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Podle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), právnické osoby vykonávající činnost školy a prá...

Podpis přihlášky ke vzdělávání oběma rodiči

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Pokud jde o přihlašování dítěte ke vzdělávání, ať už se jedná o předškolní, základní, či střední vzdělávání, stále ještě často jedná školské zařízení, resp. jeho ředitel pouze s jedním z rodičů dítěte. Ředitel je obvykle v dobré víře, že rodiče je...

Postup školy podle § 16a školského zákona

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Inkluze Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Dne 1. 9. 2016 nabyla účinnosti další část zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. N...

Adhezní smlouvy podle zákona o registru smluv

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je jednou z výjimek, kdy není nut...

Zveřejňování smluv uzavřených školami v centrálním registru

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukro...

Počet dětí přijatých do mateřské školy

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 2/2016 Ročník: 2016

Počty dětí přijímaných do mateřské školy stanoví v § 2 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“). Podle toho ustanovení má mateřská škola s jednou třídou nejméně 15 dětí, m...

Rubriky